06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.51min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Buty do piłki nożnej

Buty do piłki nożnej

Pił­ka noż­na jest najpop­u­larniejszym sportem w Europie, a prawdzi­wą religią w Ameryce Połud­niowej. Wybit­nie uzdol­nieni zawod­ni­cy, którzy gra­ją w najlep­szych klubach, zara­bi­a­ją rocznie kwoty, które przewyższa­ją PKB niek­tórych kra­jów afrykańs­kich. O moral­nej kwestii takiej sytu­acji moż­na dłu­go dysku­tować, jed­nak bezsprzeczny jest fakt, że ci najlep­si zawod­ni­cy rzeczy­wiś­cie posi­ada­ją nieprze­ciętne umiejęt­noś­ci i wykazu­ją się ogrom­ną inteligencją ruchową.

Wielu z nas marzyło w dziecińst­wie, aby stać się kiedyś wybit­nym piłkarzem, na którego czeka­ją najważniejsze puchary. Za sukce­sem każdego sławnego piłkarza sto­ją jed­nak rodz­ice, którzy już w pier­wszych lat­ach życia zachę­cali (bo nie powiemy „zmusza­li”) do gra­nia, kupili pier­wszą piłkę i pier­wsze kor­ki. Nike obec­nie orga­nizu­je akademie piłkarskie dla dzieci, które wyła­pu­ją i szli­fu­ją piłkarskie dia­men­ty, dlat­ego dzisi­aj rodz­i­com zde­cy­dowanie łatwiej jest zro­bić z syna świet­nego piłkarza, niż kiedyś.

Dobry, czy nie- każdy zawod­nik potrze­bu­je spec­jal­nego obuwia do gry na muraw­ie. Owszem, moż­na grać w zwykłych tramp­kach, czy obuwiu sportowym, ale to się kom­plet­nie mija z celem. Buty przys­tosowane np. do bie­ga­nia nie zapew­ni­a­ją odpowied­niej przy­czep­noś­ci na muraw­ie i pewnego wybi­cia pod­czas skoku, czy nagłego zry­wu. Do porusza­nia się na muraw­ie zostały stwor­zone wypro­filowane buty o odpowied­nio wyrzeźbionej podeszwie, które potocznie nazy­wamy korka­mi. Nike dostar­cza najlep­szym zawod­nikom obuwie, które jest dziełem wielo­let­nich badań nad dynamiką ciała, naciskiem, jakie kładzie zawod­nik na murawę i swoistą budową sportow­ców. Do stworzenia ide­al­nych butów do gry są zapraszani najlep­si piłkarze, których ruchy są reje­strowane przez spec­jal­isty­czny sprzęt, a następ­nie anal­i­zowane kom­put­erowo. Z każdym sezonem sprawność sportow­ców wzras­ta, dlat­ego tak istotne jest ciągłe anal­i­zowanie ich naras­ta­ją­cych możli­woś­ci i mody­fikowanie korków. Nike wkła­da ogrom­ny wysiłek, a także spore sumy w bada­nia nad wytrzy­małoś­cią orga­niz­mu- odpowied­nie obuwie może w dużym stop­niu min­i­mal­i­zować ryzyko wys­tąpi­enia kon­tuzji w trak­cie inten­sy­wnego wysiłku fizycznego.

Dobre buty do gra­nia w piłkę nożną nie są zarez­er­wowane wyłącznie dla pro­fesjon­al­istów. Nawet jeżeli grasz spo­rady­cznie i rekrea­cyjnie, poświęć chwilę, aby zapewnić stopom i sta­wom bez­pieczeńst­wo i spróbuj dopa­sować do siebie kor­ki. Nike pro­duku­je obuwie zarówno dla pro­fesjon­al­istów, jak i miłośników pił­ki, którzy nie potrze­bu­ją butów żyw­cem zdar­tych z Messiego.

Przy wyborze odpowied­niego obuwia trze­ba wziąć pod uwagę przede wszys­tkim naw­ierzch­nię, na której przyjdzie nam trenować- do każdego jej typu jest przez­nac­zony inny rodzaj korków. Nike pro­duku­je buty halowe (które doskonale sprawdza­ją się na powierzch­ni­ach, który­mi są wyłożone zamknięte obiek­ty sportowe), obuwie przez­nac­zone na nat­u­ral­ną trawę, a także buty, które ułatwia­ją grę w trud­nych warunk­ach (te są zwane „wkrę­ta­mi”). Dlaczego należy dobier­ać buty pod podłoże? Oczy­wiś­cie, chodzi o wygodę zawod­ni­ka i jego wyda­jność pod­czas gry. Kor­ki wysok­iej jakoś­ci przez­nac­zone do gra­nia na muraw­ie nie powin­ny być abso­lut­nie uży­wane pod­czas tren­ingów na hali. Szorstka i twar­da naw­ierzch­nia powodu­je błyskaw­iczne ścieranie korków, które z kolei doskonale sprawdza­ją się pod­czas gry na muraw­ie. Drugą rzeczą, na którą należy zwró­cić uwagę to cholewka- niek­tóre są wykony­wane z nat­u­ral­nej skóry, inne mod­ele posi­ada­ją skórę syn­te­ty­czną. W przy­pad­ku nat­u­ral­nego surow­ca musimy wziąć pod uwagę fakt, że cholewka z biegiem cza­su się roze­jdzie o ok. pół cen­tymetra. Jest to związane z nat­u­ral­nym pro­ce­sem roz­cią­ga­nia, który jest charak­terysty­czny zarówno dla żywej, jak i martwej skóry.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.