01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.5godz.11min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Aforti nowym Sponsorem Strategicznym

Aforti nowym Sponsorem Strategicznym

Od nowego sezonu Lech Poz­nań ma nowego Spon­so­ra Strate­gicznego. Została nim Gru­pa Finan­sowa Afor­ti Hold­ing, która już od roku współpracu­je z Kole­jorzem. Przy okazji prezen­tacji i uroczys­tego pod­pisa­nia umowy, pod­czas kon­fer­encji pra­sowej, zaprezen­towane też zostały nowe koszul­ki mec­zowe. Kon­trakt został zawarty na 3 lata.

- Lech Poz­nań jest klubem, który bard­zo dynam­icznie się rozwi­ja i z roku na rok zysku­je coraz więk­sze uznanie. Również w świecie biz­ne­su, który częs­to bard­zo ostrożnie pod­chodzi do współpra­cy z przed­staw­iciela­mi sportu. Fakt, że Afor­ti Hold­ing po rocznej współpra­cy z nami zde­cy­dował się na zwięk­sze­nie swo­jego zaan­gażowa­nia w Kole­jorza, i to na poziomie doty­chczas reko­r­dowym dla Klubu, tylko potwierdza, że nasza wiz­ja i obrana przez nas strate­gia wiodą nas w odpowied­nim kierunku - mówi prezes Karol Klimczak.

Lech i Afor­ti współpracu­ją ze sobą od lip­ca 2016 roku. Najbardziej wyróż­ni­a­ją­cym się ele­mentem part­nerst­wa był oczy­wiś­cie logo­typ Spon­so­ra Pre­mi­um, który w sezonie 2016/2017 wyek­sponowano na spo­denkach mec­zowych I drużyny Kole­jorza. Równocześnie jed­nak Klub gwaran­tował Part­nerowi świad­czenia reklam­owe, czy z zakre­su hos­pi­tal­i­ty, a także korzys­tał z niek­tórych usług ofer­owanych przez Afor­ti Holding.

- Dzi­ałal­ność Grupy kon­cen­tru­je się obec­nie wokół rozbu­dowy paki­etu usług kierowanych do firm z seg­men­tu małych i śred­nich przed­siębiorstw, roz­wo­ju nowych linii biz­ne­sowych oraz posz­erza­nia zasięgu geograficznego. Sku­pi­amy się na dba­n­iu o jakość i sze­rokość naszej ofer­ty. Wypra­cow­al­iśmy opty­mal­ną ścieżkę roz­wo­ju, która przynosi korzyś­ci Grupie i jej Klien­tom. Naszym celem jest wyz­naczanie nowych stan­dard­ów kom­plek­sowej obsłu­gi klien­tów z sek­to­ra MŚP – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarzą­du Afor­ti Hold­ing S.A.

Od sezonu 2017/2018 logo­typ firmy Afor­ti pojawi się na fron­cie koszulek piłkarzy. Będzie też obec­ny na wszys­t­kich nośnikach reklam­owych Klubu, między inny­mi na ban­dach reklam­owych, ławkach rez­er­wowych, czy banerze zna­j­du­ją­cym się w sek­torze buforowym na Try­bunie Białasa. Planowane są wspólne akc­je dla kibiców Lecha i even­ty dla klien­tów Aforti.

W poniedzi­ałek, przy okazji kon­fer­encji pra­sowej, pod­czas której ofic­jal­nie pod­pisano umowę, zaprezen­towane zostały nowe koszul­ki mec­zowej I drużyny. Prezes Klaudiusz Sytek sym­bol­icznie przekazał też na ręce preze­sa Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poz­nań, Radosława Majchrza­ka, sek­torówkę przed­staw­ia­jącą nowy trykot mec­zowy Kolejorza.

- Przede wszys­tkim prag­nę pograt­u­lować preze­som, bo pod­pisanie umowy poz­woli dalej rozwi­jać Klub, który jest bard­zo ważny dla wielu poz­na­ni­aków i Wielkopolan. Wszyscy marzymy o tym, by Lech się­gał po tro­fea, wal­czył w Europie i dawał nam powody do dumy. Liczymy też na wiele wspól­nych inic­jatyw, które wkrótce będziemy mogli przeprowadz­ić — mówi Radosław Majchrzak, prezes SKLP.

Nowy Spon­sor Strate­giczny Lecha Poz­nań dzi­ała na rynku od 2011 roku, kiedy to Spół­ka zade­bi­u­towała na rynku New­Con­nect. Ofer­ta Afor­ti Hold­ing skierowana jest do przed­siębior­ców i firm z sek­to­ra MŚP (mikro, małych i śred­nich przed­siębiorstw). W port­felu jej usług zna­j­du­je się kom­plek­sowa obsłu­ga klien­ta biz­ne­sowego w zakre­sie finan­sów oso­bistych i zarządza­nia kap­i­tałem przedsiębiorstw.

Do Grupy Finan­sowej Afor­ti Hold­ing S.A. należą Spół­ki zależne: Afor­ti Finance S.A., spec­jal­izu­ją­ca się w finan­sowa­niu przed­siębiorstw, Afor­ti Exchange Sp. z o.o., ofer­u­ją­ca inter­ne­tową wymi­anę walut, Afor­ti Col­lec­tions S.A., zaj­mu­ją­ca się zarządzaniem należnoś­ci­a­mi i windykacją, Afor­ti Cor­po­rate Finance S.A., zaj­mu­ją­ca się orga­ni­za­cją finan­sowa­nia dłużnego dla przed­siębior­ców, Afor­ti Cap­i­tal Sp. z o.o., ukierunk­owana na doradzt­wo finan­sowe i strate­giczne dla firm, oraz Afor­ti AC Sp. z o.o. odpowiedzial­na za relac­je inwest­orskie. Gru­pa dzi­ała na rynku pol­skim i rumuńskim, w najbliższym cza­sie planu­je także wejś­cie na inne ryn­ki europejskie.

Umowa o współpra­cy została pod­pisana na 3 lata.

Infor­ma­c­ja prasowa
lechpoznan.pl/fot. Marcin Rajczak

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.