Kluby o imprezach masowych. Wróci pirotechnika?

W poniedzi­ałek odbyło się spotkanie przed­staw­icieli wszys­t­kich klubów Ekstrak­lasy, na którym pod­ję­to tem­at bez­pieczeńst­wa na sta­dionach. Klu­by wyraz­iły swo­je zaniepoko­je­nie obec­ną sytu­acją i pojaw­ia­ją­cy­mi się infor­ma­c­ja­mi o możli­woś­ci zamyka­nia dla kibiców obiek­tów sportowych. Jed­nym z pos­tu­latów zainicjowanych przez klu­by jest legal­iza­c­ja pirotech­ni­ki na spec­jal­nie przy­go­towanych warunkach.

Jed­nocześnie ustalono, iż w toku prac grup roboczych wypra­cow­any zostanie wzor­cowy reg­u­lamin imprezy masowej, zapro­ponowany przez Ekstrak­lasę SA, który będzie obow­iązy­wać na wszys­t­kich sta­dionach Ekstrak­lasy, najpraw­dopodob­niej od 1 sty­cz­nia 2013 roku.

W trak­cie spotka­nia także ustalono, iż zostaną pod­jęte kro­ki w celu zmi­any zapisów ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych, aby dop­uś­cić do użytkowa­nia na pol­s­kich sta­dionach, a w szczegól­noś­ci na obiek­tach Ligi Zawodowej, wydzielonej try­buny z miejs­ca­mi stojącymi.

- Chcielibyśmy, aby w Polsce obow­iązy­wały w tym zakre­sie podob­ne reg­u­lac­je jak w Niem­czech. Na sta­dionach Bun­desli­gi nawet do 20 proc. miejsc mogą stanow­ić miejs­ca sto­jące przy założe­niu, że try­buna będzie wyposażona w siedzenia, które moż­na zamon­tować w przy­pad­ku uczest­nict­wa klubu w roz­gry­wkach UEFA. To rozwiązanie, ist­niejące nawet na takich sta­dionach jak w Monachi­um czy w Dort­mundzie, wychodzi naprze­ciw oczeki­wan­iom kibiców i klubów. W przy­pad­ku przyję­cia zbliżonych norm do tych obow­iązu­ją­cych na niemiec­kich sta­dionach, nie było­by obawy o zapewnie­nie bez­pieczeńst­wa widzów, czy ich iden­ty­fikację. Pomogło­by także klubom niższych klas roz­gry­wkowych, jed­nocześnie w żaden sposób nie wpły­wa­jąc negaty­wnie za zabez­piecze­nie porząd­ku na sta­dionach – powiedzi­ał Marcin Ani­muc­ki, członek Zarzą­du Ekstrak­lasy SA.

Ekstrak­lasa SA zwró­ci się do Min­is­terst­wa Spraw Wewnętrznych w spraw­ie możli­woś­ci rozpoczę­cia kon­sul­tacji w tym zakre­sie. Przy okazji Liga Zawodowa będzie chci­ała zwró­cić uwagę na prob­lem stosowa­nia środ­ków pirotech­nicznych na stadionach.

- Ustawa o bez­pieczeńst­wie imprez masowych bard­zo surowo trak­tu­je posi­adanie i uży­wanie środ­ków pirotech­nicznych. Klu­by syg­nal­izu­ją nam, iż należało­by się zas­tanow­ić, czy pra­wo nie powin­no pozwalać orga­ni­za­torowi imprezy masowej na wyko­rzys­tanie określonych środ­ków pirotech­nicznych przez przeszkolone oso­by do oprawy meczu. Oczy­wiś­cie, warunk­iem stosowa­nia mogła­by być zgo­da wszys­t­kich organów opini­u­ją­cych zez­wole­nie na orga­ni­za­cję imprezy masowej oraz udzi­ał w opraw­ie wyłącznie przeszkolonych osób. Chcielibyśmy, aby pra­wo wspier­ało klu­by w walce z chuli­gańst­wem sta­dionowym, jed­nocześnie ułatwiało funkcjonowanie klubom i tym kibi­com, których dzi­ała­nia nie są nastaw­ione na łamanie przepisów, tylko mają na celu wspar­cie dopin­gu dla swo­jej drużyny. Mamy świado­mość, iż jest to trudne zagad­nie­nie, ale chce­my znaleźć takie rozwiązanie, które usatys­fakcjonu­je wszys­tkie zain­tere­sowane strony – dodał Marcin Animucki.

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - Columbus Crew

MLS

21/07/2024 01:30

Inter Miami - Chicago Fire

MLS

21/07/2024 01:30

Montreal Impact - Toronto FC

MLS

21/07/2024 01:30

New England Revolution - FC Dallas

MLS

21/07/2024 01:30

New York Red Bulls - FC Cincinnati

MLS

21/07/2024 01:30

Atlanta United - Columbus Crew

MLS

21/07/2024 01:30

Inter Miami - Chicago Fire

MLS

21/07/2024 01:30

Montreal Impact - Toronto FC

MLS

21/07/2024 01:30

New England Revolution - FC Dallas

MLS

21/07/2024 01:30

New York Red Bulls - FC Cincinnati

MLS

21/07/2024 01:30

Atlanta United - Columbus Crew

MLS

21/07/2024 01:30

Inter Miami - Chicago Fire

MLS

21/07/2024 01:30

Montreal Impact - Toronto FC

MLS

21/07/2024 01:30

New England Revolution - FC Dallas

MLS

21/07/2024 01:30

New York Red Bulls - FC Cincinnati

MLS

21/07/2024 01:30

Atlanta United - Columbus Crew

MLS

21/07/2024 01:30

Inter Miami - Chicago Fire

MLS

21/07/2024 01:30

Montreal Impact - Toronto FC

MLS

21/07/2024 01:30

New England Revolution - FC Dallas

MLS

21/07/2024 01:30

New York Red Bulls - FC Cincinnati

MLS

21/07/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

26/07/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.