07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.6godz.45min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Prezydent Jaśkowiak: Porozmawiajmy o patriotyzmie

Prezydent Jaśkowiak: Porozmawiajmy o patriotyzmie

W ubiegłym tygod­niu Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań wys­tosowało list do Prezy­den­ta Jac­ka Jaśkowia­ka, w którym przed­staw­iło swój sto­sunek do ostat­nich decyzji wło­darza stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Jest pier­wsza odpowiedź Prezydenta. 

O otwartym liś­cie SKLP pisal­iśmy tutaj.

Prezy­dent Jacek Jaśkowia­ka nie zgadza się i nie akcep­tu­je zjawisk, jakie mają miejsce na sta­dion­ie przy uli­cy Buł­garskiej. - Moja tol­er­anc­ja kończy się tam, gdzie zaczy­na się komu­nizm i faszyzm. Dla mnie glo­ry­fikowanie przed­miotów z emblemata­mi SS nie wchodzi w rachubę. Moja rodz­i­na miała na tyle złe wspom­nienia z komu­nista­mi i faszys­ta­mi, że ja ich nie toleru­ję. Takie zachowa­nia uważam za groźne dla demokracji, bo jest ona dla mnie świę­toś­cią, dlat­ego pode­j­mu­ję w tym zakre­sie takie a nie inne decyz­je – przyz­na­je Prezy­dent na spotka­niu ze stu­den­ta­mi na jed­nym z wydzi­ałów Uni­w­er­syte­tu im. Adama Mick­iewicza. - Wolę nor­mal­ną roz­mowę. Chcę się spotkać z kibi­ca­mi. Rozwiążmy to co mamy, poroz­maw­ia­jmy o patri­o­tyzmie – doda­je.

List kibiców doty­czył artykułu zamieszc­zonego w „Gaze­cie Wybor­czej”, w którym Prezy­dent Jaśkowiak przyz­nał, że zamierza dyscy­plinować środowisko kibi­cowskie w Poz­na­niu. — List ma emocjon­al­ny charak­ter. Ja lubię twarde dyscy­pliny. Takie jak boks. Tam się nikt nie obraża. Jest konkret­nie – komen­tu­je sytu­ację. - Byłem zdzi­wiony tym lis­tem od kibiców. Ja się nie obrażam, jak ktoś kry­tyku­je mnie na spotka­niu i zada­je mi trudne pyta­nia. Emocjon­alne pode­jś­cie, obrażalst­wo. Byłem znies­mac­zony, bo myślałem, że to twardzi ludzie. Myślałem, że to twardzi ludzie. Siadamy i roz­maw­iamy. A my sobie listy wysyłamy. Też mogę wysłać. To nie na tym pole­ga. Oczy­wiś­cie odpowiem na list. A to, że w tym momen­cie faszyz­mu, komu­niz­mu i tego co zagraża demokracji nie będę glo­ry­fikował, to inna rzecz. Przez pewne dzi­ała­nia bard­zo niewielkiej grupy mias­to traci pieniądze i kole­jnych inwest­orów. Przy całym sza­cunku dla kibiców, muszę dbać o interes Poz­na­nia– kończy.

źródło: miastopoznaj.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.