Turniej piłkarski dla kibiców z udziałem zawodników Lecha Poznań

Turniej piłkarski dla kibiców z udziałem zawodników Lecha Poznań

W sobotę 21 czer­w­ca, na boiskach Stre­fy Sportu INEA Sta­dionu roze­grane zostaną dwa turnieje piłkarskie – STS Mundi­al oraz Puchar STS. W roz­gry­wkach zmierzą się zespoły złożone z kibiców piłkars­kich, a także pier­wsza druży­na Lecha Poz­nań. W zawodach może wziąć udzi­ał każdy — właśnie rozpoczęły się zapisy drużyn. Na kibiców czeka wiele atrakcji, także z udzi­ałem piłkarzy Kolejorza.

 

Czer­wiec dla kibiców piłkars­kich na całym świecie będzie upły­wał pod znakiem Mis­tr­zostw Świa­ta w Brazylii. Jed­nak STS, legal­ny pol­s­ki buk­mach­er, wspól­nie ze Sto­warzysze­niem Wiara Lecha, przeprowadzą prawdzi­we zawody piłkarskie na boiskach przy ul. Buł­garskiej. Pod­czas całego dnia roz­gry­wek kibice wezmą udzi­ał w dwóch turnie­jach: STS Mundi­al oraz Puchar STS. Fani będą mogli także uczest­niczyć w dodatkowych atrakc­jach razem z piłkarza­mi Lecha Poznań.

 

STS od lat angażu­je się we wspieranie pol­skiego sportu. Zależy nam także na kibi­cach, którzy tworzą świet­ną atmos­ferę pod­czas wid­owisk sportowych i są ich częś­cią. STS wziął udzi­ał w ‘Koloru­je­MY’, a także prowadzi akcję ‘Gramy z kibi­ca­mi’ dla fanów piłkars­kich z całej Pol­s­ki. Nie zapom­i­namy także o kibo­lach z Wielkopol­s­ki, dlat­ego spec­jal­nie dla nich orga­nizu­je­my turniej, w którym udzi­ał wezmą też zawod­ni­cy Lecha Poz­nań  – powiedzi­ał Mateusz Juroszek, prezes STS.

 

STS Mundi­al

STS Mundi­al to otwarty turniej piłkars­ki dla każdego, bez wzglę­du na wiek oraz płeć. 32 zgłos­zonym drużynom, w wyniku losowa­nia zostaną przy­dzielone nazwy państw uczest­niczą­cych w tegorocznych Mis­tr­zost­wach Świa­ta w Brazylii. Układ meczów będzie rozpisany iden­ty­cznie z grafikiem mundi­alu. Drużyny będą rywal­i­zowały w dwóch eta­pach, po roz­gry­wkach grupowych obow­iązy­wać będzie dra­bin­ka pucharowa. Na zwycięzców oraz najlep­szych zawod­ników czeka­ją, oprócz pamiątkowych medali i pucharów, także atrak­cyjne nagrody rzec­zowe. Zawody zostaną roze­grane w sobotę 21 czer­w­ca od godziny 9:00 do 20:00 na boiskach Stre­fy Sportu INEA Stadionu.

 

Cieszymy się, że spon­sor klubu, fir­ma STS, dostrze­ga także kibiców. Wspól­nie tworzymy nieza­pom­ni­any turniej dla wszys­t­kich sym­pa­tyków Kole­jorza, a jed­nocześnie poprzez nasze zaan­gażowane pokazu­je­my, jak ważne dla lokalnych społecznoś­ci są takie inic­jaty­wy – doda­je Paweł Piestrzyńs­ki, prezes Sto­warzyszenia Wiara Lecha.

 

Zgłoszenia do udzi­ału w STS Mundi­al moż­na przesyłać na adres [email protected], a o uczest­nictwie decy­du­je kole­jność zgłoszeń. Każdy zespół może składać się maksy­mal­nie z 10 piłkarzy, z których na boisku jed­nocześnie prze­by­wa­ją bramkarz oraz 5 graczy w polu. Warunk­iem wzię­cia udzi­ału w turnieju jest rejes­trac­ja zgłos­zonych pełno­let­nich zawod­ników na stron­ie www.sts.pl oraz uiszcze­nie wpisowego — 150 zło­tych dla drużyn star­tu­ją­cych w roz­gry­wkach Ligi Wiary Lecha i 250 zło­tych dla wszys­t­kich pozostałych zespołów. Każdy zawod­nik otrzy­ma zwrot pieniędzy na swo­je kon­to na www.sts.pl. Wszys­tkie szczegóły turnieju dostęp­ne są na stron­ie www.wl-liga.pl.

 

Puchar STS z udzi­ałem piłkarzy Lecha Poznań

W prz­er­wie STS Mundi­al, w godz­i­nach 13:45 – 14:45, odbędzie się dru­gi turniej tego dnia — Puchar STS. Będą to zawody, w których zmierzą się piłkarze pier­wszej drużyny Lecha Poz­nań z dwoma zespoła­mi złożony­mi z kibiców. Naprze­ciw pro­fesjon­al­nych piłkarzy staną KKS Wiara Lecha oraz For­mat, które w sezonie 2013/14 zostały zwycięz­ca­mi Super­pucharu Ligi Wiary Lecha.

 

Orga­ni­za­torzy przy­go­towali także inne atrakc­je z udzi­ałem piłkarzy Kole­jorza. Po Pucharze STS, o godzinie 15:00, zawod­ni­cy wezmą udzi­ał w konkur­sie rzutów karnych z udzi­ałem bramkarzy biorą­cych udzi­ał w STS Mundi­al. Nato­mi­ast bramkarze Lecha Poz­nań staną oko w oko najlep­szy­mi zawod­nika­mi drużyn biorą­cych udzi­ał w turnieju, aby sprawdz­ić  ich umiejęt­noś­ci strz­eleck­ie z 11 metrów. Orga­ni­za­torzy przewidzieli również czas na spotka­nia kibiców z zawod­nika­mi Lecha Poz­nań. W ich trak­cie będzie moż­na poroz­maw­iać z piłkarza­mi, zro­bić sobie pamiątkowe zdję­cie i wziąć auto­graf. Zawod­ni­cy pojaw­ią się również na gali roz­da­nia nagród po zakończe­niu turnieju w 12 Sports Bar & Restau­rant przy ul. Buł­garskiej 17.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress