21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.8godz.30min.
15.50 X4.00 21.57 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Dumni z Tradycji” – razem zmieniamy INEA Stadion na #95Lecha

<span class="dquo">„</span>Dumni z Tradycji” – razem zmieniamy <span class="caps">INEA</span> Stadion na #95Lecha

Dum­ni z trady­cji” — nowy, wspól­ny pro­jekt Lecha Poz­nań oraz kibiców Kole­jorza na plat­formie FANS4CLUB.COM ma się przy­czynić do tego, by pobyt w szczegól­nym miejs­cu jakim jest Inea Sta­dion, był jeszcze bardziej wyjątkowy. Dzię­ki tej akcji w kory­tarzach każdej z try­bun pojaw­ią się wielopowierzch­niowe grafi­ki przed­staw­ia­jące patronów try­bun, klubowe leg­endy, wyjątkowe mecze i wydarzenia, a także efek­towne kibi­cowskie oprawy. Ile ich będzie? To już zależy tylko i wyłącznie od całej kibi­cowskiej rodziny „Kole­jorza”!

Już wkrótce Lech Poz­nań razem ze swoi­mi kibi­ca­mi będzie świę­tował 95. urodziny. – Bard­zo częs­to pod­kreślamy naszą dumę z his­torii i trady­cji tego klubu, a także mias­ta i regionu, bo prze­cież Lech jest dumą całej Wielkopol­s­ki. Staramy się to pokazy­wać także w swoich dzi­ała­ni­ach. Stąd pięk­na loko­mo­ty­wa przed sta­dionem, stąd też klubowe muzeum, którego wiz­ual­iza­c­je wkrótce zaprezen­tu­je­my – mówi prezes KKS Lech Poz­nań Karol Klim­czak. — Kole­jnym pomysłem, wspól­nym dzi­ałaniem Kibiców oraz naszym, jest pro­jekt crowd­fundin­gowy „Dum­ni z trady­cji”. Bard­zo chce­my, aby kibice zmierza­ją­cy na swo­je miejs­ca kory­tarza­mi na poszczegól­nych try­bunach mogli podzi­wiać efek­towne grafi­ki przed­staw­ia­jące ważne oso­by i wydarzenia w his­torii Lecha – doda­je prezes klubu.

Celem pro­jek­tu „Dum­ni z trady­cji” jest sfi­nan­sowanie pro­dukcji i mon­tażu wielkopowierzch­niowych grafik, które pojaw­ią się na ścianach w kory­tarzach i prze­jś­ci­ach prowadzą­cych do sek­torów na wszys­t­kich czterech try­bunach. Najm­niejsze będą miały około 7, a najwięk­sze pon­ad 30 metrów kwadra­towych! W przy­pad­ku try­bun im. Teodo­ra Anioły, im. Edmun­da Białasa oraz im. Hen­ry­ka Cza­pczy­ka to klub będzie odpowiadał za pro­jek­ty, pro­dukcję i mon­taż grafik. W przy­pad­ku „Kotła”  Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań będzie miało do dys­pozy­cji środ­ki na stworze­nie odpowied­nich pro­jek­tów. – Każdy kibic woli efek­towne lechowe grafi­ki od szarych murów, które dzisi­aj mamy w prze­jś­ci­ach na try­buny. Od dłuższego cza­su myśleliśmy, jak to moż­na zmienić i naresz­cie udało się znaleźć odpowied­nie rozwiązanie — mówi Radosław Majchrzak, prezes Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poznań.

Już wkrótce mury zostaną przykryte bar­wny­mi grafika­mi przed­staw­ia­ją­cy­mi leg­en­darne postaci i wydarzenia z 95-let­niej his­torii Lecha Poz­nań. Nie zabraknie tu patronów try­bun, czyli słyn­nego ter­ce­tu A‑B-C, ikon Kole­jorza z lat 80. i 90., pamięt­nych spotkań w europe­js­kich pucharach, a także radoś­ci po zdoby­tych tytułach mis­tr­zows­kich i wygranych finałach Pucharu Pol­s­ki. Zna­jdą się grafi­ki prezen­tu­jące ludzi odd­anych Lechowi, wśród nich pro­jekt graficzny „DUMA WKLP” z Waszy­mi nazwiska­mi: kibiców z poz­nańs­kich fyrtli i wielkopol­s­kich landów

Akc­ja zostanie podzielona na cele – pier­wszym będzie zebranie kwoty 160 tys. zł. Jeśli tak się stanie, sfi­nan­sowana zostanie pro­dukc­ja i mon­taż grafik przed­staw­ia­ją­cych patronów try­bun (Teodo­ra Aniołę, Edmun­da Białasa, Hen­ry­ka Cza­pczy­ka), klubowe leg­endy (Mirosława Okońskiego, Czesława Jakołcewicza i Józe­fa Adam­ca) i przy­pom­i­na­ją­cych wyjątkowe wydarzenia z his­torii KKS (Puchar Pol­s­ki 2004, Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki 2010, Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki 2015). Grafi­ki poświę­cone zostaną też trzem wyjątkowym opra­wom mec­zowym zaprezen­towanym na naszym sta­dion­ie (POZNAŃ’56, Sława Wielkiemu Lechowi oraz Masz przed sobą Fanatyków), a dodatkowo Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań będzie miało do dys­pozy­cji środ­ki na poma­lowanie pię­ciu ścian Kotła. Po osiąg­nię­ciu pier­wszego celu akcji zaplanowano kole­jny, czyli pro­dukcję następ­nych grafi­ki naw­iązu­ją­cych do wiel­kich postaci i wydarzeń w 95-let­niej his­torii KKS Lech Poznań.

Pro­jekt „Dum­ni z trady­cji” jest orga­ni­zowany wspól­nie z pier­wszą w Polsce sportową plat­for­mą crowd­fundin­gową Fans4Club.com. Crowd­fund­ing to for­ma finan­sowa­nia pro­jek­tów przez różne grupy społeczne, które sku­pi­one są wokół tego celu. Nie jest to zbiór­ka pub­licz­na, bo w przy­pad­ku akcji crowd­fundin­gowej każdy jej uczest­nik dosta­je za swój udzi­ał nagrodę. – Crowd­fund­ing to nowa for­ma finan­sowa­nia celów klubów sportowych razem z kibi­ca­mi. Przeprowadzil­iśmy już wiele udanych pro­jek­tów. Wśród nich jest najwięk­sza akc­ja crowd­fundin­gowa w Polsce, w której Wisła Kraków zebrała pon­ad 823 tys. zło­tych.  Wkrótce mają także ruszyć pier­wsze akc­je w Niem­czech i we Włoszech. – mówi Marek Bogac­ki z Fans4Club.com.

Każdy z kibiców dołącza­jąc do akcji „Dum­ni z trady­cji” kupu­je wybrane przez siebie nagrody przy­go­towane przez klub spec­jal­nie na tę okazję. Dodatkowo jego imię i nazwisko zna­jdzie się na grafice „Duma Wielkopolski”.

Infor­ma­c­ja prasowa
Zdję­cia: Lech Poz­nań / LechPoznan.pl

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.