Arboleda będzie się ścigał samochodem… z Grobelnym

W piątkowy poranek, 14 październi­ka 2011 r., na uli­cach Poz­na­nia roze­grany zostanie niety­powy wyś­cig. Prezy­dent Ryszard Gro­bel­ny, piłkarz Manuel Arbole­da, muzyk Michał Kowalonek z zespołu Snow­man oraz dzi­en­nikarz Radia Merkury Poz­nań – Sła­womir Bajew będą rywal­i­zować ze sobą stara­jąc się jak najszy­b­ciej dotrzeć na Sta­dion Miejs­ki przy uli­cy Bułgarskiej.

Ideą Poz­nań Traf­fic Race jest sprawdze­nie przy­go­towa­nia infra­struk­tu­ry komu­nika­cyjnej Poz­na­nia przed czeka­ją­cy­mi nas w przyszłym roku wielki­mi wydarzeni­a­mi sportowy­mi. Czterech uczest­ników Poz­nań Traf­fic Race sprawdzi, w jaki sposób moż­na obec­nie najszy­b­ciej poruszać się po Poz­na­niu. Wszyscy pokon­a­ją trasę o dłu­goś­ci około 13 km, przemieszcza­jąc się ze wschod­niej częś­ci Poz­na­nia (skrzyżowanie ulic Warszawska/Mogileńska) na Sta­dion Miejs­ki w porze poran­nego szczy­tu komu­nika­cyjnego różny­mi środ­ka­mi trans­portu – MPK, samo­cho­dem, row­erem oraz biegiem.

Każdego z uczest­ników Poz­nań Traf­fic Race obow­iązu­ją przepisy ruchu dro­gowego. Wszyscy zma­gać się będą również z utrud­nieni­a­mi związany­mi z danym sposobem porusza­nia się po mieś­cie – korka­mi, remon­ta­mi, niewystar­cza­jącą liczbą ścieżek rowerowych oraz włas­nym zmęcze­niem. W zależnoś­ci od rozstrzyg­nięć na mecie (cza­sów uzyskanych przez poszczegól­nych uczest­ników PTR), moż­na będzie stwierdz­ić czy na osiem miesię­cy przed rozpoczę­ciem UEFA EURO 2012™ po Poz­na­niu najlepiej poruszać się samo­cho­dem, środ­ka­mi trans­portu pub­licznego, row­erem czy pies­zo. W maju 2012 r. planowane jest powtórze­nie akcji, aby sprawdz­ić, na ile infra­struk­tu­ra komu­nika­cyj­na Poz­na­nia popraw­iła się w wyniku obec­nie przeprowadzanych inwest­y­cji drogowych.

Każdy z uczest­ników wyś­cigu będzie mógł przemierzyć dys­tans Poz­nań Traf­fic Race wybraną przez siebie trasą, którą uzna za opty­mal­ną biorąc pod uwagę obec­nie przeprowadzane remon­ty dróg w Poz­na­niu. Zma­gania całej czwór­ki będzie moż­na śledz­ić „na żywo” w Internecie. Każdy z uczest­ników wyposażony zostanie w tele­fon komórkowy z aplikacją Yanosik, dzię­ki czemu ich trasy będą mon­i­torowane online. Lokaliza­c­je będzie moż­na śledz­ić „na żywo” w por­talu Korkowo.pl. Wszys­tkim uczest­nikom Poz­nań Traf­fic Race przez więk­szość dys­tan­su towarzyszyć będzie również spec­jal­na ekipa fil­mowa (pię­ciu oper­a­torów), która po imprezie przy­go­tu­je kilku­min­u­towy film – relację z PTR, którą będzie moż­na zobaczyć w Internecie.

Akcji Poz­nań Traf­fic Race towarzyszyć będą konkursy na face­bookowym fanpage’u orga­ni­za­to­ra wyś­cigu – Ford Bemo Motors. Na wszys­t­kich śledzą­cych przy­go­towa­nia do wyś­cigu czeka­ją nagrody ufun­dowane przez Ford Bemo Motors oraz KKS Lech Poz­nań. Poz­na­ni­a­cy chcą­cy kibi­cow­ać zawod­nikom PTR mogą dotrzeć na metę wyś­cigu, czyli na Sta­dion Miejs­ki w Poznaniu.

Hon­orowy patronat nad Poz­nań Traf­fic Race objął Prezy­dent Mias­ta Poz­na­nia – Ryszard Gro­bel­ny. Wspar­cie logisty­czne akcji zapew­ni­a­ją part­nerzy tech­no­log­iczni wyś­cigu – Win­mar oraz Korkowo.pl. Więcej infor­ma­cji wraz z trail­erem Poz­nań Traf­fic Race na stron­ie www.bemo-motors.pl/race.

Poz­nań Traf­fic Race. Infor­ma­c­je szczegółowe

Ter­min:

14 październi­ka 2011 r.

Har­mono­gram:

·         8.00 – Start wyś­cigu: skrzyżowanie ulic Warszawska/Mogileńska

·         Sza­cow­any czas trwa­nia wyś­cigu to 30–60 minut

·         Meta – tunel pomiędzy try­buną I i IV, przy murawie

·         9.15 (około) – Kon­fer­enc­ja pra­sowa z udzi­ałem uczest­ników wyś­cigu w sali kon­fer­en­cyjnej Sta­dionu Miejskiego (pod try­buną numer I)

Uczest­ni­cy wyścigu:

  • Komu­nikac­ja miejs­ka: Ryszard Gro­bel­ny – Prezy­dent Mias­ta Poznania
  • Samochód: Manuel Arbole­da – piłkarz KKS Lech Poznań
  • Row­er: Michał Kowalonek – lid­er poz­nańskiego zespołu Snowman
  • Bie­gacz: Sła­womir Bajew – dzi­en­nikarz Radia Merkury Poznań

Prze­bieg wyścigu:

  • Każdy z uczest­ników PTR będzie mógł przemierzyć dys­tans ze skrzyżowa­nia ulic Warszawska/Mogileńska na Sta­dion Miejs­ki przy uli­cy Buł­garskiej wybraną przez siebie trasą, którą uzna za opty­mal­ną, biorąc pod uwagę obec­nie przeprowadzane remon­ty dróg w Poznaniu.
  • Wszys­t­kich uczest­ników PTR obow­iązy­wać będą przepisy ruchu drogowego.
  • Wszys­tkim uczest­nikom Poz­nań Traf­fic Race przez więk­szość dys­tan­su towarzyszyć będzie ekipa fil­mowa (w sum­ie 5 kamer), która po imprezie przy­go­tu­je kilku­min­u­towy film – relację z PTR.

·         Zma­gania uczest­ników na trasie Poz­nań Traf­fic Race będzie moż­na śledz­ić w Internecie. Każdy z uczest­ników wyposażony zostanie w tele­fon komórkowy z aplikacją Yanosik, dzię­ki czemu ich trasy będą mon­i­torowane online. Lokaliza­c­je będzie moż­na śledz­ić na żywo w por­talu Korkowo.pl, który jest Part­nerem Tech­no­log­icznym Poz­nań Traf­fic Race. Korkowo.pl prezen­tu­je aktu­alne natęże­nie ruchu dro­gowego w Polsce, wyko­rzys­tu­jąc dane dostar­czane każdego dnia przez kilka­dziesiąt tysię­cy użytkown­ików sys­te­mu Yanosik. Tech­nolo­gia ta, służą­ca na co dzień do mon­i­torowa­nia sytu­acji na dro­gach, tym razem posłuży uczest­nikom i wid­zom naszego wyścigu.

·         Przed rozpoczę­ciem wyś­cigu na stron­ie www.bemo-motors.pl/race dodany zostanie link do dedykowanej strony z mapą Poz­na­nia, na której na bieżą­co będzie moż­na śledz­ić położe­nie uczest­ników Poz­nań Traf­fic Race.

Kursy na mecze Lecha

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Lugano - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Yverdon Sport - FC Zurich

Liga Szwajcarska

20/07/2024 18:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.