Stoi na stacji Lokomotywa…

Stoi na stacji Lokomotywa…

16 październi­ka przed meczem z Wisłą Kraków ofic­jal­nie zaprezen­towany pub­licznoś­ci zostanie parowóz Ty51-183. Już od początku wrześ­nia przed INEA Sta­dionem trwa­ją prace budowlane, które za zadanie mają postaw­ie­nie prawdzi­wego peronu.

- Wkrótce marze­nie wielu ludzi, dla których Lech jest ważny, spełni się. Pomysł postaw­ienia na Buł­garskiej loko­mo­ty­wy zaczął nabier­ać real­nych ksz­tałtów w 2014 roku, kiedy wraz z SKLP i naszym spon­sorem, marką Lech Pils, pod­jęliśmy decyzję o sprowadze­niu parowozu, który pow­stał tu: w Poz­na­niu, w ser­cu Wielkopol­s­ki – mówi  Sebas­t­ian Star­czews­ki, dyrek­tor mar­ketingu Kolejorza.

Po raz pier­wszy loko­mo­ty­wę kibice będą mieli okazję zobaczyć w połowie październi­ka, a dokład­nie 16. wrześ­nia, gdy Lech pode­j­mował będzie krakowską Wisłę. – Już niedłu­go wszyscy kibice będą mogli cieszyć się tym, że jako jedyny klub w Polsce, Kole­jorz będzie mógł się pochwal­ić takim spek­taku­larnym dowo­dem swo­jego przy­wiąza­nia do trady­cji i korzeni klubu, a także odd­a­nia kibi­com – mówi Szy­mon Grzechul­s­ki, przed­staw­iciel mar­ki Lech Pils, spon­so­ra głównego klubu i akcji „Staw­iamy Leg­endę na Stacji Bułgarska”.

- Codzi­en­nym otocze­niem pociągów są tory, nasypy, per­ony, inny­mi słowy obiek­ty lin­iowe. Byliśmy przeświad­czeni, że tylko w takiej scener­ii loko­mo­ty­wa może wyglą­dać nat­u­ral­nie i zachować swo­je pier­wotne znacze­nie – tłu­maczy Grze­gorz Tracz, szef grupy architek­tów. – Dlat­ego też układ „Stacji Buł­gars­ka” również jest ukła­dem lin­iowym; sek­wenc­ja murków, krawężników i krawędzi per­onu, które bieg­ną po łuku, nakłada­ją się na siebie i łączą.

Wspom­ni­any łuk opar­ty jest bowiem o znane wszys­tkim kibi­com pra­bol­iczne ksz­tał­ty leg­en­darnych jupiterów sta­dionu, którego wygląd zaczął zmieni­ać się dopiero w pier­wszej dekadzie XXI wieku. – Ksz­tałt ten bard­zo nam się podobał, miał w sobie dynamizm, świet­nie odd­awał wraże­nie ruchu i pręd­koś­ci, a więc cechy, które powin­ny towarzyszyć sym­bol­owi Kole­jorza. Ład­na dynam­icz­na for­ma i his­to­ria tego miejs­ca – doda­je Tracz.

Prace budowlane powin­ny zakończyć się na początku październi­ka, kil­ka dni później loko­mo­ty­wa opuś­ci halę dawnego HCP, obec­nie FPS Cegiel­s­ki, w którym została odrestau­rowana i zostanie prze­trans­portowana na Buł­garską. – Do trans­portu dojdzie w nocy, przede wszys­tkim ze wzglę­du na znacznie mniejszy ruch uliczny i konieczność demon­tażu niek­tórych stałych ele­men­tów infra­struk­tu­ry dro­gowej, takich jak np. syg­nal­iza­c­ja świ­etl­na – wyjaś­nia Woj­ciech Ter­piłows­ki, kierown­ik dzi­ału Pro­mocji i Reklamy Lecha Poz­nań. – Już ter­az cała oper­ac­ja wywołu­je ogromne zain­tere­sowanie kibiców i mediów, dlat­ego na bieżą­co będziemy już infor­mować o wszys­t­kich szczegółach naszych planów.

Kursy na mecze Lecha

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.