04.06.2023, g. 01:30
MLS
FC Cincinnati vs Chicago Fire
Do meczu pozostało:
1dn.0godz.58min.
11.67 X4.00 24.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Piłka nożna – jak kupić odpowiednią piłkę do „nogi”?

Piłka nożna – jak kupić odpowiednią piłkę do „nogi”?

Wydawać by się mogło, że pił­ka noż­na to tylko jeden dostęp­ny w sklepach rodzaj i właś­ci­wie jej kupowanie sprowadza się do wyboru odpowied­niej firmy, mate­ri­ałów i ewen­tu­al­nie rozmi­aru. Nic bardziej myl­nego. Oto 3 rzeczy o piłce nożnej, o których nie mieliś­cie pojęcia.

Przy­na­jm­niej 3 rodzaje

Więk­szość z nas myśli, że pił­ka jest tylko jed­na. Nie jest. Między­nar­o­dowa Fed­er­ac­ja Pił­ki Nożnej rozróż­nia aż … 3 rodza­je pił­ki nożnej. Warto dodać, że w każdej z wymienionych niżej dyscy­plin roz­gry­wane są mis­tr­zost­wa o puchar świa­ta. Zatem może być pił­ka nożna:

  • Out­door – czyli do najpop­u­larniejszej odmi­any footbolu.
  • Beach soc­cer – czyli do pił­ki nożnej roz­gry­wanej na piasku.
  • Fut­sal – czyli do pił­ki nożnej halowej.

Budowa pił­ki nożnej

Każ­da pił­ka skła­da się z 3 warstw, z których każ­da speł­nia określone funkc­je. – Każ­da pił­ka zbu­dowana jest z osłony, poszy­cia oraz pęcherza. Osłona piłek wyko­nana jest najczęś­ciej z syn­te­ty­cznej skóry – z charak­terysty­cznych frag­men­tów, które są ze sobą zszy­wane, kle­jone lub zgrze­wane. Poszy­cie to nic innego jak oplo­ty baweł­ni­ane lub polie­strowe, które mają za zadanie amorty­zować sprężys­tość pęcherza. Pęcherz to wyko­nany z latek­su lub buty­lu balon, który właś­ci­wie jest osią budowy całej pił­ki – mówi Marcin z ser­wisu futbolsport.pl.

Co FIFA kontroluje?

Oso­by, które intere­su­ją się piłką wiedzą, że na rynku dostęp­ne są pił­ki opa­tr­zone znaka­mi FIFA . Jeśli kupimy taką piłkę, może­my mieć pewność, że przeszła ona rygo­rysty­czne testy fed­er­acji piłkarskiej i ma para­me­try bez zarzu­tu. By udzielić takiego cer­ty­fikatu FIFA bierze pod uwagę tak pod­sta­wowe para­me­try pił­ki jak: waga, obwód, odbi­cie, okrągłość, absorpc­ja wody czy utrzymy­wanie ciśnienia. Jeśli dana pił­ka stara się o cer­ty­fikat FIFA Inspect­ed, przeprowadza się na niej jeszcze jeden test – a mianowicie test na odksz­tał­canie i podat­ność na zmi­any rozmi­aru. W tym celu uderza się piłką z określoną pręd­koś­cią o ścianę. Pow­tarza się to 2000 razy w przy­pad­ku pił­ki na boisko lub na halę – doda­je dorad­ca z allsports.pl

 

Kupi­e­nie pił­ki do „nogi” wcale nie jest takie proste. Pod uwagę trze­ba wziąć wiele czyn­ników – począwszy od rozmi­aru a skończy­wszy na rodza­ju mate­ri­ału, z którego jest wyko­nana pił­ka. Warto jed­nak jej zakup dobrze prze­myśleć – od niej zależy prze­cież kom­fort grania.

artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.