DWL z nowym partnerem

<span class="caps">DWL</span> z nowym partnerem

W zeszły czwartek w siedz­i­bie klubu na Inea Sta­dion­ie Paweł Piestrzyńs­ki — prezes K.K.S. Wiary Lecha i  project man­ag­er eHat.me — Mar­iusz Krakows­ki pod­pisali umowę spon­sorską, która obow­iązu­je do grud­nia 2015 roku. Jeśli wszys­tko prze­bieg­nie według ustalonych założeń, zostanie  ona jed­nak później przedłużona na kil­ka kole­jnych lat.

Oprócz wspo­ma­gania przede wszys­tkim Drużyny Wiary Lecha, ser­wis inter­ne­towy eHat.me part­neru­je również WL Lidze, sekcji kolarskiej i turniejom orga­ni­zowanym przez Wiarę Lecha. Wspar­cie otrzy­ma­ją również inne akc­je kibiców Lecha Poz­nań. Logo­typ eHa­ta będzie wid­ni­ał na stron­ie inter­ne­towej, sprzę­cie sportowym i banerach.

dwl_polonia (2)

- Jestem bard­zo zad­owolony z początku współpra­cy z eHat.me. Nasza druży­na z dobrodziejstw ser­wisu korzys­ta już od grud­nia zeszłego roku i obec­nie nie wyobraża sobie orga­ni­zowa­nia składek na dzi­ałal­ność zespołu w inny sposób. Dla nas kibiców, dla których zbiór­ki na oprawy, renowację grobów czy akc­je chary­taty­wne są na porząd­ku dzi­en­nym eHat jest przy­dat­nym narzędziem. Liczę, że współpra­ca będzie owoc­na i już w czer­w­cu będziemy świę­tować nasz pier­wszy wspól­ny sukces czyli awans do okręgów­ki — powiedzi­ał prezes Wiary Lecha, Paweł Piestrzyński

- Już na etapie tworzenia pro­jek­tu wiedzieliśmy, że będziemy akty­wnie wspier­ać społecznoś­ci kibiców i drużyny sportowe. Są to zaan­gażowane i dobrze zor­ga­ni­zowane grupy. Pro­jekt eHat.me zrodz­ił się w Poz­na­niu, nat­u­ral­nym więc była dla nas chęć pod­ję­cia współpra­cy z Wiarą Lecha, która cieszy się dużym zain­tere­sowaniem wśród jej sym­pa­tyków — ozna­jmi­ał po pod­pisa­niu umowy project man­ag­er eHat.me, Mar­iusz Krakowski

dwl_orkan (1)

eHat.me to proste narzędzie do orga­ni­za­cji zbiórek pieniężnych w sieci. To ide­al­ny sposób na rozlicze­nie się za wspólne roz­gry­w­ki na halach sportowych, wyjazdy, wyciecz­ki, zakup sprzę­tu, prezen­ty i wiele innych. eHat.me to szy­bkie i wygodne zbiórki.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress