Lech boi się pierwszego miejsca i świadomości bycia liderem

portalMimo wysok­iego miejs­ca zaj­mowanego przez Lecha Poz­nań w lidze, kibice mają pra­wo być rozczarowani. Podopieczni Mar­iusza Ruma­ka tylko w pier­wszej kole­jce zaj­mowali pozy­cję lid­era roz­gry­wek. Musieli jed­nak dzielić je z Legią Warsza­wa i Pogo­nią Szczecin. Od tego cza­su mogą jedynie marzyć o awan­sie na pier­wsze miejsce.

Marzyć, cho­ci­aż pię­ciokrot­nie mogli je objąć. Za każdym razem jed­nak tra­cili punk­ty, najczęś­ciej prze­gry­wa­jąc swo­je mecze. Z per­spek­ty­wy kibi­ca wyglą­da to tak, jak­by się bali świado­moś­ci bycia lid­erem. Tak jak­by tej drużynie brakowało men­tal­noś­ci zwycięzców. I nie wierzą, że jeśli zajmą pier­wsze miejsce, to będą potrafili je obronić. Naj­gorsze jest jed­nak to, że Lech nawet nie znalazł się w sytu­acji, w której miał­by wal­czyć o obronę pozy­cji lid­era Ekstrak­lasy.

Wraca­jąc do tych meczów. I do początku. W tym sezonie jak wspom­ni­ano przed chwilą pię­ciokrot­nie „Kole­jorz” mógł awan­sować na pier­wsze miejsce w lidze. W przy­pad­ku zwycięstw w meczach prze­ci­wko Pogo­ni, Lechii, Jagiel­lonii, Legii i ostat­nio Polonii. Ten pier­wszy mecz podopieczni Mar­iusza Ruma­ka zremisowali, kole­jne cztery prze­grali. Co gorsza, aż cztery z tych meczów Lech roz­gry­wał na włas­nym boisko, co więcej był ich fawory­tem i chy­ba nic nie stało na przeszkodzie, aby zająć to pier­wsze miejsce.

Oczy­wiś­cie naj­cen­niejsze będzie zaję­cie pier­wsze miejs­ca po ostat­niej kole­jce, ale moż­na mieć obawy czy jeśli świado­mość awan­su na pozy­cję lid­era w trak­cie sezonu, gdzie moż­na to zro­bić, ale jeśli się nie uda, to nie traci się szan­sy na mis­tr­zost­wo, wywołu­je u zawod­ników taką presję — to co dopiero, gdy Lech będzie grał o tytuł i tylko od niego będzie zależało czy sięg­nie po tytuł?

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress