Buty do piłki nożnej

Buty do piłki nożnej

Pił­ka noż­na jest najpop­u­larniejszym sportem w Europie, a prawdzi­wą religią w Ameryce Połud­niowej. Wybit­nie uzdol­nieni zawod­ni­cy, którzy gra­ją w najlep­szych klubach, zara­bi­a­ją rocznie kwoty, które przewyższa­ją PKB niek­tórych kra­jów afrykańs­kich. O moral­nej kwestii takiej sytu­acji moż­na dłu­go dysku­tować, jed­nak bezsprzeczny jest fakt, że ci najlep­si zawod­ni­cy rzeczy­wiś­cie posi­ada­ją nieprze­ciętne umiejęt­noś­ci i wykazu­ją się ogrom­ną inteligencją ruchową.

Wielu z nas marzyło w dziecińst­wie, aby stać się kiedyś wybit­nym piłkarzem, na którego czeka­ją najważniejsze puchary. Za sukce­sem każdego sławnego piłkarza sto­ją jed­nak rodz­ice, którzy już w pier­wszych lat­ach życia zachę­cali (bo nie powiemy „zmusza­li”) do gra­nia, kupili pier­wszą piłkę i pier­wsze kor­ki. Nike obec­nie orga­nizu­je akademie piłkarskie dla dzieci, które wyła­pu­ją i szli­fu­ją piłkarskie dia­men­ty, dlat­ego dzisi­aj rodz­i­com zde­cy­dowanie łatwiej jest zro­bić z syna świet­nego piłkarza, niż kiedyś.

Dobry, czy nie- każdy zawod­nik potrze­bu­je spec­jal­nego obuwia do gry na muraw­ie. Owszem, moż­na grać w zwykłych tramp­kach, czy obuwiu sportowym, ale to się kom­plet­nie mija z celem. Buty przys­tosowane np. do bie­ga­nia nie zapew­ni­a­ją odpowied­niej przy­czep­noś­ci na muraw­ie i pewnego wybi­cia pod­czas skoku, czy nagłego zry­wu. Do porusza­nia się na muraw­ie zostały stwor­zone wypro­filowane buty o odpowied­nio wyrzeźbionej podeszwie, które potocznie nazy­wamy korka­mi. Nike dostar­cza najlep­szym zawod­nikom obuwie, które jest dziełem wielo­let­nich badań nad dynamiką ciała, naciskiem, jakie kładzie zawod­nik na murawę i swoistą budową sportow­ców. Do stworzenia ide­al­nych butów do gry są zapraszani najlep­si piłkarze, których ruchy są reje­strowane przez spec­jal­isty­czny sprzęt, a następ­nie anal­i­zowane kom­put­erowo. Z każdym sezonem sprawność sportow­ców wzras­ta, dlat­ego tak istotne jest ciągłe anal­i­zowanie ich naras­ta­ją­cych możli­woś­ci i mody­fikowanie korków. Nike wkła­da ogrom­ny wysiłek, a także spore sumy w bada­nia nad wytrzy­małoś­cią orga­niz­mu- odpowied­nie obuwie może w dużym stop­niu min­i­mal­i­zować ryzyko wys­tąpi­enia kon­tuzji w trak­cie inten­sy­wnego wysiłku fizycznego.

Dobre buty do gra­nia w piłkę nożną nie są zarez­er­wowane wyłącznie dla pro­fesjon­al­istów. Nawet jeżeli grasz spo­rady­cznie i rekrea­cyjnie, poświęć chwilę, aby zapewnić stopom i sta­wom bez­pieczeńst­wo i spróbuj dopa­sować do siebie kor­ki. Nike pro­duku­je obuwie zarówno dla pro­fesjon­al­istów, jak i miłośników pił­ki, którzy nie potrze­bu­ją butów żyw­cem zdar­tych z Messiego.

Przy wyborze odpowied­niego obuwia trze­ba wziąć pod uwagę przede wszys­tkim naw­ierzch­nię, na której przyjdzie nam trenować- do każdego jej typu jest przez­nac­zony inny rodzaj korków. Nike pro­duku­je buty halowe (które doskonale sprawdza­ją się na powierzch­ni­ach, który­mi są wyłożone zamknięte obiek­ty sportowe), obuwie przez­nac­zone na nat­u­ral­ną trawę, a także buty, które ułatwia­ją grę w trud­nych warunk­ach (te są zwane „wkrę­ta­mi”). Dlaczego należy dobier­ać buty pod podłoże? Oczy­wiś­cie, chodzi o wygodę zawod­ni­ka i jego wyda­jność pod­czas gry. Kor­ki wysok­iej jakoś­ci przez­nac­zone do gra­nia na muraw­ie nie powin­ny być abso­lut­nie uży­wane pod­czas tren­ingów na hali. Szorstka i twar­da naw­ierzch­nia powodu­je błyskaw­iczne ścieranie korków, które z kolei doskonale sprawdza­ją się pod­czas gry na muraw­ie. Drugą rzeczą, na którą należy zwró­cić uwagę to cholewka- niek­tóre są wykony­wane z nat­u­ral­nej skóry, inne mod­ele posi­ada­ją skórę syn­te­ty­czną. W przy­pad­ku nat­u­ral­nego surow­ca musimy wziąć pod uwagę fakt, że cholewka z biegiem cza­su się roze­jdzie o ok. pół cen­tymetra. Jest to związane z nat­u­ral­nym pro­ce­sem roz­cią­ga­nia, który jest charak­terysty­czny zarówno dla żywej, jak i martwej skóry.

Kursy na mecze Lecha

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Lamia - PAOK Saloniki

Liga Grecka

24/04/2024 16:00

Znicz Pruszków - Arka Gdynia

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Wisła Płock - Miedź Legnica

1. Liga Polska

24/04/2024 18:00

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

TSV Hartberg - LASK Linz

Liga Austriacka

24/04/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 20:30

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 17:30

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

27/04/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.