Zapisy na turniej z okazji Dnia Solidarności i Wolności

Zapisy na turniej z okazji Dnia Solidarności i Wolności

31 sierp­nia na boisku Młodzieżowego Domu Kul­tu­ry nr 1 przy ul. Dro­ga Dębińs­ka po raz trze­ci odbędzie się Turniej Piłkars­ki z okazji Dnia Sol­i­darnoś­ci i Wol­noś­ci. Orga­ni­za­torem turnieju jest NSZZ „Sol­i­darność” – Region Wielkopol­s­ka.

Patronat nad zma­gani­a­mi piłkarski­mi objęłoSto­warzysze­nie Wiara Lecha.

Zapisy będą prowad­zone pod adresem mailowym:[email protected] i potr­wa­ją do 24 sierp­nia br. Licz­ba miejsc jest ogranic­zona – maksy­mal­nie przyjmiemy 16 drużyn. W związku z tym liczy się kole­jność zgłoszeń.

Koszt udzi­ału w turnieju wynosi:

•    200 zł net­to (ist­nieje możli­wość wys­taw­ienia fak­tu­ry VAT).

Zespoły będą wys­tępowały w składach 6‑osobowych (5 zawod­ników z pola + bramkarz).

Każ­da druży­na ma zag­waran­towany udzi­ał w min­i­mum 4 meczach (1x12 min­ut). Turniej odbędzie się w godz­i­nach 10:00 – 20:30.

Będzie to trze­cia edy­c­ja turnieju. W zeszłym roku uczest­niczyło 18 drużyn, z których najlep­szy okazał się Pro-Met Koźmin Wielkopol­s­ki.

Infor­ma­c­je o turnieju będą na bieżą­co pojaw­iały się na stronach:

www.solidarnosc.poznan.pl

oraz na pro­fi­lach fb:

www.facebook.com/solidarnosc.poznan
www.facebook.com/wlliga

Nagrody


1.miejsce – puchar, 10xmedali, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 500 PLN, nagrody książkowe, gadże­ty;
2.miejsce – puchar, 10xmedali, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 300 PLN, nagrody książkowe, gadże­ty;
3.miejsce – puchar, 10xmedali, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 200 PLN, nagrody książkowe, gadże­ty;
Najlep­szy bramkarz – stat­uet­ka, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 50 PLN, nagrody książkowe, gadże­ty;
Najlep­szy strz­elec – stat­uet­ka, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 50 PLN, nagrody książkowe, gadże­ty.

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Sponsor serwisu

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress