Turniej piłkarski dla kibiców z udziałem zawodników Lecha Poznań

Turniej piłkarski dla kibiców z udziałem zawodników Lecha Poznań

W sobotę 21 czer­w­ca, na boiskach Stre­fy Sportu INEA Sta­dionu roze­grane zostaną dwa turnieje piłkarskie – STS Mundi­al oraz Puchar STS. W roz­gry­wkach zmierzą się zespoły złożone z kibiców piłkars­kich, a także pier­wsza druży­na Lecha Poz­nań. W zawodach może wziąć udzi­ał każdy — właśnie rozpoczęły się zapisy drużyn. Na kibiców czeka wiele atrakcji, także z udzi­ałem piłkarzy Kolejorza.

 

Czer­wiec dla kibiców piłkars­kich na całym świecie będzie upły­wał pod znakiem Mis­tr­zostw Świa­ta w Brazylii. Jed­nak STS, legal­ny pol­s­ki buk­mach­er, wspól­nie ze Sto­warzysze­niem Wiara Lecha, przeprowadzą prawdzi­we zawody piłkarskie na boiskach przy ul. Buł­garskiej. Pod­czas całego dnia roz­gry­wek kibice wezmą udzi­ał w dwóch turnie­jach: STS Mundi­al oraz Puchar STS. Fani będą mogli także uczest­niczyć w dodatkowych atrakc­jach razem z piłkarza­mi Lecha Poznań.

 

STS od lat angażu­je się we wspieranie pol­skiego sportu. Zależy nam także na kibi­cach, którzy tworzą świet­ną atmos­ferę pod­czas wid­owisk sportowych i są ich częś­cią. STS wziął udzi­ał w ‘Koloru­je­MY’, a także prowadzi akcję ‘Gramy z kibi­ca­mi’ dla fanów piłkars­kich z całej Pol­s­ki. Nie zapom­i­namy także o kibo­lach z Wielkopol­s­ki, dlat­ego spec­jal­nie dla nich orga­nizu­je­my turniej, w którym udzi­ał wezmą też zawod­ni­cy Lecha Poz­nań  – powiedzi­ał Mateusz Juroszek, prezes STS.

 

STS Mundi­al

STS Mundi­al to otwarty turniej piłkars­ki dla każdego, bez wzglę­du na wiek oraz płeć. 32 zgłos­zonym drużynom, w wyniku losowa­nia zostaną przy­dzielone nazwy państw uczest­niczą­cych w tegorocznych Mis­tr­zost­wach Świa­ta w Brazylii. Układ meczów będzie rozpisany iden­ty­cznie z grafikiem mundi­alu. Drużyny będą rywal­i­zowały w dwóch eta­pach, po roz­gry­wkach grupowych obow­iązy­wać będzie dra­bin­ka pucharowa. Na zwycięzców oraz najlep­szych zawod­ników czeka­ją, oprócz pamiątkowych medali i pucharów, także atrak­cyjne nagrody rzec­zowe. Zawody zostaną roze­grane w sobotę 21 czer­w­ca od godziny 9:00 do 20:00 na boiskach Stre­fy Sportu INEA Stadionu.

 

Cieszymy się, że spon­sor klubu, fir­ma STS, dostrze­ga także kibiców. Wspól­nie tworzymy nieza­pom­ni­any turniej dla wszys­t­kich sym­pa­tyków Kole­jorza, a jed­nocześnie poprzez nasze zaan­gażowane pokazu­je­my, jak ważne dla lokalnych społecznoś­ci są takie inic­jaty­wy – doda­je Paweł Piestrzyńs­ki, prezes Sto­warzyszenia Wiara Lecha.

 

Zgłoszenia do udzi­ału w STS Mundi­al moż­na przesyłać na adres [email protected], a o uczest­nictwie decy­du­je kole­jność zgłoszeń. Każdy zespół może składać się maksy­mal­nie z 10 piłkarzy, z których na boisku jed­nocześnie prze­by­wa­ją bramkarz oraz 5 graczy w polu. Warunk­iem wzię­cia udzi­ału w turnieju jest rejes­trac­ja zgłos­zonych pełno­let­nich zawod­ników na stron­ie www.sts.pl oraz uiszcze­nie wpisowego — 150 zło­tych dla drużyn star­tu­ją­cych w roz­gry­wkach Ligi Wiary Lecha i 250 zło­tych dla wszys­t­kich pozostałych zespołów. Każdy zawod­nik otrzy­ma zwrot pieniędzy na swo­je kon­to na www.sts.pl. Wszys­tkie szczegóły turnieju dostęp­ne są na stron­ie www.wl-liga.pl.

 

Puchar STS z udzi­ałem piłkarzy Lecha Poznań

W prz­er­wie STS Mundi­al, w godz­i­nach 13:45 – 14:45, odbędzie się dru­gi turniej tego dnia — Puchar STS. Będą to zawody, w których zmierzą się piłkarze pier­wszej drużyny Lecha Poz­nań z dwoma zespoła­mi złożony­mi z kibiców. Naprze­ciw pro­fesjon­al­nych piłkarzy staną KKS Wiara Lecha oraz For­mat, które w sezonie 2013/14 zostały zwycięz­ca­mi Super­pucharu Ligi Wiary Lecha.

 

Orga­ni­za­torzy przy­go­towali także inne atrakc­je z udzi­ałem piłkarzy Kole­jorza. Po Pucharze STS, o godzinie 15:00, zawod­ni­cy wezmą udzi­ał w konkur­sie rzutów karnych z udzi­ałem bramkarzy biorą­cych udzi­ał w STS Mundi­al. Nato­mi­ast bramkarze Lecha Poz­nań staną oko w oko najlep­szy­mi zawod­nika­mi drużyn biorą­cych udzi­ał w turnieju, aby sprawdz­ić  ich umiejęt­noś­ci strz­eleck­ie z 11 metrów. Orga­ni­za­torzy przewidzieli również czas na spotka­nia kibiców z zawod­nika­mi Lecha Poz­nań. W ich trak­cie będzie moż­na poroz­maw­iać z piłkarza­mi, zro­bić sobie pamiątkowe zdję­cie i wziąć auto­graf. Zawod­ni­cy pojaw­ią się również na gali roz­da­nia nagród po zakończe­niu turnieju w 12 Sports Bar & Restau­rant przy ul. Buł­garskiej 17.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.