Chrobak: Jestem zawiedziony naszym dorobkiem punktowym

Chrobak: Jestem zawiedziony naszym dorobkiem punktowym

Mecz z Cra­cov­ią będzie ostat­nim pod wodzą tren­era Krzyszto­fa Chroba­ka. Dorobek punk­towy z poprzed­nich spotkań nie jest imponu­ją­cy — dwa punkty.

Jestem zaw­iedziony naszym dorobkiem punk­towym. Pode­j­mu­jąc się pra­cy z zespołem liczyłem na więcej punk­tów. Było­by dobrze gdy­byśmy nie prze­grali ostat­niego meczu, ale my jesteśmy Lechem Poz­nań. Taki zespół powinien wygry­wać spotka­nia, a nie jedynie remisować - zaz­naczył tren­er Chrobak.

Tym­cza­sowy szkole­niowiec Kole­jorza słab­szą postawę drużyny tłu­maczy kilko­ma czyn­nika­mi - Jed­ną z nich jest psy­chi­ka zawod­ników, a drugą kon­tuz­je. Odpadły nam zęby trzonowe w postaci Trał­ki i Wołąkiewicza. Gdy­by Łukasz oraz Hubert byli zdrowi, to dorobek zespołu mógł być lep­szy — komen­tu­je.

W niedzielę Lech zmierzy się z Cra­cov­ią. Wios­ną druży­na pod wodzą tren­era Sta­wowego wyróż­ni­ała się dużą liczbą podań. Obec­nie klub z uli­cy Kałuży nie spisu­je się dobrze - Latem w Krakowie zmie­nili ustaw­ie­nie i na razie te wyni­ki są niezad­owala­jące. Przy­jadą do Poz­na­nia głod­ni sukce­su, bo bard­zo potrze­bu­ją punk­tów. Naszym obow­iązkiem jest jed­nak wal­ka o pełną pulę, nieza­leżnie od rywala, z którym przyjdzie nam się zmierzyć — oce­nia rywala tren­er Chrobak.

Krakowian­ie są dobrym rywalem na przeła­manie przed prz­er­wą kadrową. Szanse na kom­plet punk­tów są duże. Lechowi wygrana jest bard­zo potrzeb­na - Powin­niśmy sobie poradz­ić w tym meczu. Do swo­jej dys­pozy­cji będę miał praw­dopodob­nie jed­nego zawod­ni­ka więcej niż w Chor­zowie. Nie będziemy uzu­peł­ni­ać kadry mec­zowej zawod­nika­mi rez­erw, bo nie ma sen­su by byli tylko po to, aby być. Tym bardziej, że w niedzielę rano dru­gi zespół roz­gry­wa mecz ligowy.

Praw­dopodob­nie szere­gi Kole­jorza zasili Zaur Sada­jew. Czy może on liczyć na wys­tęp w niedziel­nym meczu? —  Na razie nie jest jed­nak brany pod uwagę na niedzielne spotkanie z Cra­cov­ią. Trans­fer tego piłkarza jest przeprowadzany z myślą o meczach po prz­er­wie reprezentacyjnej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress