13.04.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Puszcza Niepołomice vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.15godz.0min.
14.50 X3.50 21.70 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Różne i ciekawe rodzaje gier w ruletkę online

Różne i ciekawe rodzaje gier w ruletkę online

Jed­na z najpop­u­larniejszych gier haz­ardowych na świecie rulet­ka jest ter­az dostęp­na dla każdego nawet bez wychodzenia w domu. Rulet­ka online to ekscy­tu­ją­ca gra dostęp­na w każdym kasynie online. Aby grać w ruletkę, nie trze­ba znać żad­nych złożonych strate­gii lub mieć konkretne umiejęt­noś­ci. Wystar­czy trochę szczęś­cia i krótkie rozez­nanie w różnych typach ruletek.

W obec­nych cza­sach ist­nieje wiele odmi­an rulet­ki online, z których możesz wybier­ać. W jed­nym kasynie możesz znaleźć kil­ka dostęp­nych typów rulet­ki do gry online lub na żywo z prawdzi­wym krupierem. Jako gracz kasy­na online możesz oso­biś­cie przetestować każdą odmi­anę rulet­ki i wybrać ulu­bioną. Poniżej przed­staw­imy ci krótko pop­u­larne odmi­any rulet­ki, które możesz znaleźć w kasy­nach online.

Klasyczne odmiany ruletki

Trady­cyjnie mamy trzy główne odmi­any rulet­ki: europe­jską, fran­cuską i amerykańską. Pod­sta­wowe zasady i opc­je obstaw­ia­nia zakładów we wszys­t­kich typach ruletek są bard­zo podob­ne, ale są pewne zasad­nicze różnice. Przyjrzyjmy się im zatem dokładniej.

 1. Europe­js­ka rulet­ka

  Jest także nazy­wana ory­gi­nal­ną odmi­aną rulet­ki. Koło europe­jskiej rulet­ki ma 37 liczb od 0 do 36. Resz­ta stołu do gry jest taka sama jak w innych dwóch klasy­cznych odmi­anach. Gdy­by w ruletce nie było zera, to szanse na wygraną były­by 50/50. Jed­nak sek­tor zero prze­suwa tę równość na korzyść kasy­na, która wynosi 2,7% w europe­jskiej odmianie.
  Trady­cyjne zakłady w europe­jskiej ruletce to obstaw­ian­ie jed­nego numeru na czer­wony lub czarny oraz parzysty czy nieparzysty itp. Co więcej, w europe­jskiej ruletce moż­na postaw­ić dodatkowe zakłady na sąsied­nie sek­to­ry koła ruletki.
 2. Fran­cus­ka rulet­ka

  Fran­cus­ka rulet­ka jest bard­zo podob­na do europe­jskiej. Jest tam tak samo 37 sek­torów, w tym licz­ba zero. Ist­nieją te same dostęp­ne zakłady i takie same wypłaty. To, co wyróż­nia fran­cuską ruletkę — zasa­da obstaw­ia­nia na zero, zgod­nie z którą gracz otrzy­mu­je z powrotem połowę swo­jej staw­ki, jeśli w obro­cie wypadło zero. Kole­jną cechą wyróż­ni­a­jącą jest brak zakładów dodatkowych na sąsied­nie sektory.
 3. Amerykańs­ka rulet­ka

  Amerykańs­ka odmi­ana rulet­ki ma jed­ną zasad­niczą różnicę: poje­dyncze zero i pod­wójne zero, czyli w sum­ie 38 liczb. Daną odmi­anę moż­na łat­wo znaleźć w więk­szoś­ci amerykańs­kich kasyn. Przewa­ga kasy­na w tego typu ruletce wynosi około 5,4%.Niektórzy uważa­ją, że dzię­ki pod­wójne­mu zeru i wysok­iemu ryzyku gry jest ona bardziej ekscy­tu­ją­ca niż pozostałe dwie odmi­any. Amerykańs­ka rulet­ka online zazwyczaj ofer­u­je też więcej bonusów i ofert spec­jal­nych dla graczy.

Niekonwencjonalne typy ruletki

Gry haz­ardowe, szczegól­nie te w kasy­nach online, również szy­bko się rozwi­ja­ją, aby speł­ni­ać coraz wyższe oczeki­wa­nia graczy kasyn­owych. Odmi­any rulet­ki to nie tylko klasy­czne gry, jest już mnóst­wo niekon­wencjon­al­nych typów rulet­ki, które moż­na znaleźć w kasy­nach online. W wirtu­al­nym świecie wszys­tko jest możliwe.

 • Rulet­ka bez zera
  Rulet­ka bez zera dosłown­ie oznacza, że na stole do gry nie ma licz­by zero. Dana odmi­ana sta­je się coraz bardziej pop­u­lar­na, bo brak zera, czyli „dochodowego” sek­to­ra dla kasy­na to mniej strat dla graczy. Po obstaw­ie­niu dużego zakładu z pewnoś­cią nie stracisz go wyłącznie z powodu obec­noś­ci zera na stole do gry. Oczy­wiś­cie takie plusy w grze mają swo­ją cenę. Więk­szość kasyn online pobiera prow­iz­ję od każdego zakładu, który obstaw­iasz, nawet jeśli jest on bard­zo mały.
 • Mini rulet­ka
  Mini rulet­ka jest trochę mniej znana, ale również bard­zo pop­u­lar­na w Internecie. Zasad­nic­zo jest to taka sama rulet­ka tylko w zmniejs­zonej wer­sji, gdzie mamy mniej liczb i mniej opcji zakładów. Pod­sta­wowe zasady gry pozosta­ją jed­nak takie same.Mini rulet­ka to ide­al­na opc­ja dla początku­ją­cych graczy. Moż­na w niej poz­nać pod­stawy gry, ale z mniejszym ryzykiem i niższy­mi zakłada­mi. Na kole mini rulet­ki jest tylko 12 liczb zami­ast 37, w tym zero. Szanse na wygrane są tu znacznie wyższe niż w trady­cyjnej ruletce.
 • Ekspres rulet­ka
  Ekspre­sowa rulet­ka to pop­u­lar­na odmi­ana gry z trze­ma kula­mi, w której moż­na postaw­ić kil­ka dodatkowych zakładów, spodziewa­jąc się na wysok­ie wygrane.
 • Rulet­ka z wielo­ma kołami
  Rulet­ka z wielo­ma koła­mi do gry to nowa odmi­ana rulet­ki, którą już moż­na znaleźć w kilku kasy­nach online. Dana odmi­ana dość niedawno trafiła do ofer­ty kasyn i już przy­ciągnęła sporo uwa­gi. Mech­a­nizm gry jest taki sam jak w klasy­cznych odmi­anach ruletek, ale dzię­ki swo­jej wielo­funkcyjnoś­ci, w ruletce moż­na obstaw­iać zakłady na wielu kołach jednocześnie.

Rozrywkowe ruletki

W kasy­nach moż­na znaleźć też kil­ka bard­zo niety­powych i ciekawych odmi­an ruletki.

 1. Rulet­ka z lit­era­mi zna­j­du­je się w wybranych kasy­nach i zami­ast cyfr na kołach zna­j­du­ją się litery. Szanse na wygrane są bard­zo wysok­ie, szczegól­nie jeśli trafisz tę samą literę kil­ka razy z rzędu.
 2. Pin­ball-rulet­ka to ciekawe połącze­nie dwóch gier rozry­wkowych: pin­ball i rulet­ki. W tej grze nie ma zwykłego koła typowego dla rulet­ki, ale za to jest pił­ka. Po wys­trze­le­niu pił­ki zderza się ona z przeszko­da­mi napotkany­mi na stole, zmienia swo­ją ścieżkę kil­ka razy i w końcu lądu­je na jed­nym z dwukolorowych sektorów.
 3. Chińs­ka rulet­ka to spec­jal­na odmi­ana rulet­ki stwor­zona spec­jal­nie dla chińs­kich graczy. Gra jest podzielona na 12 sek­torów, moż­na w niej obstaw­iać zakłady na zna­ki zodi­aku, a zero zosta­je zastą­pi­one znakiem wieczności.

Kursy na mecze Lecha

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.