07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.11godz.25min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceny za mecz w Niecieczy: wzorowy Gumny, skuteczny Gytkjaer i bezbarwny Gajos

Oceny za mecz w Niecieczy: wzorowy Gumny, skuteczny Gytkjaer i bezbarwny Gajos

Lechi­ci spełnili swój obow­iązek i w spotka­niu z Bruk-Betem Ter­ma­liką Nieciecza zgar­nęli kom­plet punk­tów. Nie był to pory­wa­ją­cy mecz i pomi­mo pozy­ty­wnego wyniku gra Kole­jorza pozostaw­iała wiele do życzenia. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z oce­na­mi zawod­ników Lecha wys­taw­iony­mi przez nas po tym pojedynku.

Najlep­szy lechi­ta: Robert Gum­ny

Śred­nia ocen: 6,75

Matus Put­nocky — 7

Trze­ba przyz­nać otwar­cie — Ter­mal­i­ca nie była zbyt wyma­ga­ją­cym rywalem i nie stworzyła Matu­sowi zbyt wiele pra­cy. Zdarzyło się jed­nak kil­ka sytu­acji, kiedy to Słowak musi­ał popisać się swoim reflek­sem i uczynił to z powodze­niem. Szko­da, że nie udało mu się utrzy­mać czys­tego kon­ta, jed­nak miał nie wiele do powiedzenia przy samobójczym trafie­niu Lasse Nielsena.

Robert Gum­ny — 8

Młody lechi­ta po raz kole­jny w tym sezonie wyszedł w pier­wszej jede­nastce i po raz kole­jny pokazał, że warto na niego staw­iać. Pomi­mo niem­rawego początku spotka­nia “Guma” rozkrę­cił się i prawa strona boiska należała do niego. Dobrze współpra­cow­ał z Maciejem Makuszewskim, a do tego ciężko było z nim wygrać poje­dynek w defen­sy­wie. Swo­ją postawą przy­pom­i­nał byłego już zawod­ni­ka Kole­jorza, także wychowan­ka — Tomasza Kędziorę. Zwieńcze­niem jego dobrego wys­tępu była wspani­ała asys­ta przy golu Chris­tiana Gytkjaera.

Emir Dilaver — 7

Był to kole­jny pewny mecz let­niego nabytku Kole­jorza. Były reprezen­tant Aus­trii z Ter­ma­liką zagrał bez zas­trzeżeń — dobrze współpra­cow­ał z Lasse Nielsen i wspól­nie nie dali rozwinąć skrzy­deł due­towi napast­ników gospodarzy.

Lasse Nielsen — 6

Podob­nie jak jego part­ner ze środ­ka obrony — pewny i solid­ny wys­tęp. Nie moż­na mieć do niego zbyt dużych pre­ten­sji za samobójczą bramkę, ponieważ chci­ał po pros­tu wybić piłkę. Z tego miejs­ca należy jed­nak Duńczy­ka pochwal­ić ponieważ przyzwycza­ił nas raczej do dużej ner­wowoś­ci w swo­jej grze. W poprzed­nich meczach częś­ciej machał ręko­ma i krzy­czał aniżeli zal­iczał udane zagra­nia. Duża zmi­ana i oby potrzy­mał dobrą dyspozycję.

Volodymyr Kostevych — 7

Na początku spotka­nia Kostevych w jed­nym z powi­etrznych poje­dynków doz­nał roz­cię­ta głowy przez co więk­szość meczu bie­gał z niebieskim opa­trunk­iem. Vova zagrał zde­cy­dowanie lep­iej aniżeli tydzień temu z Zagłę­biem Lubin — w Niecieczy jego poda­nia były celne i dokładne oraz nie zal­iczał niepotrzeb­nych strat. Poza tym dobrze się angażował w ofen­sy­wie — brakowało jed­nak ostat­niego podania.

Łukasz Trał­ka — bez oce­ny

Szy­bko zakończył swój wys­tęp w tym spotka­niu, bo już w 16. min­u­cie, po tym jak został uder­zony w twarz przez zawod­ni­ka Bruk-Betu i nie był w stanie kon­tyn­uować gry.

