06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.58min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Arboleda będzie się ścigał samochodem… z Grobelnym

W piątkowy poranek, 14 październi­ka 2011 r., na uli­cach Poz­na­nia roze­grany zostanie niety­powy wyś­cig. Prezy­dent Ryszard Gro­bel­ny, piłkarz Manuel Arbole­da, muzyk Michał Kowalonek z zespołu Snow­man oraz dzi­en­nikarz Radia Merkury Poz­nań – Sła­womir Bajew będą rywal­i­zować ze sobą stara­jąc się jak najszy­b­ciej dotrzeć na Sta­dion Miejs­ki przy uli­cy Bułgarskiej.

Ideą Poz­nań Traf­fic Race jest sprawdze­nie przy­go­towa­nia infra­struk­tu­ry komu­nika­cyjnej Poz­na­nia przed czeka­ją­cy­mi nas w przyszłym roku wielki­mi wydarzeni­a­mi sportowy­mi. Czterech uczest­ników Poz­nań Traf­fic Race sprawdzi, w jaki sposób moż­na obec­nie najszy­b­ciej poruszać się po Poz­na­niu. Wszyscy pokon­a­ją trasę o dłu­goś­ci około 13 km, przemieszcza­jąc się ze wschod­niej częś­ci Poz­na­nia (skrzyżowanie ulic Warszawska/Mogileńska) na Sta­dion Miejs­ki w porze poran­nego szczy­tu komu­nika­cyjnego różny­mi środ­ka­mi trans­portu – MPK, samo­cho­dem, row­erem oraz biegiem.

Każdego z uczest­ników Poz­nań Traf­fic Race obow­iązu­ją przepisy ruchu dro­gowego. Wszyscy zma­gać się będą również z utrud­nieni­a­mi związany­mi z danym sposobem porusza­nia się po mieś­cie – korka­mi, remon­ta­mi, niewystar­cza­jącą liczbą ścieżek rowerowych oraz włas­nym zmęcze­niem. W zależnoś­ci od rozstrzyg­nięć na mecie (cza­sów uzyskanych przez poszczegól­nych uczest­ników PTR), moż­na będzie stwierdz­ić czy na osiem miesię­cy przed rozpoczę­ciem UEFA EURO 2012™ po Poz­na­niu najlepiej poruszać się samo­cho­dem, środ­ka­mi trans­portu pub­licznego, row­erem czy pies­zo. W maju 2012 r. planowane jest powtórze­nie akcji, aby sprawdz­ić, na ile infra­struk­tu­ra komu­nika­cyj­na Poz­na­nia popraw­iła się w wyniku obec­nie przeprowadzanych inwest­y­cji drogowych.

Każdy z uczest­ników wyś­cigu będzie mógł przemierzyć dys­tans Poz­nań Traf­fic Race wybraną przez siebie trasą, którą uzna za opty­mal­ną biorąc pod uwagę obec­nie przeprowadzane remon­ty dróg w Poz­na­niu. Zma­gania całej czwór­ki będzie moż­na śledz­ić „na żywo” w Internecie. Każdy z uczest­ników wyposażony zostanie w tele­fon komórkowy z aplikacją Yanosik, dzię­ki czemu ich trasy będą mon­i­torowane online. Lokaliza­c­je będzie moż­na śledz­ić „na żywo” w por­talu Korkowo.pl. Wszys­tkim uczest­nikom Poz­nań Traf­fic Race przez więk­szość dys­tan­su towarzyszyć będzie również spec­jal­na ekipa fil­mowa (pię­ciu oper­a­torów), która po imprezie przy­go­tu­je kilku­min­u­towy film – relację z PTR, którą będzie moż­na zobaczyć w Internecie.

Akcji Poz­nań Traf­fic Race towarzyszyć będą konkursy na face­bookowym fanpage’u orga­ni­za­to­ra wyś­cigu – Ford Bemo Motors. Na wszys­t­kich śledzą­cych przy­go­towa­nia do wyś­cigu czeka­ją nagrody ufun­dowane przez Ford Bemo Motors oraz KKS Lech Poz­nań. Poz­na­ni­a­cy chcą­cy kibi­cow­ać zawod­nikom PTR mogą dotrzeć na metę wyś­cigu, czyli na Sta­dion Miejs­ki w Poznaniu.

Hon­orowy patronat nad Poz­nań Traf­fic Race objął Prezy­dent Mias­ta Poz­na­nia – Ryszard Gro­bel­ny. Wspar­cie logisty­czne akcji zapew­ni­a­ją part­nerzy tech­no­log­iczni wyś­cigu – Win­mar oraz Korkowo.pl. Więcej infor­ma­cji wraz z trail­erem Poz­nań Traf­fic Race na stron­ie www.bemo-motors.pl/race.

Poz­nań Traf­fic Race. Infor­ma­c­je szczegółowe

Ter­min:

14 październi­ka 2011 r.

Har­mono­gram:

·         8.00 – Start wyś­cigu: skrzyżowanie ulic Warszawska/Mogileńska

·         Sza­cow­any czas trwa­nia wyś­cigu to 30–60 minut

·         Meta – tunel pomiędzy try­buną I i IV, przy murawie

·         9.15 (około) – Kon­fer­enc­ja pra­sowa z udzi­ałem uczest­ników wyś­cigu w sali kon­fer­en­cyjnej Sta­dionu Miejskiego (pod try­buną numer I)

Uczest­ni­cy wyścigu:

  • Komu­nikac­ja miejs­ka: Ryszard Gro­bel­ny – Prezy­dent Mias­ta Poznania
  • Samochód: Manuel Arbole­da – piłkarz KKS Lech Poznań
  • Row­er: Michał Kowalonek – lid­er poz­nańskiego zespołu Snowman
  • Bie­gacz: Sła­womir Bajew – dzi­en­nikarz Radia Merkury Poznań

Prze­bieg wyścigu:

  • Każdy z uczest­ników PTR będzie mógł przemierzyć dys­tans ze skrzyżowa­nia ulic Warszawska/Mogileńska na Sta­dion Miejs­ki przy uli­cy Buł­garskiej wybraną przez siebie trasą, którą uzna za opty­mal­ną, biorąc pod uwagę obec­nie przeprowadzane remon­ty dróg w Poznaniu.
  • Wszys­t­kich uczest­ników PTR obow­iązy­wać będą przepisy ruchu drogowego.
  • Wszys­tkim uczest­nikom Poz­nań Traf­fic Race przez więk­szość dys­tan­su towarzyszyć będzie ekipa fil­mowa (w sum­ie 5 kamer), która po imprezie przy­go­tu­je kilku­min­u­towy film – relację z PTR.

·         Zma­gania uczest­ników na trasie Poz­nań Traf­fic Race będzie moż­na śledz­ić w Internecie. Każdy z uczest­ników wyposażony zostanie w tele­fon komórkowy z aplikacją Yanosik, dzię­ki czemu ich trasy będą mon­i­torowane online. Lokaliza­c­je będzie moż­na śledz­ić na żywo w por­talu Korkowo.pl, który jest Part­nerem Tech­no­log­icznym Poz­nań Traf­fic Race. Korkowo.pl prezen­tu­je aktu­alne natęże­nie ruchu dro­gowego w Polsce, wyko­rzys­tu­jąc dane dostar­czane każdego dnia przez kilka­dziesiąt tysię­cy użytkown­ików sys­te­mu Yanosik. Tech­nolo­gia ta, służą­ca na co dzień do mon­i­torowa­nia sytu­acji na dro­gach, tym razem posłuży uczest­nikom i wid­zom naszego wyścigu.

·         Przed rozpoczę­ciem wyś­cigu na stron­ie www.bemo-motors.pl/race dodany zostanie link do dedykowanej strony z mapą Poz­na­nia, na której na bieżą­co będzie moż­na śledz­ić położe­nie uczest­ników Poz­nań Traf­fic Race.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.