06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.11godz.9min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Dumni z Tradycji” – razem zmieniamy INEA Stadion na #95Lecha

<span class="dquo">„</span>Dumni z Tradycji” – razem zmieniamy <span class="caps">INEA</span> Stadion na #95Lecha

Dum­ni z trady­cji” — nowy, wspól­ny pro­jekt Lecha Poz­nań oraz kibiców Kole­jorza na plat­formie FANS4CLUB.COM ma się przy­czynić do tego, by pobyt w szczegól­nym miejs­cu jakim jest Inea Sta­dion, był jeszcze bardziej wyjątkowy. Dzię­ki tej akcji w kory­tarzach każdej z try­bun pojaw­ią się wielopowierzch­niowe grafi­ki przed­staw­ia­jące patronów try­bun, klubowe leg­endy, wyjątkowe mecze i wydarzenia, a także efek­towne kibi­cowskie oprawy. Ile ich będzie? To już zależy tylko i wyłącznie od całej kibi­cowskiej rodziny „Kole­jorza”!

Już wkrótce Lech Poz­nań razem ze swoi­mi kibi­ca­mi będzie świę­tował 95. urodziny. – Bard­zo częs­to pod­kreślamy naszą dumę z his­torii i trady­cji tego klubu, a także mias­ta i regionu, bo prze­cież Lech jest dumą całej Wielkopol­s­ki. Staramy się to pokazy­wać także w swoich dzi­ała­ni­ach. Stąd pięk­na loko­mo­ty­wa przed sta­dionem, stąd też klubowe muzeum, którego wiz­ual­iza­c­je wkrótce zaprezen­tu­je­my – mówi prezes KKS Lech Poz­nań Karol Klim­czak. — Kole­jnym pomysłem, wspól­nym dzi­ałaniem Kibiców oraz naszym, jest pro­jekt crowd­fundin­gowy „Dum­ni z trady­cji”. Bard­zo chce­my, aby kibice zmierza­ją­cy na swo­je miejs­ca kory­tarza­mi na poszczegól­nych try­bunach mogli podzi­wiać efek­towne grafi­ki przed­staw­ia­jące ważne oso­by i wydarzenia w his­torii Lecha – doda­je prezes klubu.

Celem pro­jek­tu „Dum­ni z trady­cji” jest sfi­nan­sowanie pro­dukcji i mon­tażu wielkopowierzch­niowych grafik, które pojaw­ią się na ścianach w kory­tarzach i prze­jś­ci­ach prowadzą­cych do sek­torów na wszys­t­kich czterech try­bunach. Najm­niejsze będą miały około 7, a najwięk­sze pon­ad 30 metrów kwadra­towych! W przy­pad­ku try­bun im. Teodo­ra Anioły, im. Edmun­da Białasa oraz im. Hen­ry­ka Cza­pczy­ka to klub będzie odpowiadał za pro­jek­ty, pro­dukcję i mon­taż grafik. W przy­pad­ku „Kotła”  Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań będzie miało do dys­pozy­cji środ­ki na stworze­nie odpowied­nich pro­jek­tów. – Każdy kibic woli efek­towne lechowe grafi­ki od szarych murów, które dzisi­aj mamy w prze­jś­ci­ach na try­buny. Od dłuższego cza­su myśleliśmy, jak to moż­na zmienić i naresz­cie udało się znaleźć odpowied­nie rozwiązanie — mówi Radosław Majchrzak, prezes Sto­warzyszenia Kibiców Lecha Poznań.

Już wkrótce mury zostaną przykryte bar­wny­mi grafika­mi przed­staw­ia­ją­cy­mi leg­en­darne postaci i wydarzenia z 95-let­niej his­torii Lecha Poz­nań. Nie zabraknie tu patronów try­bun, czyli słyn­nego ter­ce­tu A‑B-C, ikon Kole­jorza z lat 80. i 90., pamięt­nych spotkań w europe­js­kich pucharach, a także radoś­ci po zdoby­tych tytułach mis­tr­zows­kich i wygranych finałach Pucharu Pol­s­ki. Zna­jdą się grafi­ki prezen­tu­jące ludzi odd­anych Lechowi, wśród nich pro­jekt graficzny „DUMA WKLP” z Waszy­mi nazwiska­mi: kibiców z poz­nańs­kich fyrtli i wielkopol­s­kich landów

Akc­ja zostanie podzielona na cele – pier­wszym będzie zebranie kwoty 160 tys. zł. Jeśli tak się stanie, sfi­nan­sowana zostanie pro­dukc­ja i mon­taż grafik przed­staw­ia­ją­cych patronów try­bun (Teodo­ra Aniołę, Edmun­da Białasa, Hen­ry­ka Cza­pczy­ka), klubowe leg­endy (Mirosława Okońskiego, Czesława Jakołcewicza i Józe­fa Adam­ca) i przy­pom­i­na­ją­cych wyjątkowe wydarzenia z his­torii KKS (Puchar Pol­s­ki 2004, Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki 2010, Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki 2015). Grafi­ki poświę­cone zostaną też trzem wyjątkowym opra­wom mec­zowym zaprezen­towanym na naszym sta­dion­ie (POZNAŃ’56, Sława Wielkiemu Lechowi oraz Masz przed sobą Fanatyków), a dodatkowo Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań będzie miało do dys­pozy­cji środ­ki na poma­lowanie pię­ciu ścian Kotła. Po osiąg­nię­ciu pier­wszego celu akcji zaplanowano kole­jny, czyli pro­dukcję następ­nych grafi­ki naw­iązu­ją­cych do wiel­kich postaci i wydarzeń w 95-let­niej his­torii KKS Lech Poznań.

Pro­jekt „Dum­ni z trady­cji” jest orga­ni­zowany wspól­nie z pier­wszą w Polsce sportową plat­for­mą crowd­fundin­gową Fans4Club.com. Crowd­fund­ing to for­ma finan­sowa­nia pro­jek­tów przez różne grupy społeczne, które sku­pi­one są wokół tego celu. Nie jest to zbiór­ka pub­licz­na, bo w przy­pad­ku akcji crowd­fundin­gowej każdy jej uczest­nik dosta­je za swój udzi­ał nagrodę. – Crowd­fund­ing to nowa for­ma finan­sowa­nia celów klubów sportowych razem z kibi­ca­mi. Przeprowadzil­iśmy już wiele udanych pro­jek­tów. Wśród nich jest najwięk­sza akc­ja crowd­fundin­gowa w Polsce, w której Wisła Kraków zebrała pon­ad 823 tys. zło­tych.  Wkrótce mają także ruszyć pier­wsze akc­je w Niem­czech i we Włoszech. – mówi Marek Bogac­ki z Fans4Club.com.

Każdy z kibiców dołącza­jąc do akcji „Dum­ni z trady­cji” kupu­je wybrane przez siebie nagrody przy­go­towane przez klub spec­jal­nie na tę okazję. Dodatkowo jego imię i nazwisko zna­jdzie się na grafice „Duma Wielkopolski”.

Infor­ma­c­ja prasowa
Zdję­cia: Lech Poz­nań / LechPoznan.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.