01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.6godz.23min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trzej najlepsi piłkarze wszechczasów

Trzej najlepsi piłkarze wszechczasów

Pił­ka noż­na, to z całą pewnoś­cią jed­na z najbardziej pop­u­larnych dyscy­plin sportowych. Intere­su­ją się nią zarówno mężczyźni jak i kobi­ety, star­si i młod­si, ludzie w Europie, Azji, czy w Ameryce Połud­niowej. W związku z tym, najlep­si piłkarze świa­ta, są przez wielu ludzi wręcz „ubóst­wiani”.

Są oni niezwyk­le pop­u­larni i każdy szy­bko ich rozpoz­na. W his­torii pił­ki nożnej, moż­na spotkać wielu wybit­nych zawod­ników, którzy przewyższa­li innych graczy swo­jej epo­ki. To właśnie oni byli idol­a­mi dla innych i to właśnie oni spraw­iali, że na sta­dionach i przed telewiz­o­ra­mi zasi­adały tłumy kibiców.

Najlepsi piłkarze, którzy zakończyli karierę

Moż­na spier­ać się, którzy piłkarze byli najlep­si, jed­nakże prak­ty­cznie w każdym rankingu czy plebis­cy­cie, na najwyższych pozy­c­jach pojaw­ią się zawsze dwaj piłkarze z Amery­ki Połud­niowej czyli Pele i Diego Maradona. Ten pier­wszy, urodz­ił się w Brazylii w 1940 roku. Z powodze­niem moż­na powiedzieć, że jego kari­era rozwi­jała się jak może tylko wymarzyć sobie każdy piłkarz. Może o tym cho­ci­aż­by świad­czyć fakt, że w wieku 17 zade­bi­u­tował w reprezen­tacji Brazylii i na dodatek w tym meczu strzelił bramkę. Łącznie w reprezen­tacji Brazylii wys­tąpił w 91 meczach, w których zdobył 77 bramek. Trzykrot­nie z reprezen­tacją swo­jego kra­ju zdobył Mis­tr­zost­wo Świa­ta. Swo­ją kari­erę klubową związał z zespołem San­tos, w którym wys­tępował przez 18 lat. Zdobył z tą drużyną wiele tro­feów, z których do najważniejszych moż­na zal­iczyć Puchar Kon­ty­nen­tal­ny i Klubowy Puchar Amery­ki Południowej.

Innym geniuszem fut­bolu był Diego Maradona. Ten urod­zony w 1960 roku w Argen­tynie piłkarz, jest uznawany za jed­nego z najlep­szych, a zarazem jed­nym z najbardziej kon­trow­er­syjnych piłkarzy w his­torii fut­bolu. Jego częste kon­flik­ty z prawem, były jed­nak zapom­i­nane dzię­ki fan­tasty­cznej grze zarówno w reprezen­tacji, jak i w druży­nach klubowych. W reprezen­tacji Argen­tyny, roze­grał 91 meczy, strze­la­jąc w nich 34 bram­ki. Najwięk­szym sukce­sem reprezen­ta­cyjnym Maradony, było wywal­cze­nie Mis­tr­zost­wa Świa­ta w 1986 roku i drugiego miejs­ca 4 lata później. Najwięk­sze sukcesy z druży­na­mi klubowy­mi, Maradona świę­cił w FC Barcelona i w drużynie z Neapolu. Szczegól­nie w tym drugim klu­bie w którym zdobył 2 razy mis­tr­zost­wo Włoch, Puchar i Super­puchar Włoch, a także Puchar UEFA. Ofic­jal­nie kari­erę piłkarską zakończył w 1997 roku. Po niej kil­ka razy zaj­mował się trenowaniem innych drużyn, min. reprezen­tacji Argentyny.

Najlepsi grający piłkarze

Trud­no jest wybrać najlep­szego piłkarza, który w dal­szym ciągu strzela bram­ki i pory­wa tłumy. Z całą pewnoś­cią jed­nym z nich jest Cris­tiano Ronal­do. Ten urod­zony w 1985 roku piłkarz, jest ulu­bieńcem wielu kibiców, a zwłaszcza kobi­et. W reprezen­tacji Por­tu­galii, roze­grał do tej pory 125 meczy, zdoby­wa­jąc w nich 56 goli. Jed­nakże więk­szych sukcesów ze swo­ją reprezen­tacją jak do tej pory nie osiągnął. Za to wiele tro­feów zdobył ze swoi­mi druży­na­mi klubowy­mi. Jako zawod­nik Man­ches­teru Utd oraz Realu Madryt, wywal­czył w sum­ie 5 razy Mis­tr­zost­wo kra­ju, 2 zwycięst­wa w Lidze Mis­trzów, 3 razy Puchar Kra­ju i jeszcze wiele innych nagród. Na pewno licz­ba ta jeszcze się zwięk­szy, gdyż w dal­szym ciągu jest on w znakomitej formie i stale przy­cią­ga na sta­diony i przed telewiz­o­ry tysiące ludzi.

Artykuł pow­stał przy współpra­cy ser­wisu http://www.meczeonline.com.pl

artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.