03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.8godz.14min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

List otwarty kibiców do Prezydenta Miasta Poznania

List otwarty kibiców do Prezydenta Miasta Poznania

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań przesłało do Prezy­den­ta Poz­na­nia Jac­ka Jaśkowia­ka list, który jest odpowiedz­ią na wywiad udzielony przez niego “Gaze­cie Wybor­czej”. Poniżej treść pisma.

List otwarty do Pana Jac­ka Jaśkowia­ka – Prezy­den­ta Mias­ta Poznania

Z zażenowaniem przeczy­tal­iśmy artykuł w piątkowej GW, z którego dowiedzieliśmy się, iż chce nas Pan „dyscy­plinować”. Jeżeli to ma być – jak dowiadu­je­my się z tego samego tek­stu – „zaprosze­nie do dyskusji”, to bardziej wyglą­da to na rzuce­nie rękawicy.

Nie jesteśmy jed­nak zdzi­wieni. Od początku Pańskiej prezy­den­tu­ry odno­towal­iśmy szkalowanie przez Pana środowiska kibiców Lecha Poz­nań jak i samego klubu i lekce­waże­nie kwestii dla nas istot­nych. Wielu z nas ode­brało to jako okazy­wanie pog­a­rdy dla sporej grupy Poz­na­ni­aków, emocjon­al­nie związanych z kibi­cow­aniem Lechowi.

W naszych oczach to nie kibice Lecha, ale Pan szkodzi wiz­erunk­owi mias­ta, lekce­ważąc tak ważne dla tożsamoś­ci Poz­na­nia i Wielkopol­s­ki wydarzenia, jak roczni­ca wybuchu Pow­sta­nia Wielkopol­skiego, uczcze­nie pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych czy też poprzez usiłowanie wprowadza­nia utopi­jnych wiz­ji mias­ta bez samo­chodów (intrygu­jące cho­ci­aż­by w kon­tekś­cie Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich i przy­by­wa­ją­cych na nie goś­ci z kra­ju i ze świata).

Nie zgadza­my się z narzu­coną przez Pana nar­racją i przyj­mowaniem przez Pana jako oczy­wis­tego fak­tu, iż na sta­dion­ie Lecha panu­je wsze­chobec­ny rasizm. Oświad­cza­my, że nie dostrzegamy takiego prob­le­mu. Wszelkie wydarzenia, które mogły­by być w taki sposób zin­ter­pre­towane, stanow­ią kro­plę w morzu pozy­ty­wnych sta­dionowych zachowań i nie mogą rzu­tować na wiz­erunek całego środowiska Lecha Poz­nań. Tak samo, jak incy­den­talne przy­pad­ki urzęd­ników miejs­kich dzi­ała­ją­cych niez­god­nie z prawem, nie mogą stanow­ić pod­stawy do for­mułowa­nia oce­ny, że jest to „zor­ga­ni­zowana gru­pa przestępcza”.

Kibice Lecha są m.in. wiodącą stroną trwa­ją­cych obec­nie prac par­la­men­tarnych nad bard­zo potrzeb­ny­mi zmi­ana­mi w Ustaw­ie o Bez­pieczeńst­wie Imprez Masowych. Trud­no nam uwierzyć, że par­la­men­tarzyś­ci zech­cieli­by współpra­cow­ać z zat­wardzi­ały­mi rasis­ta­mi. Raczej świad­czy to o tym, iż przez władze cen­tralne jesteśmy doce­ni­ani, trak­towani poważnie i po partnersku.

Tego samego oczeku­je­my od Prezy­den­ta Poz­na­nia. Jeżeli chce się Pan z nami spotkać i poroz­maw­iać, to proszę nie zaczy­nać od szkalowa­nia nas w medi­ach i ustaw­ia­nia jak ucz­ni­aków w kącie, w celu ich „zdyscy­plinowa­nia”. Jesteśmy poważny­mi ludź­mi i może­my dysku­tować, jed­nak nie z kimś, kto nie tylko kon­sek­went­nie nas ocz­er­nia, ale i lekce­waży wartoś­ci, które są dla nas ważne. Jeżeli chce Pan z nami roz­maw­iać, to prosimy zacząć od spróbowa­nia osiąg­nię­cia choć min­i­mum zau­fa­nia do siebie w naszym środowisku. Może Pan tego dokon­ać zaprzes­ta­jąc szkalowa­nia nas czy cho­ci­aż­by uczest­nicząc w orga­ni­zowanych lub wspier­anych przez nas akc­jach his­to­ryczno — patri­o­ty­cznych, równie ochoc­zo jak uczest­niczy Pan w man­i­fes­tac­jach i demon­strac­jach innych grup społecznych.

Obec­nie Pana akc­ja zaczep­na w postaci wypowiedzi dla GW, stanowi w naszym odbiorze nie próbę naw­iąza­nia dyskusji, ale chęć zbi­cia na nas swo­jego kap­i­tału poli­ty­cznego, na co nie wyrażamy zgody. Nie będziemy dla Pana tram­poliną do zdoby­cia paru dodatkowych punk­tów w son­dażach. Jeżeli zaś fak­ty­cznie chce Pan poważnie i bez uprzedzeń podysku­tować – prosimy się bardziej postarać i zbu­dować ku temu lep­szy klimat.

Z poważaniem, 

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poznań

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.