Klimczak: Kibice w swojej naturze są niecierpliwi

- Oczy­wiś­cie nie jestem zad­owolony z miejs­ca w tabeli. Nie na to liczyliśmy i nie tego oczeku­je­my. Jed­nak jesteśmy w połowie dro­gi. Do roze­gra­nia zostało 13 meczów, do zdoby­cia aż 39 punk­tów. Cel jest jas­ny, co najm­niej europe­jskie puchary - mówi w roz­mowie z „Przeglą­dem Sportowym” Karol Klim­czak, prezes Lecha.

Pod­kreśla on, że zespół utrzy­mał zadanie do zre­al­i­zowa­nia w tym sezonie, jakim jest przy­na­jm­niej awans do europe­js­kich pucharów. - Pod wzglę­dem sportowym będzie to zawód, jaki spraw­imy kibi­com i sobie. Nie dopuszczam takiej myśli i wyraźnie to powiedzi­ałem tren­erowi Bakero oraz radzie drużyny. Moż­na powiedzieć, że dostali polece­nie zdoby­cia mis­tr­zost­wa Pol­s­ki – zaznacza.

Nad Lechem w rundzie jesi­en­nej zaczęły zbier­ać się czarne chmury. Brak europe­js­kich pucharów i sła­ba frek­wenc­ja przełożyły się na prob­le­my finan­sowe klubu. - W porów­na­niu do poprzed­niego roku mamy zmniejs­zony budżet o 20 mln zł, głównie ze wzglę­du na brak udzi­ału w europe­js­kich pucharach. Nie zre­al­i­zowal­iśmy również zakładanych przy­chodów ze sprzedaży biletów i kar­netów. Przy­czyny są jasne. Najpierw bojkot kibiców na tle poli­ty­cznym, a potem w dwóch meczach sta­dion świecił pustka­mi już ze wzglę­du na wyni­ki drużyny – tłu­maczy Karol Klimczak.

Sym­pa­ty­cy „Kole­jorza” nie byli jed­nak zad­owoleni także z pozosta­nia na stanowisku tren­era Jose Mari Bakero, którego zwol­nienia doma­gali się na kilku meczach w Poz­na­niu. — Kibice w swo­jej naturze są niecier­pli­wi. Przy­pom­nę tylko zarzu­ty kibiców wobec Jac­ka Zielińskiego. Mówili na niego: „wue­fista”, „prow­incjon­al­ny tren­er” itd. I ten tren­er dał nam mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Co się zdarzyło kil­ka miesię­cy później? Znów po serii nieu­danych meczów tak go nazy­wano. Został zwol­niony, a jego miejsce zajął Jose Bakero. Pół roku później na spotka­niu kibice zada­ją pytanie: „Jak zarząd mógł pozbyć się takiego genial­nego tren­era jak Zielińs­ki?” — pyta prezes Lecha.

- Już nie pamię­tali swych okrzyków, wpisów na forum. Bakero? Od początku fani byli do niego nieufni, choć potem to się zmniejsza­ło. Cią­gle jed­nak słyszeliśmy narzeka­nia, że nie widać efek­tów pra­cy nowego szkole­niow­ca — dodaje.

więcej.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress