02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.16godz.34min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Czy to wystarczy aby zachęcić kibiców?

Kibice Lecha zas­tanaw­iali się zapewne, jaką niespodziankę związaną z obniżka­mi cen, zapro­ponu­ją im władze klubu. Ceny kar­netów oraz biletów są fak­ty­cznie korzyst­niejsze dla sym­pa­tyków „Kole­jorza”, jed­nak pozosta­je pytanie czy ta decyz­ja będzie gwaran­tem zwięk­szenia liczy widzów na stadionie.

Ta w rundzie jesi­en­nej była zatr­waża­ją­co niska, momen­ta­mi nawet jed­na z niższych odkąd hold­ing Ami­ca zain­west­ował w Lecha. Kibice bojko­towali mecze ze wzglę­du na protest, inni byli zaw­iedzeni słabą grą drużyny, a pozostali cena­mi. Ten ostat­ni ele­ment został poniekąd rozwiązany, ale nie wiado­mo, który z powyższych miał najwięk­sze znacze­nie na małą liczbę kibiców na stadionie.

W to, że potenc­jał jest znacznie wyższy przekon­al­iśmy już nie raz. Wielokrot­nie kole­j­ki po bile­ty były więk­sze niż ich licz­ba, a sym­pa­ty­cy Lecha od kas odchodzili z pusty­mi ręko­ma. Coś trze­ba było zro­bić, aby zachę­cić kibiców do przyjś­cia na sta­dion. Zmieniono więc ceny wejściówek.

Kole­jorz” jed­nak rozczarował jesienią i nie zmienią tego dwa ostat­nie wygrane mecze, nota bene z jed­ny­mi z najsłab­szych zespołów ligi. Trud­no więc przewidzieć czy sym­pa­ty­cy Lecha zau­fa­ją i kupią więcej niż jesienią biletów, dadzą wotum zau­fa­nia tren­erowi, piłkar­zom i wład­zom klubu, czy wstrzy­ma­ją się z decyz­ja­mi doty­czą­cy­mi zakupu biletów do cza­su roze­gra­nia pier­wszych spotkań.

Inną kwest­ią jest postać tren­era, przez wiele osób postrze­gana negaty­wnie. Na to skła­da się kil­ka kwestii na czele z efek­ty­wnoś­cią pra­cy Hisz­pana, który mimo tego, że dobrze zaczął sezon, to jesień skończył tak, jak poprzed­nie roz­gry­w­ki – na 5 miejs­cu. To zbyt mało, aby zaspokoić aspirac­je kibiców. Ci oczeku­ją zwycięstw, tym bardziej, że zespół posi­a­da potenc­jał, dzię­ki które­mu o takie lokaty bić się możemy.

Co władze Lecha zro­bić powin­ny wiedzą one same. Zde­cy­dowały się na jeden krok, ale w zanadrzu mają jeszcze inny, który real­nie może wpłynąć na trze­ci. Każdy z nich ma duże znacze­nie związane z liczbą widzów na sta­dion­ie. Zmienić ceny jest najłatwiej. Gorzej tren­era, a ta zmi­ana może przynieść efekt w postaci lep­szej gry. Niskie ceny, lep­szy tren­er, lep­sze wyni­ki – to na pewno będzie wystar­cza­jącą reklamą, aby odwiedz­ić Bułgarską.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.