06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.18godz.15min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Różne i ciekawe rodzaje gier w ruletkę online

Różne i ciekawe rodzaje gier w ruletkę online

Jed­na z najpop­u­larniejszych gier haz­ardowych na świecie rulet­ka jest ter­az dostęp­na dla każdego nawet bez wychodzenia w domu. Rulet­ka online to ekscy­tu­ją­ca gra dostęp­na w każdym kasynie online. Aby grać w ruletkę, nie trze­ba znać żad­nych złożonych strate­gii lub mieć konkretne umiejęt­noś­ci. Wystar­czy trochę szczęś­cia i krótkie rozez­nanie w różnych typach ruletek.

W obec­nych cza­sach ist­nieje wiele odmi­an rulet­ki online, z których możesz wybier­ać. W jed­nym kasynie możesz znaleźć kil­ka dostęp­nych typów rulet­ki do gry online lub na żywo z prawdzi­wym krupierem. Jako gracz kasy­na online możesz oso­biś­cie przetestować każdą odmi­anę rulet­ki i wybrać ulu­bioną. Poniżej przed­staw­imy ci krótko pop­u­larne odmi­any rulet­ki, które możesz znaleźć w kasy­nach online.

Klasyczne odmiany ruletki

Trady­cyjnie mamy trzy główne odmi­any rulet­ki: europe­jską, fran­cuską i amerykańską. Pod­sta­wowe zasady i opc­je obstaw­ia­nia zakładów we wszys­t­kich typach ruletek są bard­zo podob­ne, ale są pewne zasad­nicze różnice. Przyjrzyjmy się im zatem dokładniej.

 1. Europe­js­ka rulet­ka

  Jest także nazy­wana ory­gi­nal­ną odmi­aną rulet­ki. Koło europe­jskiej rulet­ki ma 37 liczb od 0 do 36. Resz­ta stołu do gry jest taka sama jak w innych dwóch klasy­cznych odmi­anach. Gdy­by w ruletce nie było zera, to szanse na wygraną były­by 50/50. Jed­nak sek­tor zero prze­suwa tę równość na korzyść kasy­na, która wynosi 2,7% w europe­jskiej odmianie.
  Trady­cyjne zakłady w europe­jskiej ruletce to obstaw­ian­ie jed­nego numeru na czer­wony lub czarny oraz parzysty czy nieparzysty itp. Co więcej, w europe­jskiej ruletce moż­na postaw­ić dodatkowe zakłady na sąsied­nie sek­to­ry koła ruletki.
 2. Fran­cus­ka rulet­ka

  Fran­cus­ka rulet­ka jest bard­zo podob­na do europe­jskiej. Jest tam tak samo 37 sek­torów, w tym licz­ba zero. Ist­nieją te same dostęp­ne zakłady i takie same wypłaty. To, co wyróż­nia fran­cuską ruletkę — zasa­da obstaw­ia­nia na zero, zgod­nie z którą gracz otrzy­mu­je z powrotem połowę swo­jej staw­ki, jeśli w obro­cie wypadło zero. Kole­jną cechą wyróż­ni­a­jącą jest brak zakładów dodatkowych na sąsied­nie sektory.
 3. Amerykańs­ka rulet­ka

  Amerykańs­ka odmi­ana rulet­ki ma jed­ną zasad­niczą różnicę: poje­dyncze zero i pod­wójne zero, czyli w sum­ie 38 liczb. Daną odmi­anę moż­na łat­wo znaleźć w więk­szoś­ci amerykańs­kich kasyn. Przewa­ga kasy­na w tego typu ruletce wynosi około 5,4%.Niektórzy uważa­ją, że dzię­ki pod­wójne­mu zeru i wysok­iemu ryzyku gry jest ona bardziej ekscy­tu­ją­ca niż pozostałe dwie odmi­any. Amerykańs­ka rulet­ka online zazwyczaj ofer­u­je też więcej bonusów i ofert spec­jal­nych dla graczy.

Niekonwencjonalne typy ruletki

Gry haz­ardowe, szczegól­nie te w kasy­nach online, również szy­bko się rozwi­ja­ją, aby speł­ni­ać coraz wyższe oczeki­wa­nia graczy kasyn­owych. Odmi­any rulet­ki to nie tylko klasy­czne gry, jest już mnóst­wo niekon­wencjon­al­nych typów rulet­ki, które moż­na znaleźć w kasy­nach online. W wirtu­al­nym świecie wszys­tko jest możliwe.

 • Rulet­ka bez zera
  Rulet­ka bez zera dosłown­ie oznacza, że na stole do gry nie ma licz­by zero. Dana odmi­ana sta­je się coraz bardziej pop­u­lar­na, bo brak zera, czyli „dochodowego” sek­to­ra dla kasy­na to mniej strat dla graczy. Po obstaw­ie­niu dużego zakładu z pewnoś­cią nie stracisz go wyłącznie z powodu obec­noś­ci zera na stole do gry. Oczy­wiś­cie takie plusy w grze mają swo­ją cenę. Więk­szość kasyn online pobiera prow­iz­ję od każdego zakładu, który obstaw­iasz, nawet jeśli jest on bard­zo mały.
 • Mini rulet­ka
  Mini rulet­ka jest trochę mniej znana, ale również bard­zo pop­u­lar­na w Internecie. Zasad­nic­zo jest to taka sama rulet­ka tylko w zmniejs­zonej wer­sji, gdzie mamy mniej liczb i mniej opcji zakładów. Pod­sta­wowe zasady gry pozosta­ją jed­nak takie same.Mini rulet­ka to ide­al­na opc­ja dla początku­ją­cych graczy. Moż­na w niej poz­nać pod­stawy gry, ale z mniejszym ryzykiem i niższy­mi zakłada­mi. Na kole mini rulet­ki jest tylko 12 liczb zami­ast 37, w tym zero. Szanse na wygrane są tu znacznie wyższe niż w trady­cyjnej ruletce.
 • Ekspres rulet­ka
  Ekspre­sowa rulet­ka to pop­u­lar­na odmi­ana gry z trze­ma kula­mi, w której moż­na postaw­ić kil­ka dodatkowych zakładów, spodziewa­jąc się na wysok­ie wygrane.
 • Rulet­ka z wielo­ma kołami
  Rulet­ka z wielo­ma koła­mi do gry to nowa odmi­ana rulet­ki, którą już moż­na znaleźć w kilku kasy­nach online. Dana odmi­ana dość niedawno trafiła do ofer­ty kasyn i już przy­ciągnęła sporo uwa­gi. Mech­a­nizm gry jest taki sam jak w klasy­cznych odmi­anach ruletek, ale dzię­ki swo­jej wielo­funkcyjnoś­ci, w ruletce moż­na obstaw­iać zakłady na wielu kołach jednocześnie.

Rozrywkowe ruletki

W kasy­nach moż­na znaleźć też kil­ka bard­zo niety­powych i ciekawych odmi­an ruletki.

 1. Rulet­ka z lit­era­mi zna­j­du­je się w wybranych kasy­nach i zami­ast cyfr na kołach zna­j­du­ją się litery. Szanse na wygrane są bard­zo wysok­ie, szczegól­nie jeśli trafisz tę samą literę kil­ka razy z rzędu.
 2. Pin­ball-rulet­ka to ciekawe połącze­nie dwóch gier rozry­wkowych: pin­ball i rulet­ki. W tej grze nie ma zwykłego koła typowego dla rulet­ki, ale za to jest pił­ka. Po wys­trze­le­niu pił­ki zderza się ona z przeszko­da­mi napotkany­mi na stole, zmienia swo­ją ścieżkę kil­ka razy i w końcu lądu­je na jed­nym z dwukolorowych sektorów.
 3. Chińs­ka rulet­ka to spec­jal­na odmi­ana rulet­ki stwor­zona spec­jal­nie dla chińs­kich graczy. Gra jest podzielona na 12 sek­torów, moż­na w niej obstaw­iać zakłady na zna­ki zodi­aku, a zero zosta­je zastą­pi­one znakiem wieczności.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.