Zapowiedź meczu: Potwierdzić wynik z inauguracji

Po zwycięst­wie na inau­gu­rację sezonu piłkarze Lecha Poz­nań w najbliższą sobotę pode­jmą Polonię Warsza­wa. Podopieczni Pio­tra Stokow­ca, mimo licznych prob­lemów i zawirowań w prz­er­wie między sezon­a­mi, bard­zo dobrze wys­tar­towali w lidze, wygry­wa­jąc w spotka­niu wyjaz­dowym z Lechią Gdańsk 3:1. Ter­az oba zespoły będą chci­ały podtrzy­mać dobrą passę i potwierdz­ić, że ostat­nie zwycięst­wa nie były przypadkiem.

W barwach „Kole­jorza” w min­ionym tygod­niu nie doszło do żad­nych zawirowań kadrowych, które mogły­by wpłynąć na zestaw­ie­nie wyjś­ciowej jede­nast­ki. Tren­er Mar­iusz Rumak pod­kreślał ostat­nio, że przed każdym meczem będzie wybier­ał tak­tykę i ustaw­ie­nie swo­jego zespołu, więc nie ma pewnoś­ci, że zde­cy­du­je się na ten sam wari­ant, który przyniósł mu trzy punk­ty w spotka­niu z Ruchem Chorzów.

Żaden z piłkarzy Lecha Poz­nań nie narze­ka na poważniejsze urazy, choć na początku tygod­nia skut­ki jed­nego z nich odczuwał jeszcze Jas­min Burić. Boś­ni­ak w spotka­niu z wicemistrzem Pol­s­ki doz­nał niegroźnej kon­tuzji barku, której nabaw­ił się pod­czas jed­nej z inter­wencji w pier­wszej połowie spotka­nia. Na środ­kowym trenin­gi na ból w kostce narzekał także Bar­tosz Ślusars­ki, który na treningu starł się z Manuelem Arboledą. Jego ewen­tu­al­ny wys­tęp nie powinien być jed­nak zagrożony.

Ciekawa sytu­ac­ja jest nato­mi­ast w Polonii Warsza­wa. Kadra tego zespołu jest moc­no ogranic­zona, a piłkarze trenin­gi zaczęli niedłu­go przed startem ligi, a więc ich stan przy­go­towa­nia jest wąt­pli­wy. Sztab szkole­niowy „Czarnych Koszul” w prz­er­wie między spotka­ni­a­mi ligowym apliku­je zawod­nikom zaję­cia z zakre­su przy­go­towa­nia fizy­cznego, a także trenin­gi czys­to piłkarskie.

W kadrze zespołu nikt jed­nak nie zgłasza kon­tuzji, które mogły­by go elim­i­nować z wys­tępu w sobot­nim spotka­niu z Lechem. Niemal pewne nato­mi­ast jest to, że na boisku nie zobaczymy Jac­ka Kieł­ba, którego ewen­tu­al­ny wys­tęp kosz­tował­by Polonię 500 tysię­cy zło­tych. Taki bowiem zapis pojaw­ił się w umowie wypoży­czenia piłkarza i trud­no spodziewać się, że zostanie on akty­wowany, tym bardziej, że 24-latek z „Czarny­mi Koszu­la­mi” trenu­je od zaled­wie tygodnia.

Oba zespołu ostat­ni raz spo­tykały się w kwiet­niu tego roku, a Lech już pod wodzą Mar­iusza Ruma­ka wygrał 1:0 po trafie­niu Vojo Ubi­pari­pa. Z kolei ostat­nie spotkanie przy Kon­wik­torskiej wywołu­je mil­sze wspom­nienia wśród kibiców Polonii, która po bram­ce w 90. Min­u­cie wygrała z „Kole­jorzem” w tym samym sto­sunku — również 1:0.

Początek spotka­nia w sobotę o 18:00.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress