Kluby o imprezach masowych. Wróci pirotechnika?

W poniedzi­ałek odbyło się spotkanie przed­staw­icieli wszys­t­kich klubów Ekstrak­lasy, na którym pod­ję­to tem­at bez­pieczeńst­wa na sta­dionach. Klu­by wyraz­iły swo­je zaniepoko­je­nie obec­ną sytu­acją i pojaw­ia­ją­cy­mi się infor­ma­c­ja­mi o możli­woś­ci zamyka­nia dla kibiców obiek­tów sportowych. Jed­nym z pos­tu­latów zainicjowanych przez klu­by jest legal­iza­c­ja pirotech­ni­ki na spec­jal­nie przy­go­towanych warunkach.

Jed­nocześnie ustalono, iż w toku prac grup roboczych wypra­cow­any zostanie wzor­cowy reg­u­lamin imprezy masowej, zapro­ponowany przez Ekstrak­lasę SA, który będzie obow­iązy­wać na wszys­t­kich sta­dionach Ekstrak­lasy, najpraw­dopodob­niej od 1 sty­cz­nia 2013 roku.

W trak­cie spotka­nia także ustalono, iż zostaną pod­jęte kro­ki w celu zmi­any zapisów ustawy o bez­pieczeńst­wie imprez masowych, aby dop­uś­cić do użytkowa­nia na pol­s­kich sta­dionach, a w szczegól­noś­ci na obiek­tach Ligi Zawodowej, wydzielonej try­buny z miejs­ca­mi stojącymi.

- Chcielibyśmy, aby w Polsce obow­iązy­wały w tym zakre­sie podob­ne reg­u­lac­je jak w Niem­czech. Na sta­dionach Bun­desli­gi nawet do 20 proc. miejsc mogą stanow­ić miejs­ca sto­jące przy założe­niu, że try­buna będzie wyposażona w siedzenia, które moż­na zamon­tować w przy­pad­ku uczest­nict­wa klubu w roz­gry­wkach UEFA. To rozwiązanie, ist­niejące nawet na takich sta­dionach jak w Monachi­um czy w Dort­mundzie, wychodzi naprze­ciw oczeki­wan­iom kibiców i klubów. W przy­pad­ku przyję­cia zbliżonych norm do tych obow­iązu­ją­cych na niemiec­kich sta­dionach, nie było­by obawy o zapewnie­nie bez­pieczeńst­wa widzów, czy ich iden­ty­fikację. Pomogło­by także klubom niższych klas roz­gry­wkowych, jed­nocześnie w żaden sposób nie wpły­wa­jąc negaty­wnie za zabez­piecze­nie porząd­ku na sta­dionach – powiedzi­ał Marcin Ani­muc­ki, członek Zarzą­du Ekstrak­lasy SA.

Ekstrak­lasa SA zwró­ci się do Min­is­terst­wa Spraw Wewnętrznych w spraw­ie możli­woś­ci rozpoczę­cia kon­sul­tacji w tym zakre­sie. Przy okazji Liga Zawodowa będzie chci­ała zwró­cić uwagę na prob­lem stosowa­nia środ­ków pirotech­nicznych na stadionach.

- Ustawa o bez­pieczeńst­wie imprez masowych bard­zo surowo trak­tu­je posi­adanie i uży­wanie środ­ków pirotech­nicznych. Klu­by syg­nal­izu­ją nam, iż należało­by się zas­tanow­ić, czy pra­wo nie powin­no pozwalać orga­ni­za­torowi imprezy masowej na wyko­rzys­tanie określonych środ­ków pirotech­nicznych przez przeszkolone oso­by do oprawy meczu. Oczy­wiś­cie, warunk­iem stosowa­nia mogła­by być zgo­da wszys­t­kich organów opini­u­ją­cych zez­wole­nie na orga­ni­za­cję imprezy masowej oraz udzi­ał w opraw­ie wyłącznie przeszkolonych osób. Chcielibyśmy, aby pra­wo wspier­ało klu­by w walce z chuli­gańst­wem sta­dionowym, jed­nocześnie ułatwiało funkcjonowanie klubom i tym kibi­com, których dzi­ała­nia nie są nastaw­ione na łamanie przepisów, tylko mają na celu wspar­cie dopin­gu dla swo­jej drużyny. Mamy świado­mość, iż jest to trudne zagad­nie­nie, ale chce­my znaleźć takie rozwiązanie, które usatys­fakcjonu­je wszys­tkie zain­tere­sowane strony – dodał Marcin Animucki.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress