Lech rusza do walki o mistrzostwo?

Lech rusza do walki o mistrzostwo?

Poprzed­ni sezon w wyko­na­niu Lecha Poz­nań miał słod­ko-gorz­ki pos­mak. Po kilku lat­ach prz­er­wy zawod­ni­cy Kole­jorza awan­sowali do fazy grupowej Ligi Europy, jed­nak z drugiej strony trag­icznie prezen­towali się na boiskach Ekstrak­lasy. Czego moż­na spodziewać się po ekip­ie z Poz­na­nia w kam­panii 2021–2022. Zdaniem zakładów buk­mach­er­s­kich podopieczni Macie­ja Sko­rży powin­ni powal­czyć o mis­tr­zost­wo Polski!

Lech Poznań

Fani Lecha Poz­nań z pewnoś­cią chcieli­by zapom­nieć o doko­na­ni­ach tego zespołu w poprzed­niej kam­panii ligowej. Patrząc na tabelę po zakończe­niu roz­gry­wek, moż­na stwierdz­ić, że gorzej już chy­ba być nie mogło. Lech zakończył zma­gania nawet za ple­ca­mi Warty Poz­nań, która przed sezonem była skazy­wana przez ekspertów, a także zakłady buk­mach­er­skie do wal­ki o utrzymanie.

Warto również pod­kreślić, jak trag­icznie wyglą­dał Lech w statystykach z min­ionego sezonu. Kole­jorz był jed­ną z naj­gorszych drużyn w Ekstrak­lasie pod kątem wys­tępów na swoim obiek­cie, a dodatkowo zakończył zma­gania z więk­szą liczbą porażek niż zwycięstw.

Już w końców­ce ubiegłego sezonu doszło do zmi­any na stanowisku tren­er­skim, a obow­iąz­ki Dar­iusza Żuraw­ia prze­jął Maciej Sko­rża. Przy­pom­ni­jmy, że jest to ostat­ni szkole­niowiec, który doprowadz­ił Poz­nańską loko­mo­ty­wę do stacji mistrzowskiej.

Pod­sumowaniem poprzed­niej kam­panii niech będzie również statysty­ka punk­towa. Lech Poz­nań zakończył roz­gry­w­ki z dorobkiem 37 oczek i bliżej miał do spad­ku z ligi niż wal­ki o tytuł. Mis­trzem Pol­s­ki została Legia z dorobkiem 64 punktów.

Wierzysz w mis­tr­zost­wo Lecha? Jeśli chcesz, wyko­rzys­taj Super­bet bonus i postaw typ długoterminowy.

Lech Poz­nań statystyki:

 • Lech Poz­nań w ostat­niej kole­jce zremisował na swoim boisku z Górnikiem Zabrze 1:1.
 • Kole­jorz wywal­czył zaled­wie 37 punk­tów w 30 meczach ligowych.
 • Lech Poz­nań był 4 naj­gorszą drużyną w Ekstrak­lasie, pod kątem gry na swoim boisku.
 • Kole­jorz wywal­czył zaled­wie 19 punk­tów w 15 meczach domowych.
 • Lech Poz­nań w obec­nej kam­panii wygrał oba spotka­nia der­bowe z Wartą.
 • Więcej bramek w min­ionej kam­panii padało w meczach wyjaz­dowych tego zespołu.
 • Najlep­szym strzel­cem Lecha Poz­nań w poprzed­nim sezonie został Ishak z dorobkiem 12 trafień.
 • Lech Poz­nań do mis­trza Pol­s­ki stracił aż 27 punktów.
 • Kole­jorz w poprzed­nim sezonie prze­grał więcej meczów niż wygrał.
 • Lech zakończył poprzed­nią kam­panię za ple­ca­mi Warty Poznań.

Nowe rozdanie!

W pier­wszej kole­jce nowego sezonu Lech Poz­nań zmierzy się na swoim boisku z Rado­mi­akiem Radom. Eksper­ci, a także anal­i­ty­cy zakładów buk­mach­er­s­kich spodziewa­ją się tutaj wygranej gospo­darzy. Trze­ba jed­nak wziąć pod uwagę fakt, że druży­na z Rado­mia praw­dopodob­nie nie będzie chłopcem do bicia. Rado­mi­ak w poprzed­niej kam­panii 1. ligi pokazał znakomitą orga­ni­za­cję w defen­sy­wie, która przyniosła im sukces. Czy uda się prze­nieść taką dys­pozy­cję na boiska Ekstraklasy?

Na papierze Lech będzie fawory­tem tego meczu, jed­nak fani z Poz­na­nia na pewno pamię­ta­ją poje­dynek tych drużyn w ramach Pucharu Pol­s­ki z poprzed­niej kam­panii. W reg­u­laminowym cza­sie gry padł remis, a w rzu­tach karnych lep­sza okaza­ła się druży­na Kole­jorza. Patrząc na ostat­nie poje­dyn­ki bezpośred­nie między tymi zespoła­mi, moż­na zauważyć, że Rado­mi­ak miał ogromne prob­le­my, aby strzelić gola ekip­ie z Poz­na­nia. Tym razem zakłady buk­mach­er­skie również spodziewa­ją się takich problemów.

Latem w klu­bie z Poz­na­nia doszło do ciekawych ruchów trans­fer­owych. Z kluc­zowych zawod­ników Buł­garską opuś­cił jedynie Tymo­teusz Puchacz, a do zespołu powró­cił między inny­mi Bar­ry Dou­glas. Doniesienia medi­alne wskazu­ją, że Kole­jorz cią­gle pracu­je nad wzmoc­nieni­a­mi, jed­nak do Poz­na­nia na pewno nie trafi Dami­an Kądzior, którego praw­dopodob­nie nie chci­ał w swo­jej drużynie tren­er Skorża.

Spotkanie Lecha z Rado­mi­akiem odbędzie się już w piątek przy Buł­garskiej, jed­nak pojaw­ia­ją się różne doniesienia o tym, że być może kibice w ramach protes­tu zbo­jko­tu­ją tę rywalizację.

Lech Poz­nań vs Rado­mi­ak Radom:

 • Lech Poz­nań wygrał ostat­nie spotkanie z Rado­mi­akiem po rzu­tach karnych w Pucharze Polski.
 • Kole­jorz jest niepoko­nany w 3 ostat­nich rywal­iza­c­jach tych drużyn.
 • Lech Poz­nań nie stracił gola w 2 z 3 ostat­nich meczów z Radomiakiem.
 • Kole­jorz strzelił przy­na­jm­niej jed­nego gola w 3 ostat­nich star­ci­ach z tym przeciwnikiem.
 • Rado­mi­ak zal­iczył tylko jed­no trafie­nie w 3 poprzed­nich meczach z Lechem.
 • Biorąc pod uwagę reg­u­laminowy czas gry – Rado­mi­ak nie strzelił gola w meczach z Lechem Poznań.
 • 3 ostat­nie star­cia tych drużyn to wyni­ki ‑2,5 gola.
 • W żad­nym z trzech poprzed­nich meczów pomiędzy tymi zespoła­mi nie było wyniku BTTS w reg­u­laminowym cza­sie gry.

Zakłady bukmacherskie

Tak jak wcześniej wspom­ni­ałem, fawory­tem tego spotka­nia jest druży­na Lecha Poz­nań. Anal­i­ty­cy buk­machera Super­bet nie mają wąt­pli­woś­ci, że Kole­jorz powinien wygrać to star­cie, jed­nak nie takie cuda dzi­ały się na boiskach Ekstraklasy!

Lech Poz­nań zagra ten mecz na włas­nym boisku, jed­nak w poprzed­nim sezonie miał prob­le­my z wygry­waniem przy Buł­garskiej. Czy w końcu uda się zmazać plamę z min­ionej kampanii?

W his­torii spotkań pomiędzy tymi zespoła­mi odno­towano trzy rywal­iza­c­je w XXI wieku. W każdej z nich górą okaza­ła się ekipa z Poz­na­nia. W 2005 roku Lech zwyciężył dwukrot­nie w sto­sunku 2:0, a w poprzed­nim sezonie Kole­jorz okazał się lep­szy po rzu­tach karnych, jed­nak w reg­u­laminowym cza­sie gry padł remis. W żad­nym z tych spotkań nie było rezul­tatu BTTS w cza­sie 90 min­ut. To może być istot­na wskazówka przed oceną szans w piątkowej rywal­iza­cji tych drużyn, ponieważ zespół z Rado­mia w poprzed­niej kam­panii słynął ze znakomitej orga­ni­za­cji w defen­sy­wie, nato­mi­ast Lech musi popraw­ić obronę, jeśli marzy o walce o tytuł.

W ofer­cie zakładów buk­mach­er­s­kich przed tym spotkaniem zna­jdziesz wiele różnorod­nych propozy­cji rezul­tatów mec­zowych. Jed­ną z nich jest możli­wość wyłonienia strzel­ców, a także zakładów spec­jal­nych, które są dostęp­ne dla każdego użytkown­i­ka tego legal­nego buk­machera. Pon­ad­to na stron­ie Super­bet zna­j­du­ją się szczegółowe anal­izy mec­zowe oraz aktu­alne statysty­ki i opis formy poszczegól­nych drużyn, a nawet zawod­ników. Dostęp­ny jest także blog, na którym opisane są mające się odbyć wydarzenia sportowe!

 

Obstaw­ian­ie zakładów buk­mach­er­s­kich niesie ze sobą ryzyko uza­leżnienia. Pamię­taj, że nie może być sposobem na życie. W Polsce korzys­tanie z usług niele­gal­nych buk­macherów jest zabro­nione, możesz grać wyłącznie u tych oper­a­torów, którzy posi­ada­ją zez­wole­nie Min­is­terst­wa Finansów.

Zakłady wza­jemne urządzane przez sieć Inter­net przyj­mowane są na stron­ie inter­ne­towej Spół­ki pod adresem www.superbet.pl na pod­staw­ie zez­wole­nia Min­is­terst­wa Finan­sów z dnia 24.10.2019 r., o nr PS4.6831.5.2019.

Autor tek­stu: Mateusz Nowak – redak­tor Zagranie.com, absol­went dzi­en­nikarst­wa sportowego i zarządza­nia w sporcie na UAM i fan pił­ki nożnej! Na Twit­terze — @Mati_N95

 

Kursy na mecze Lecha

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.