Pawłowski: Zabrakło nam koncentracji do ostatniej minuty

Pawłowski: Zabrakło nam koncentracji do ostatniej minuty

Po niedziel­nym zremisowanym spotka­niu wśród piłkarzy Kole­jorza moż­na było wyczuć spory niedosyt i sportową złość z powodu straty dwóch punk­tów. - Nie było to pory­wa­jące wid­owisko i żału­je­my, że nie udało się dowieźć dobrego wyniku do koń­ca meczu. Zabrakło nam kon­cen­tracji do ostat­niej min­u­ty oraz przede wszys­tkim szczęś­cia - komen­tu­je to spotkanie skrzy­dłowy Kole­jorza, Szy­mon Pawłowski.

Moż­na powiedzieć, że los zabrał Lechowi to, co poz­wolił zdobyć w meczu prze­ci­wko Górnikowi Łęcz­na. - Ostat­nio wygral­iśmy mecz strze­la­jąc bramkę w 90. min­u­cie, a dziś go prze­gry­wamy w końców­ce. Taka jest pił­ka, ale jed­nak szko­da, że nie udało się zwyciężyć. Ciężko ocenić przy czym popełnil­iśmy błąd tracąc bramkę. Na pewno chcieliśmy ten mecz wygrać, ale trze­ba przyz­nać, że z jego prze­biegu to wynik remisowy jest bardziej zasłużony dla oby­d­wóch ekip — oce­nia Pawłows­ki. - Za dużo było w naszej grze strat i niedokład­noś­ci i dlat­ego gra nam się nie kleiła. Nie gral­iśmy płyn­nie, unikaliśmy też podań na dwa kon­tak­ty i za dużo było też holowa­nia pił­ki. Szko­da, że nie udało się takiego meczu “przepch­nąć”, bo było 1:0 i powin­niśmy utrzy­mać ten wynik do koń­ca - doda­je.

Mecz z Wisłą roz­gry­wany był po dwu­ty­god­niowej prz­er­wie od roz­gry­wek ligowych, która to była spowodowana mecza­mi kadr nar­o­dowych. - W prz­er­wie reprezen­ta­cyjnej przede wszys­tkim chcieliśmy podtrzy­mać swo­ją for­mę fizy­czną i mec­zową. Pier­wszy tydzień popra­cow­al­iśmy właśnie bardziej nad siłą, a w ciągu drugiego już przy­go­towywal­iśmy się typowo pod mecz. 

- Tracimy kole­jne punk­ty u siebie i ten dys­tans do lid­era jest już dość duży, ale też nadal czeka nas spo­ra ilość spotkań do koń­ca sezonu oraz przede wszys­tkim podzi­ał punk­tów - oce­nia obec­ną sytu­ację w tabeli Szymek. Kole­jorz pomi­mo tego, że zna­j­du­je się obec­nie na nie naj­gorszej 6. loka­cie to ma dość sporą, bo aż dziewię­ciop­unk­tową stratę do lid­eru­jącej Lechii Gdańsk. Szan­sę na zmniejsze­nie tej różni­cy piłkarze Lecha będą mieli już w najbliższej kole­jce, w meczu określanym “hitem Lot­to Ekstrak­lasy” — rywalem poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy będzie warsza­wska Legia. - Nara­zie nie myślimy jeszcze o pucharowej rywal­iza­cji z Wisłą. W sobotę jedziemy do Warsza­wy na cięż­ki mecz przy Łazienkowskiej i chce­my wró­cić ze stol­i­cy z kom­pletem punk­tów - obiecu­je Pawłowski

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress