13.04.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Puszcza Niepołomice vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.14godz.40min.
14.50 X3.50 21.70 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech rusza do walki o mistrzostwo?

Lech rusza do walki o mistrzostwo?

Poprzed­ni sezon w wyko­na­niu Lecha Poz­nań miał słod­ko-gorz­ki pos­mak. Po kilku lat­ach prz­er­wy zawod­ni­cy Kole­jorza awan­sowali do fazy grupowej Ligi Europy, jed­nak z drugiej strony trag­icznie prezen­towali się na boiskach Ekstrak­lasy. Czego moż­na spodziewać się po ekip­ie z Poz­na­nia w kam­panii 2021–2022. Zdaniem zakładów buk­mach­er­s­kich podopieczni Macie­ja Sko­rży powin­ni powal­czyć o mis­tr­zost­wo Polski!

Lech Poznań

Fani Lecha Poz­nań z pewnoś­cią chcieli­by zapom­nieć o doko­na­ni­ach tego zespołu w poprzed­niej kam­panii ligowej. Patrząc na tabelę po zakończe­niu roz­gry­wek, moż­na stwierdz­ić, że gorzej już chy­ba być nie mogło. Lech zakończył zma­gania nawet za ple­ca­mi Warty Poz­nań, która przed sezonem była skazy­wana przez ekspertów, a także zakłady buk­mach­er­skie do wal­ki o utrzymanie.

Warto również pod­kreślić, jak trag­icznie wyglą­dał Lech w statystykach z min­ionego sezonu. Kole­jorz był jed­ną z naj­gorszych drużyn w Ekstrak­lasie pod kątem wys­tępów na swoim obiek­cie, a dodatkowo zakończył zma­gania z więk­szą liczbą porażek niż zwycięstw.

Już w końców­ce ubiegłego sezonu doszło do zmi­any na stanowisku tren­er­skim, a obow­iąz­ki Dar­iusza Żuraw­ia prze­jął Maciej Sko­rża. Przy­pom­ni­jmy, że jest to ostat­ni szkole­niowiec, który doprowadz­ił Poz­nańską loko­mo­ty­wę do stacji mistrzowskiej.

Pod­sumowaniem poprzed­niej kam­panii niech będzie również statysty­ka punk­towa. Lech Poz­nań zakończył roz­gry­w­ki z dorobkiem 37 oczek i bliżej miał do spad­ku z ligi niż wal­ki o tytuł. Mis­trzem Pol­s­ki została Legia z dorobkiem 64 punktów.

Wierzysz w mis­tr­zost­wo Lecha? Jeśli chcesz, wyko­rzys­taj Super­bet bonus i postaw typ długoterminowy.

Lech Poz­nań statystyki:

 • Lech Poz­nań w ostat­niej kole­jce zremisował na swoim boisku z Górnikiem Zabrze 1:1.
 • Kole­jorz wywal­czył zaled­wie 37 punk­tów w 30 meczach ligowych.
 • Lech Poz­nań był 4 naj­gorszą drużyną w Ekstrak­lasie, pod kątem gry na swoim boisku.
 • Kole­jorz wywal­czył zaled­wie 19 punk­tów w 15 meczach domowych.
 • Lech Poz­nań w obec­nej kam­panii wygrał oba spotka­nia der­bowe z Wartą.
 • Więcej bramek w min­ionej kam­panii padało w meczach wyjaz­dowych tego zespołu.
 • Najlep­szym strzel­cem Lecha Poz­nań w poprzed­nim sezonie został Ishak z dorobkiem 12 trafień.
 • Lech Poz­nań do mis­trza Pol­s­ki stracił aż 27 punktów.
 • Kole­jorz w poprzed­nim sezonie prze­grał więcej meczów niż wygrał.
 • Lech zakończył poprzed­nią kam­panię za ple­ca­mi Warty Poznań.

Nowe rozdanie!

W pier­wszej kole­jce nowego sezonu Lech Poz­nań zmierzy się na swoim boisku z Rado­mi­akiem Radom. Eksper­ci, a także anal­i­ty­cy zakładów buk­mach­er­s­kich spodziewa­ją się tutaj wygranej gospo­darzy. Trze­ba jed­nak wziąć pod uwagę fakt, że druży­na z Rado­mia praw­dopodob­nie nie będzie chłopcem do bicia. Rado­mi­ak w poprzed­niej kam­panii 1. ligi pokazał znakomitą orga­ni­za­cję w defen­sy­wie, która przyniosła im sukces. Czy uda się prze­nieść taką dys­pozy­cję na boiska Ekstraklasy?

Na papierze Lech będzie fawory­tem tego meczu, jed­nak fani z Poz­na­nia na pewno pamię­ta­ją poje­dynek tych drużyn w ramach Pucharu Pol­s­ki z poprzed­niej kam­panii. W reg­u­laminowym cza­sie gry padł remis, a w rzu­tach karnych lep­sza okaza­ła się druży­na Kole­jorza. Patrząc na ostat­nie poje­dyn­ki bezpośred­nie między tymi zespoła­mi, moż­na zauważyć, że Rado­mi­ak miał ogromne prob­le­my, aby strzelić gola ekip­ie z Poz­na­nia. Tym razem zakłady buk­mach­er­skie również spodziewa­ją się takich problemów.

