01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.10godz.33min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Prawdy się nie krytykuje. No chyba, że chodzi o Rumaka

rumak mariusz mario- Zabrakło Rumakowi dyplo­macji. Darek miał zakaz, karę odbył i tren­er Rumak niech się tłu­maczy.  Rumak wiele razy nas zaskoczy, ale jeśli stara się naślad­ować Mour­in­ho, to będzie wyglą­dał śmiesznie - taki­mi słowa­mi w pro­gramie pod­sumowu­ją­cym kole­jkę ligową na por­talu Ekstraklasa.tv komen­towali słowa Mar­iusza Ruma­ka warsza­wscy eksperci.

Gość­mi Prze­mysława Iwańczy­ka byli Dar­iusz Dziekanows­ki i Janusz Basałaj. Już na początku pro­gra­mu prowadzą­cy zaintonował roz­mowę na tem­at kon­trow­er­syjnych jego zdaniem słów szkole­niow­ca Lecha Poz­nań. Ten odniósł się na przed­mec­zowej kon­fer­encji do postaci Dar­iusza Wdow­czy­ka. Sko­men­tował fakt jego powro­tu do pol­skiego fut­bolu i podzielił się odczu­ci­a­mi, jakie mu towarzyszyły, gdy dowiedzi­ał się o zatrud­nie­niu przez Pogoń tego trenera.

- Pomyślałem o tren­er­ach, dobrych tren­er­ach, którzy dziś już nie pracu­ją w pol­skiej piłce, bo nie osią­gali wyników. Nie osią­gali wyników, bo nie byli sko­rumpowani - powiedzi­ał opiekun Lecha Poznań.

Słowa, trze­ba przyz­nać, moc­ne, ale jak najbardziej szczere i prawdzi­we. To ciekawa inter­pre­tac­ja pro­ce­su pol­skiej korupcji, bo ja sam nigdy nie zas­tanaw­iałem się nad losem osób, które przepadły, mimo tego że coś tam potrafiły. Tren­er Lecha otworzył mi pewną furtkę patrzenia na korupcję przez pryz­mat osób, które nie zaist­ni­ały. Furtkę zresztą praw­idłową. Bo trud­no nie przyz­nać mu racji.

W pro­gramie Iwańczy­ka został jed­nak skry­tykowani za te słowa. — Tren­er Rumak stracił bezpowrot­nie wielką okazję, aby siedzieć cicho. (…) Chy­ba nie do koń­ca prze­myślana i niespec­jal­nie mądra wypowiedź. Sytu­ac­ja Wdow­czy­ka jest klarow­na. Odcier­pi­ał swo­je, przy­wró­cono pra­wo wykony­wa­nia zawodu, siedzi na ław­ce. Trak­tu­jmy go jak kole­jnego szkole­niow­ca - przyz­nał w pro­gramie Janusz Basałaj.

Nie raz już jed­nak szkole­niowiec Lecha odnosił się do warsza­ws­kich spec­jal­istów, którzy jego zdaniem w nie każdym przy­pad­ku posi­ada­ją odpowied­nie kom­pe­tenc­je do tego, by komen­tować pewne kwest­ie, bo dokonu­ją złej inter­pre­tacji, nie zna­jąc wielu faktów.

Tak jest zresztą i w tym przy­pad­ku, ponieważ tren­er mówił również, że w żaden sposób nie zamierza oce­ni­ać Dar­iusza Wdow­czy­ka, który dosta­je od niego czys­tą kartę. Odpowiedzi­ał na pytanie jed­nego z dzi­en­nikarzy, zdradz­ił swo­je odczu­cia. Bez żad­nej kurtuazji.

Rumak został skry­tykowany, bo, zdaniem ekspertów, posunął się o krok za daleko. Powiedzi­ał dużo za dużo i ter­az będzie musi­ał się tego trzy­mać. A my będziemy bacznie obser­wować jego poczy­na­nia i również skrupu­lat­nie komen­tować tak­tykę i grę zespołu, uwzględ­ni­a­jąc potenc­jał jakim on dys­ponu­je. Taki przekaz moż­na wyciągnąć z programu.

W opinii Janusza Basała­ja, odpowiedzial­nego w PZPN-ie za komu­nikację, szkole­niowiec Lecha podążył drogą Jose Mour­in­ho, dla którego kon­fer­enc­ja pra­sowa jest ele­mentem meczu piłkarskiego. Tego aku­rat Mar­iusz Rumak nigdy nie ukry­wał i zaz­naczał nawet, że w ten właśnie sposób trak­tu­je spotka­nia z dziennikarzami.

Dzi­wi zachowanie i dzi­wią opinie ekspertów pro­gra­mu „Ekstrak­lasa”, ponieważ pier­wszy raz spo­tykam się z tak poważną kry­tyką oso­by, która powiedzi­ała prawdę na tem­at sko­rumpowanej pił­ki. Jed­nak jeśli nawet pewien por­tal nie odważył się tym razem powiedzieć złego słowa na tem­at tren­era Ruma­ka, to oznacza, że wycią­ganie jego słów w takim świ­etle jest nadzwycza­jnym błędem.

Zapewne wielu tren­erów posi­ada­ją­cych dobry warsz­tat nie miało okazji na pozostanie w zawodzie, ponieważ chcieli grać czys­to. Wierzyli w swo­je umiejęt­noś­ci. Dar­iusz Wdow­czyk uczest­niczył w pro­ce­sie korup­cyjnym, co mu udowod­niono, ale kto wie czy on sam by nie przepadł ze wzglę­du na złe przy­go­towanie do zawodu. Ter­az jed­nak ma znakomitą okazję, aby potwierdz­ić swo­ją wartość. Pier­wszy egza­min oblał. Kole­jny nato­mi­ast oblali eksper­ci z Warszawy.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.