02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.3godz.17min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Polska karuzela transferowa po Euro 2016

Polska karuzela transferowa po Euro 2016

Udany wys­tęp naszych piłkarzy pod­czas piłkars­kich Mis­tr­zostw Europy we Francji nie uszedł uwadze skautów i menedżerów klubów ze starego kon­ty­nen­tu.  Moż­na już nawet obstaw­iać zakłady buk­mach­er­skie odnośnie tego, kto trafi do jakiego zespołu i za jaką kwotę. Kilku Polaków już zmieniło swo­je klu­by i to niejed­nokrot­nie za niemałe pieniądze. Przyjrzyjmy się zatem jak wyglą­da „boom” na pol­s­kich piłkarzy po fran­cuskim Euro.

Wielkie pieniądze za liderów

Każdy, kto obstaw­iał mecze Polaków w zakładach buk­mach­er­s­kich mógł mieć wąt­pli­woś­ci czy rzeczy­wiś­cie dotrze­my do tej rundy, do której udało nam się dotr­wać – a więc do ćwierć­fi­nału. Pewni swo­jego nie mogli być tez piłkarze, dla których reprezen­towanie kra­ju na Euro jest nie tylko hon­orem i sposobem na zgar­nię­cie sowitej pre­mii, ale i… metodą na pokazanie się piłkarskiemu światu.

Szan­sę tę niewąt­pli­wie wyko­rzys­tało kilku graczy. Dwaj z nich, niek­wes­t­ionowani lid­erzy naszej kadry – Grze­gorz Krychowiak i Kamil Glik – już zmie­nili swo­je klu­by na lep­sze. Krychowiak po kap­i­tal­nych dwóch sezonach spęd­zonych w Sewil­li odszedł do finan­sowego poten­ta­ta PSG za około 33 mil­iony Euro (sta­jąc się — na miesiąc — naj­droższym pol­skim piłkarzem w his­torii), z kolei Glik po kilku lat­ach spęd­zonych w Tori­no (którego był nawet kap­i­tanem), również przeniósł się do Francji – do wal­czącego Ligę Mis­trzów AS Mona­co. Tutaj kwo­ta trans­feru oscy­lowała w okoli­cach 11 mil­ionów euro. Nasi gracza na tych trans­fer­ach zyskali zapewne nie tylko sportowo, ale i finansowo.

Naj­goręt­szym tem­atem ostat­nich dni był jed­nak trans­fer Arka­diusza Mili­ka. Jeszcze niedawno Ajax Ams­ter­dam twar­do stał na stanowisku, że nie sprze­da swo­jego najlep­szego strzel­ca, który całkiem dobrze zaprezen­tował się na Euro. Jed­nak jak się okazu­je wszys­tko jest kwest­ią ceny – kiedy dzi­ałacze z Holandii usłyszeli od Napoli kwotę 32 mil­ionów euro (która wraz z bonusa­mi może wzros­nąć do 35 mil­ionów) – nie mogli prze­jść obok tej ofer­ty obo­jęt­nie i uczynili Arka naj­droższym pol­skim piłkarzem w his­torii, naj­droższym sprzedanym zawod­nikiem Ajaxu i drugim naj­drożej wytrans­fer­owanym graczem z Ere­di­visie (po Mem­phisie Depayu).

 

Euro „oknem na świat”

Jed­nak nie tylko trans­fera­mi gigan­tów żyją zakłady buk­mach­er­skie nad Wisłą. Jest jeszcze kilku piłkarzy, którzy albo zmie­nili klu­by za dużo mniejsze pieniądze, albo ich roz­mowy w spraw­ie trans­feru w momen­cie pisa­nia tego artykułu są bard­zo moc­no zaawansowane.

Bard­zo głośno zro­biło się między inny­mi o zain­tere­sowa­niu młodym Bar­toszem Kapustką, jed­nym z objaw­ień turnieju we Francji. Obec­nie zakłady buk­mach­er­skie dają najwięk­sze praw­dopodobieńst­wo jego przenosi­nom do Anglii, a konkret­nie do sen­sacyjnego mis­trza kra­ju z zeszłego sezonu – Leices­ter City. Ponoć „Lisy” wyłożyły już na stół 5,5 mil­iona euro (plus ewen­tu­alne bonusy), co uczyniło­by 19-lat­ka naj­droższym trans­fer­em z pol­skiej Ekstraklasy.

Mniej konkretne ofer­ty spły­wa­ją również do takich piłkarzy jak Kamil Grosic­ki (podob­no był już praw­ie dogadany z Ever­tonem, ale na drodze stanęła zbyt duża licz­ba menedżerów chcą­cych brać udzi­ał w trans­ferze), Michał Paz­dan (mówiło się o zain­tere­sowa­niu FSV Mainz, Pescary, a nawet samej Barcelony!) czy Krzysztof Mączyńs­ki (Girondins Bor­deaux i Chie­vo Verona). Póki co jed­nak najbardziej skuteczny okazał się menedżer piłkarza, który na Euro… nie zagrał ani min­u­ty. Mowa o Karolu Linet­tym, który związał się z Sam­p­dorią Gen­ua. Kwo­ta trans­feru opiewała na ok. 3 mil­iony euro, z możli­woś­cią wzrośnię­cia za dobre wys­tępy do 4 milionów.

Nie ma wąt­pli­woś­ci, że turniej Euro 2016 we Francji przyniósł rozgłos lub potwierdze­nie klasy kilku pol­skim zawod­nikom. Dla wielu z nich impreza ta była ostat­nim, niezbęd­nym ele­mentem, do wypłynię­cia na sze­rok­ie, piłkarskie wody. Pozosta­je więc życzyć wszys­tkiego najlep­szego naszym kadrow­ic­zom w nowych klubach – dużo wys­tępów, goli i jak najlep­szej formy!

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.