06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.10godz.30min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Fundacja Sport Twoją Szansą na koszulkach Lecha

Fundacja Sport Twoją Szansą na koszulkach Lecha

W dniu 22 kwiet­nia, w najbliższym meczu 30. kole­j­ki Lot­to Ekstrak­lasy, zawod­ni­cy Lecha Poz­nań zagra­ją w wyjątkowych stro­jach z logiem Fun­dacji Sport Two­ją Szan­są, które zastąpi logo STS. Wydarze­nie jest związane z planowanym znacznym zwięk­sze­niem skali dzi­ałal­noś­ci insty­tucji udziela­jącej wspar­cia sportow­com z całego kra­ju. Na stron­ie www.sporttwojaszansa.pl przyj­mowane są już wnios­ki od osób i orga­ni­za­cji szuka­ją­cych pomo­cy w rozwi­ja­niu kari­ery sportowej. Fun­dac­ja pow­stała z inic­jaty­wy firmy STS — najwięk­szego buk­machera w Polsce. W akcję chary­taty­wną zaan­gażowani są pon­ad­to sportow­cy, jak i dzi­ałacze oraz dzi­en­nikarze sportowi.

- STS od lat wspiera pol­s­ki sport spon­soru­jąc liczne klu­by z wielu dyscy­plin sportowych, a przede wszys­tkim reprezen­tację Pol­s­ki w piłce nożnej. Prowadząc Fun­dację Sport Two­ją Szan­są zamierza­my efek­ty­wnie poma­gać także osobom i mniejszym orga­ni­za­cjom, dla których sport jest pasją, ale z różnych powodów mają trud­noś­ci w jej real­iza­cji — powiedzi­ał Mateusz Juroszek, prezes STS oraz Fun­dacji Sport Two­ją Szansą.

Fun­dac­ja przyj­mu­je wnios­ki o wspar­cie od 19 kwiet­nia br. Następ­nie spośród nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną pro­jek­ty, które będą kwal­i­fikowały się do udzie­le­nia wspar­cia. Zade­cy­du­ją o tym m.in. członkowie Rady Hon­orowej, a w spec­jal­nym głosowa­niu to użytkown­i­cy por­talu STS.pl wybiorą przyszłych podopiecznych. W Radzie Hon­orowej Fun­dacji zasi­ada­ją obec­nie sportow­cy, dzi­ałacze oraz dzi­en­nikarze sportowi: Moni­ka Pyrek, Bartłomiej Bonk, Grze­gorz Tkaczyk, Sebas­t­ian Mila, Tomasz Smokows­ki, Piotr Koźmińs­ki oraz Karol Klim­czak i Michał Listkiewicz.

- Widząc efek­ty naszego doty­chcza­sowego zaan­gażowa­nia oraz sukcesy podopiecznych sportow­ców, postanow­iliśmy z wios­ną tego roku zwięk­szyć skalę prowad­zonych dzi­ałań. Planu­je­my poma­gać osobom zaan­gażowanym w dzi­ałal­ność sportową, którzy ze wzglę­du na różne prze­ci­wnoś­ci nie mogą swo­jej deter­mi­nacji przełożyć na wymierne osiąg­nię­cia. Chce­my dotrzeć do sze­rok­iego grona osób, stąd zaan­gażowanie do pro­jek­tu Lecha Poz­nań — dodał Mateusz Juroszek.

- Idea Fun­dacji Sport Two­ją Szan­są znakomi­cie wpisu­je się w nasze doty­chcza­sowe dzi­ała­nia w ramach pro­jek­tu Lech Razem, których głównym celem jest pro­moc­ja zdrowego i akty­wnego try­bu życia. Zachę­camy do upraw­ia­nia sportu i reg­u­larnego ruchu, kon­cen­tru­je­my się na wyk­sz­tał­ca­niu praw­idłowych nawyków przede wszys­tkim u najmłod­szych poz­na­ni­aków i Wielkopolan. Włącze­nie się do inic­jaty­wy Fun­dacji posz­erza to spek­trum o wspar­cie dla pro­fesjon­al­nego sportu, niekoniecznie tylko pił­ki nożnej, angażu­jąc nas na poziomie mece­natu w naszym region­ie — mówi Karol Klim­czak, prezes Lecha Poz­nań oraz członek Rady Hon­orowej Fun­dacji Sport Two­ją Szansą.

Fun­dac­ja Sport Two­ją Szan­są funkcjonu­je od 2014 roku, prowadząc dzi­ała­nia na rzecz roz­wo­ju pol­skiego sportu. Wspiera tal­en­ty, zapew­ni­a­jąc im pomoc mate­ri­al­ną oraz mery­to­ryczną. Moty­wu­je do dzi­ała­nia i poma­ga w urządze­niu odpowied­niego zaplecza treningowego. Fun­dac­ja pow­stała z inic­jaty­wy firmy STS, która od daw­na wspiera pol­s­ki sport. Od cza­su założe­nia pomogła już wielu sportow­com. Jest m.in. part­nerem Cieszyńskiego Klubu Sportowego Piast rozwi­ja­jącego piłkarskie tal­en­ty, wspiera reprezen­tację Pol­s­ki w koszyków­ce na wózkach, pomogła też w przy­go­towa­ni­ach do paraolimpiady Janus­zowi Rokick­iemu, który z Lon­dynu i Rio de Janeiro przy­wiózł sre­brne medale.

Nr kon­ta Fun­dacji: 48 1140 1049 0000 4672 9600 1001

Więcej infor­ma­cji zna­jdą Państ­wo na www.sporttwojaszansa.pl oraz na por­ta­lach Face­book i Twit­ter.

Infor­ma­c­ja prasowa
lechpoznan.pl/fot. Michał Jakubowski

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.