Aforti nowym Sponsorem Strategicznym

Aforti nowym Sponsorem Strategicznym

Od nowego sezonu Lech Poz­nań ma nowego Spon­so­ra Strate­gicznego. Została nim Gru­pa Finan­sowa Afor­ti Hold­ing, która już od roku współpracu­je z Kole­jorzem. Przy okazji prezen­tacji i uroczys­tego pod­pisa­nia umowy, pod­czas kon­fer­encji pra­sowej, zaprezen­towane też zostały nowe koszul­ki mec­zowe. Kon­trakt został zawarty na 3 lata.

- Lech Poz­nań jest klubem, który bard­zo dynam­icznie się rozwi­ja i z roku na rok zysku­je coraz więk­sze uznanie. Również w świecie biz­ne­su, który częs­to bard­zo ostrożnie pod­chodzi do współpra­cy z przed­staw­iciela­mi sportu. Fakt, że Afor­ti Hold­ing po rocznej współpra­cy z nami zde­cy­dował się na zwięk­sze­nie swo­jego zaan­gażowa­nia w Kole­jorza, i to na poziomie doty­chczas reko­r­dowym dla Klubu, tylko potwierdza, że nasza wiz­ja i obrana przez nas strate­gia wiodą nas w odpowied­nim kierunku - mówi prezes Karol Klimczak.

Lech i Afor­ti współpracu­ją ze sobą od lip­ca 2016 roku. Najbardziej wyróż­ni­a­ją­cym się ele­mentem part­nerst­wa był oczy­wiś­cie logo­typ Spon­so­ra Pre­mi­um, który w sezonie 2016/2017 wyek­sponowano na spo­denkach mec­zowych I drużyny Kole­jorza. Równocześnie jed­nak Klub gwaran­tował Part­nerowi świad­czenia reklam­owe, czy z zakre­su hos­pi­tal­i­ty, a także korzys­tał z niek­tórych usług ofer­owanych przez Afor­ti Holding.

- Dzi­ałal­ność Grupy kon­cen­tru­je się obec­nie wokół rozbu­dowy paki­etu usług kierowanych do firm z seg­men­tu małych i śred­nich przed­siębiorstw, roz­wo­ju nowych linii biz­ne­sowych oraz posz­erza­nia zasięgu geograficznego. Sku­pi­amy się na dba­n­iu o jakość i sze­rokość naszej ofer­ty. Wypra­cow­al­iśmy opty­mal­ną ścieżkę roz­wo­ju, która przynosi korzyś­ci Grupie i jej Klien­tom. Naszym celem jest wyz­naczanie nowych stan­dard­ów kom­plek­sowej obsłu­gi klien­tów z sek­to­ra MŚP – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarzą­du Afor­ti Hold­ing S.A.

Od sezonu 2017/2018 logo­typ firmy Afor­ti pojawi się na fron­cie koszulek piłkarzy. Będzie też obec­ny na wszys­t­kich nośnikach reklam­owych Klubu, między inny­mi na ban­dach reklam­owych, ławkach rez­er­wowych, czy banerze zna­j­du­ją­cym się w sek­torze buforowym na Try­bunie Białasa. Planowane są wspólne akc­je dla kibiców Lecha i even­ty dla klien­tów Aforti.

W poniedzi­ałek, przy okazji kon­fer­encji pra­sowej, pod­czas której ofic­jal­nie pod­pisano umowę, zaprezen­towane zostały nowe koszul­ki mec­zowej I drużyny. Prezes Klaudiusz Sytek sym­bol­icznie przekazał też na ręce preze­sa Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poz­nań, Radosława Majchrza­ka, sek­torówkę przed­staw­ia­jącą nowy trykot mec­zowy Kolejorza.

- Przede wszys­tkim prag­nę pograt­u­lować preze­som, bo pod­pisanie umowy poz­woli dalej rozwi­jać Klub, który jest bard­zo ważny dla wielu poz­na­ni­aków i Wielkopolan. Wszyscy marzymy o tym, by Lech się­gał po tro­fea, wal­czył w Europie i dawał nam powody do dumy. Liczymy też na wiele wspól­nych inic­jatyw, które wkrótce będziemy mogli przeprowadz­ić — mówi Radosław Majchrzak, prezes SKLP.

Nowy Spon­sor Strate­giczny Lecha Poz­nań dzi­ała na rynku od 2011 roku, kiedy to Spół­ka zade­bi­u­towała na rynku New­Con­nect. Ofer­ta Afor­ti Hold­ing skierowana jest do przed­siębior­ców i firm z sek­to­ra MŚP (mikro, małych i śred­nich przed­siębiorstw). W port­felu jej usług zna­j­du­je się kom­plek­sowa obsłu­ga klien­ta biz­ne­sowego w zakre­sie finan­sów oso­bistych i zarządza­nia kap­i­tałem przedsiębiorstw.

Do Grupy Finan­sowej Afor­ti Hold­ing S.A. należą Spół­ki zależne: Afor­ti Finance S.A., spec­jal­izu­ją­ca się w finan­sowa­niu przed­siębiorstw, Afor­ti Exchange Sp. z o.o., ofer­u­ją­ca inter­ne­tową wymi­anę walut, Afor­ti Col­lec­tions S.A., zaj­mu­ją­ca się zarządzaniem należnoś­ci­a­mi i windykacją, Afor­ti Cor­po­rate Finance S.A., zaj­mu­ją­ca się orga­ni­za­cją finan­sowa­nia dłużnego dla przed­siębior­ców, Afor­ti Cap­i­tal Sp. z o.o., ukierunk­owana na doradzt­wo finan­sowe i strate­giczne dla firm, oraz Afor­ti AC Sp. z o.o. odpowiedzial­na za relac­je inwest­orskie. Gru­pa dzi­ała na rynku pol­skim i rumuńskim, w najbliższym cza­sie planu­je także wejś­cie na inne ryn­ki europejskie.

Umowa o współpra­cy została pod­pisana na 3 lata.

Infor­ma­c­ja prasowa
lechpoznan.pl/fot. Marcin Rajczak

Kursy na mecze Lecha

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.