31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.5godz.53min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Z wizytą u dr Klimczaka: Nie ma żadnego kryzysu. To co nam dolega? Kryzys.

Z wizytą u dr Klimczaka: Nie ma żadnego kryzysu. To co nam dolega? Kryzys.

Wszyscy wiedzą co się ter­az dzieje. Dwa bieguny: Lech w fazie grupowej Ligi Europe­jskiej, a z drugiej strony Lech na 14 pozy­cji w tabeli z takim samym dorobkiem punk­towym po sied­miu kole­jkach, jak Druży­na Wiary Lecha po dwóch. Prezes zarzą­du klubu- Karol Klim­czak podał nawet przy­czyny i konkret­nie zdi­ag­no­zował schorze­nie mis­trzów Polski.

-Kryzys?

-Nie, żaden kryzys. Jesteśmy słabi w defen­sy­wie, napast­ni­cy nie strze­la­ją, ale nie. To nie jest kryzys (kryzy­sus pospoli­tus)- tłu­maczy dok­tor Karol Klimczak.

Sytu­ację sprowokowały liczne kon­tuz­je, krót­ki okres wypoczynku po poprzed­nim sezonie, a także zmęcze­nie zawod­ników spowodowane nieu­miejęt­ną rotacją skła­dem- Byliśmy na to przy­go­towani, ale jak widać, niewystar­cza­ją­co dobrze, a nawet źle. Wiedzieliśmy co nas czeka, a mimo to przy­trafi­a­ją nam się słab­sze rezul­taty. Dlat­ego wciąż musimy popra­cow­ać nad men­tal­noś­cią: nasz psy­cholog będzie pra­cow­ał na jeszcze więk­szych obro­tach, a obciąże­nia na treningach będą musi­ały być jeszcze więk­sze. Nie cieszymy się z tego, ale też nie zwiesza­my głów i nie płaczemy w kącie- mówi prezes. 

Na recep­cie zapro­ponowanej przez dzi­ałacza Kole­jorza zapisano spokój, wypoczynek, więcej regen­er­acji i całkow­ity powrót do zdrowia wszys­t­kich zawod­ników. Próżno szukać na niej zmi­any tren­era, co nat­u­ral­nie jest dosyć rozsądne i jak najbardziej zrozu­mi­ałe- Kredyt zau­fa­nia do tren­era Sko­rży jest duży. Podob­nie jak do zawod­ników, których niedawno pozyskaliśmy. Sztab szkole­niowy spełnił nasze oczeki­wa­nia. Zapewnił udzi­ał w finale Pucharu Pol­s­ki, Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, Super­puchar, a także- co najważniejsze- fazę grupową Ligi Europe­jskiej. To było naszym celem i nie widz­imy powodu, by pożeg­nać się z trenerem Skorżą. 

W swo­jej kilkulet­niej his­to­rycznej sinu­soidzie Lech Poz­nań zna­j­du­je się zde­cy­dowanie u jej szczy­tu. Nie co roku poz­nańs­ka loko­mo­ty­wa goś­ci w fazie grupowej Ligi Europe­jskiej, ale także nie co roku doświad­cza tak licznie dotk­li­wych porażek z ligowy­mi śred­ni­aka­mi- Nie byliśmy na tym etapie od pię­ciu lat, ale te doskon­ałe mecze z Basel, czy rozsądne z Videotonem są przepla­tane bard­zo słaby­mi spotka­ni­a­mi  w Ekstrak­lasie. Wciąż się uczymy, sztab szkole­niowy też się uczy i na pewno poradz­imy sobie także z tą sprawą. (nie kryzy­sem!)

Nie uważam, że spadło na nas wszys­tko, co naj­gorsze. Nie jesteśmy w ide­al­nej sytu­acji, ale powoli będziemy się odbu­dowywać- Mimo wszys­tko, Karol Klim­czak nie traci optymiz­mu. Wciąż wierzy w sukces Lecha przy obec­nej kadrze i aktu­al­nej formie napast­ników. Nie dopa­tru­je się win­nych i nie ma zami­aru niko­go za to karać. Wręcz prze­ci­wnie- studzi atmos­ferę. Bo kryzy­su (kryzy­susa pospoli­tusa) przy Buł­garskiej nie ma.

maciej gajos

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.