Latem w klu­bie z Poz­na­nia doszło do ciekawych ruchów trans­fer­owych. Z kluc­zowych zawod­ników Buł­garską opuś­cił jedynie Tymo­teusz Puchacz, a do zespołu powró­cił między inny­mi Bar­ry Dou­glas. Doniesienia medi­alne wskazu­ją, że Kole­jorz cią­gle pracu­je nad wzmoc­nieni­a­mi, jed­nak do Poz­na­nia na pewno nie trafi Dami­an Kądzior, którego praw­dopodob­nie nie chci­ał w swo­jej drużynie tren­er Skorża.

Spotkanie Lecha z Rado­mi­akiem odbędzie się już w piątek przy Buł­garskiej, jed­nak pojaw­ia­ją się różne doniesienia o tym, że być może kibice w ramach protes­tu zbo­jko­tu­ją tę rywalizację.

Lech Poz­nań vs Rado­mi­ak Radom:

 • Lech Poz­nań wygrał ostat­nie spotkanie z Rado­mi­akiem po rzu­tach karnych w Pucharze Polski.
 • Kole­jorz jest niepoko­nany w 3 ostat­nich rywal­iza­c­jach tych drużyn.
 • Lech Poz­nań nie stracił gola w 2 z 3 ostat­nich meczów z Radomiakiem.
 • Kole­jorz strzelił przy­na­jm­niej jed­nego gola w 3 ostat­nich star­ci­ach z tym przeciwnikiem.
 • Rado­mi­ak zal­iczył tylko jed­no trafie­nie w 3 poprzed­nich meczach z Lechem.
 • Biorąc pod uwagę reg­u­laminowy czas gry – Rado­mi­ak nie strzelił gola w meczach z Lechem Poznań.
 • 3 ostat­nie star­cia tych drużyn to wyni­ki ‑2,5 gola.
 • W żad­nym z trzech poprzed­nich meczów pomiędzy tymi zespoła­mi nie było wyniku BTTS w reg­u­laminowym cza­sie gry.

Zakłady bukmacherskie

Tak jak wcześniej wspom­ni­ałem, fawory­tem tego spotka­nia jest druży­na Lecha Poz­nań. Anal­i­ty­cy buk­machera Super­bet nie mają wąt­pli­woś­ci, że Kole­jorz powinien wygrać to star­cie, jed­nak nie takie cuda dzi­ały się na boiskach Ekstraklasy!

Lech Poz­nań zagra ten mecz na włas­nym boisku, jed­nak w poprzed­nim sezonie miał prob­le­my z wygry­waniem przy Buł­garskiej. Czy w końcu uda się zmazać plamę z min­ionej kampanii?

W his­torii spotkań pomiędzy tymi zespoła­mi odno­towano trzy rywal­iza­c­je w XXI wieku. W każdej z nich górą okaza­ła się ekipa z Poz­na­nia. W 2005 roku Lech zwyciężył dwukrot­nie w sto­sunku 2:0, a w poprzed­nim sezonie Kole­jorz okazał się lep­szy po rzu­tach karnych, jed­nak w reg­u­laminowym cza­sie gry padł remis. W żad­nym z tych spotkań nie było rezul­tatu BTTS w cza­sie 90 min­ut. To może być istot­na wskazówka przed oceną szans w piątkowej rywal­iza­cji tych drużyn, ponieważ zespół z Rado­mia w poprzed­niej kam­panii słynął ze znakomitej orga­ni­za­cji w defen­sy­wie, nato­mi­ast Lech musi popraw­ić obronę, jeśli marzy o walce o tytuł.

W ofer­cie zakładów buk­mach­er­s­kich przed tym spotkaniem zna­jdziesz wiele różnorod­nych propozy­cji rezul­tatów mec­zowych. Jed­ną z nich jest możli­wość wyłonienia strzel­ców, a także zakładów spec­jal­nych, które są dostęp­ne dla każdego użytkown­i­ka tego legal­nego buk­machera. Pon­ad­to na stron­ie Super­bet zna­j­du­ją się szczegółowe anal­izy mec­zowe oraz aktu­alne statysty­ki i opis formy poszczegól­nych drużyn, a nawet zawod­ników. Dostęp­ny jest także blog, na którym opisane są mające się odbyć wydarzenia sportowe!

 

Obstaw­ian­ie zakładów buk­mach­er­s­kich niesie ze sobą ryzyko uza­leżnienia. Pamię­taj, że nie może być sposobem na życie. W Polsce korzys­tanie z usług niele­gal­nych buk­macherów jest zabro­nione, możesz grać wyłącznie u tych oper­a­torów, którzy posi­ada­ją zez­wole­nie Min­is­terst­wa Finansów.

Zakłady wza­jemne urządzane przez sieć Inter­net przyj­mowane są na stron­ie inter­ne­towej Spół­ki pod adresem www.superbet.pl na pod­staw­ie zez­wole­nia Min­is­terst­wa Finan­sów z dnia 24.10.2019 r., o nr PS4.6831.5.2019.

Autor tek­stu: Mateusz Nowak – redak­tor Zagranie.com, absol­went dzi­en­nikarst­wa sportowego i zarządza­nia w sporcie na UAM i fan pił­ki nożnej! Na Twit­terze — @Mati_N95

 

Kursy na mecze Lecha

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Obołoń Kijów - Mynaj

Liga Ukraińska

13/04/2024 12:00

Kasimpasa - Konyaspor

Liga Turecka

13/04/2024 12:30

Paderborn - Karlsruher

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Holstein Kiel - VfL Osnabrück

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

SV Wehen Wiesbaden - Fortuna Düsseldorf

2. Bundesliga

13/04/2024 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 15:00

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 17:30

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

13/04/2024 20:00

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 12:30

Jagiellonia Białystok - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

14/04/2024 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.