02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.5godz.14min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Stoi na stacji Lokomotywa…

Stoi na stacji Lokomotywa…

16 październi­ka przed meczem z Wisłą Kraków ofic­jal­nie zaprezen­towany pub­licznoś­ci zostanie parowóz Ty51-183. Już od początku wrześ­nia przed INEA Sta­dionem trwa­ją prace budowlane, które za zadanie mają postaw­ie­nie prawdzi­wego peronu.

- Wkrótce marze­nie wielu ludzi, dla których Lech jest ważny, spełni się. Pomysł postaw­ienia na Buł­garskiej loko­mo­ty­wy zaczął nabier­ać real­nych ksz­tałtów w 2014 roku, kiedy wraz z SKLP i naszym spon­sorem, marką Lech Pils, pod­jęliśmy decyzję o sprowadze­niu parowozu, który pow­stał tu: w Poz­na­niu, w ser­cu Wielkopol­s­ki – mówi  Sebas­t­ian Star­czews­ki, dyrek­tor mar­ketingu Kolejorza.

Po raz pier­wszy loko­mo­ty­wę kibice będą mieli okazję zobaczyć w połowie październi­ka, a dokład­nie 16. wrześ­nia, gdy Lech pode­j­mował będzie krakowską Wisłę. – Już niedłu­go wszyscy kibice będą mogli cieszyć się tym, że jako jedyny klub w Polsce, Kole­jorz będzie mógł się pochwal­ić takim spek­taku­larnym dowo­dem swo­jego przy­wiąza­nia do trady­cji i korzeni klubu, a także odd­a­nia kibi­com – mówi Szy­mon Grzechul­s­ki, przed­staw­iciel mar­ki Lech Pils, spon­so­ra głównego klubu i akcji „Staw­iamy Leg­endę na Stacji Bułgarska”.

- Codzi­en­nym otocze­niem pociągów są tory, nasypy, per­ony, inny­mi słowy obiek­ty lin­iowe. Byliśmy przeświad­czeni, że tylko w takiej scener­ii loko­mo­ty­wa może wyglą­dać nat­u­ral­nie i zachować swo­je pier­wotne znacze­nie – tłu­maczy Grze­gorz Tracz, szef grupy architek­tów. – Dlat­ego też układ „Stacji Buł­gars­ka” również jest ukła­dem lin­iowym; sek­wenc­ja murków, krawężników i krawędzi per­onu, które bieg­ną po łuku, nakłada­ją się na siebie i łączą.

Wspom­ni­any łuk opar­ty jest bowiem o znane wszys­tkim kibi­com pra­bol­iczne ksz­tał­ty leg­en­darnych jupiterów sta­dionu, którego wygląd zaczął zmieni­ać się dopiero w pier­wszej dekadzie XXI wieku. – Ksz­tałt ten bard­zo nam się podobał, miał w sobie dynamizm, świet­nie odd­awał wraże­nie ruchu i pręd­koś­ci, a więc cechy, które powin­ny towarzyszyć sym­bol­owi Kole­jorza. Ład­na dynam­icz­na for­ma i his­to­ria tego miejs­ca – doda­je Tracz.

Prace budowlane powin­ny zakończyć się na początku październi­ka, kil­ka dni później loko­mo­ty­wa opuś­ci halę dawnego HCP, obec­nie FPS Cegiel­s­ki, w którym została odrestau­rowana i zostanie prze­trans­portowana na Buł­garską. – Do trans­portu dojdzie w nocy, przede wszys­tkim ze wzglę­du na znacznie mniejszy ruch uliczny i konieczność demon­tażu niek­tórych stałych ele­men­tów infra­struk­tu­ry dro­gowej, takich jak np. syg­nal­iza­c­ja świ­etl­na – wyjaś­nia Woj­ciech Ter­piłows­ki, kierown­ik dzi­ału Pro­mocji i Reklamy Lecha Poz­nań. – Już ter­az cała oper­ac­ja wywołu­je ogromne zain­tere­sowanie kibiców i mediów, dlat­ego na bieżą­co będziemy już infor­mować o wszys­t­kich szczegółach naszych planów.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.