Maciej Gajos — 6

Niem­rawy wys­tęp kap­i­tana Kole­jorza. Był to kole­jny mecz w tym sezonie, kiedy to Gajowy zagrał bez polo­tu, a także nie był zbyt­nio pożyteczny dla zespołu. Pomi­mo tego, że starał się zagry­wać pił­ki prostopadłe do kolegów rzad­ko kiedy mu to wychodz­iło i najczęś­ciej kończyło się na poda­niu do tyłu, do bloku defensywnego.

Maciej Makuszews­ki — 7

Maki kole­jny raz w obec­nych roz­gry­wkach pokazał się z naprawdę dobrej strony. Próbował gry kom­bi­na­cyjnej z Gum­nym oraz Majew­skim. Na swo­je kon­to może przyp­isać “asys­tę” przy samobójczym trafie­niu gracza Tema­li­ki, ponieważ było to bard­zo dobre dogranie w pole karne. Wyda­je się, że z poz­nańs­kich skrzy­dłowych to właśnie Makuszews­ki prezen­tu­je się do tej pory najlepiej i udowad­nia, że tren­er Bjel­i­ca zasłuże­nie wys­taw­ia go do pier­wszej jedenastki.

Radosław Majew­s­ki — 7

Majew­s­ki jest obok Gajosa drugim zawod­nikiem, który w tym sezonie nie zach­wyca. Tak było też we wczo­ra­jszym spotka­niu. Maja był raczej niewidoczny i nieprzy­dat­ny w ofen­sy­wie. Udało mu się jed­nak wpisać na listę strzel­ców w końców­ce spotka­nia i liczymy, że ta bram­ka sprawi, że powró­ci on do formy do jakiej przyzwycza­ił nas w poprzed­nim sezonie.

Mario Situm — 6

Chor­wat był w tym meczu raczej niewidoczny, a jego rajdy z piłką przynosiły niewiele pożytecznego. Dodatkowo w 55. min­u­cie zmarnował fan­ta­sy­czną sytu­ację “sam na sam”, kiedy to fatal­nie przeniósł piłkę nad poprzeczką zami­ast zgry­wać fut­bolówkę do lep­iej ustaw­ionego kole­gi z drużyny. Oby w następ­nych spotka­ni­ach popraw­ił skuteczność.

Chris­t­ian Gytk­jaer — 7

W pier­wszej połowie był bard­zo niewidoczny, ale wpisał się na listę strzel­ców zal­icza­jąc już 4. trafie­nie w lidze. Dużo bie­gał i wal­czył, ale brakowało mu cel­nych podań od kolegów. Widać, że ma instynkt napast­ni­ka i Kole­jorz będzie miał z niego jeszcze pociechę. Został zmieniony już w 52. min­u­cie i jak się okazu­je zmi­ana ta była spowodowana pode­jrze­niem stłuczenia pod­bi­cia w stopie.

Adbul Aziz Tet­teh — 7

Na boisku pojaw­ił się już w 21. min­u­cie zmieni­a­jąc kon­tuzjowanego Łukasza Trałkę. Nie moż­na przy­czepić się do jego gry. Był to solid­ny wys­tęp pomoc­ni­ka z Ghany. Dobrze rozrzu­cał pił­ki na skrzy­dła, choć nie zawsze czynił to skutecznie.

Nic­ki Bille Nielsen — 6

Pojaw­ił się na boisku w drugiej połowie i w dużej mierze to jego ruch na krót­ki słu­pek przy­czynił się do tego, że defen­sor Ter­ma­li­ki zal­iczył samobójcze trafie­nie. Poza tym miał jed­ną doskon­ałą okazję, by wpisać się na listę strzel­ców, ale prze­grał poje­dynek z bramkarzem.

Nick­las Bakroth — grał za krótko, by go ocenić

Na kon­to Szwed należy jed­nak zapisać asys­tę przy trze­ciej bram­ce autorstwa Radosława Majewskiego.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.