02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.3godz.54min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Maćczak: Klub walczący o mistrzostwo Polski to nie jego poziom

Maćczak: Klub walczący o mistrzostwo Polski to nie jego poziom

Koniec roku to doskon­ały czas na pod­sumowa­nia. W Lechu Poz­nań w ostat­nim okre­sie bard­zo dużo się dzi­ało. O jego pod­sumowanie poprosil­iśmy trzech dzi­en­nikarzy sportowych zaj­mu­ją­cych się Kole­jorzem. Dzisi­aj pora na część pier­wszą, a w niej Woj­ciech Maćczak — redak­tor por­talu ekstraklasa.net.

Piłkarze na jakie pozy­c­je powin­ni trafić zimą do Lecha?

Woj­ciech Maćczak (redak­tor por­talu Ekstraklasa.net) — Pri­o­ry­tetem jest sprowadze­nie skutecznego sna­jpera. Obec­ni w kadrze klubu napast­ni­cy nie gwaran­tu­ją reg­u­larnego zdoby­wa­nia goli, dlat­ego Lechowi potrzeb­ny jest człowiek, potrafią­cy wyko­rzys­tać więcej sytu­acji niż cho­ci­aż­by Zaur Sada­jew. Poza tym chci­ałbym zobaczyć w klu­bie nowego defen­sy­wnego pomoc­ni­ka, bo póki co gra w tej for­ma­cji w dużej mierze uza­leżniona jest od Łukasza Trał­ki. Przy­dał­by mu się jak­iś solid­ny zastępca.

Którzy zawod­ni­cy obec­nej kadry powin­ni pożeg­nać się z zespołem?

Na pewno odchodzi Hubert Wołąkiewicz i moim zdaniem jest to dobra decyz­ja. W ostat­niej rundzie zal­iczył drasty­czny zjazd formy, prze­grał rywal­iza­cję o miejsce w składzie i jego czas w Poz­na­niu dobiegł koń­ca. Kole­jnym, które­mu klub powinien podz­iękować za współpracę, jest Vojo Ubi­parip. Cały czas odnoszę wraże­nie, że Serb miał masę pecha i tak naprawdę pod­czas swo­jego poby­tu w Lechu nie zdołał pokazać pełni swoich umiejęt­noś­ci, jed­nak pamię­ta­jmy, że miał na to aż cztery lata. Dłużej już czekać nie moż­na. Poza tym z klubu powinien ode­jść Szy­mon Drew­ni­ak – sądzę, że klub wal­czą­cy o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki to nie jego poziom.

Maciej Sko­rża przez cztery miesiące pra­cy w Lechu testował młodych zawod­ników. Który z nich powinien dostać szanse gry w pier­wszym zespole?

Sko­rża częś­ciej niż jego poprzed­nik zapraszał na trenin­gi zawod­ników z zespołu rez­erw i liczę na to, że 2–3 z tych piłkarzy dołączy do kadry pier­wszego zespołu. Oczy­wiś­cie to tren­er najlepiej wie, kto zasłużył na takie wyróżnie­nie, jed­nak gdy­bym to ja miał wybier­ać, to chci­ałbym, by szan­sę dostał Niklas Zul­ci­ak. Ten utal­en­towany zawod­nik zna­j­dował się już w kręgu zain­tere­sowań poprzed­niego sztabu szkole­niowego, był zapraszany na trenin­gi, ale na stałe nie zdołał zała­pać się do kardy. Może ter­az uda mu się przekon­ać trenerów?

Jaki Lech powinien postaw­ić przed sobą cel wios­ną? Wal­ka o puchary czy mimo wszys­tko mistrzostwo?

Celem takiego klubu jak Lech musi być mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, to nie ule­ga wąt­pli­woś­ci. Fakt, że nie będzie łat­wo go osiągnąć, jed­nak sądzę, że przy mądrych decyz­jach pod­czas okien­ka trans­fer­owego, jak najbardziej pozosta­je w zasięgu Kole­jorza. Pod­sta­wowym atutem głównego rywala do tytułu, czyli oczy­wiś­cie Legii, jest sil­na i przede wszys­tkim sze­ro­ka kadra. Chci­ałbym, by Sko­rża miał wios­ną podob­ny kom­fort przy usta­la­niu składu, jak jego kole­ga po fachu z Warszawy.

Który z bramkarzy powinien wios­ną bronić w Lechu — Burić, Gos­tom­s­ki czy Kotorowski?

Staw­iam na Jas­mi­na Buri­cia. Przed prob­le­ma­mi zdrowot­ny­mi był pewnym punk­tem Lecha i jed­nym z najlep­szych bramkarzy ligi, a w ostat­nich spotka­ni­ach jesieni udowod­nił, że pod­czas wiz­yt w gabi­ne­tach lekars­kich nie zapom­ni­ał, jak gra się między słup­ka­mi. Maciej Gos­tom­s­ki to niezły bramkarz, jed­nak póki co umiejęt­noś­ci­a­mi prze­gry­wa z Boś­ni­akiem. A Kotorowi bliżej chy­ba na ławkę tren­er­ską niż na boisko.

Czy jest w Lechu piłkarz, który zasługu­je na szczególne pochwały?

Dla mnie najwięk­szym odkryciem rundy jesi­en­nej jest Tomasz Kędzio­ra. Chylę czoła przed tym chłopakiem, przez ostat­nie półrocze zro­bił ogrom­ny postęp i jest w zasadzie nie do wyję­cia ze składu Lecha. Pewny w obronie, częs­to podłącza się w akc­je ofen­sy­wne, do tego dołożył dwa gole w lidze. A poza tym pokazał fajny charak­ter, częs­to  to on mobi­li­zował do wal­ki starszych kolegów. Na pochwały zasłużył również Darko Jevtić – pokazał ogrom­ny potenc­jał i mam nadzieję, że Lech zdoła zatrzy­mać go u siebie. Poza tym za końcówkę rundy chci­ałbym wyróżnić Paulusa Ara­ju­uriego. Wcześniej przy­trafiło mu się sporo błędów i gaf, jed­nak gdy zaczął reg­u­larnie grać, stał się pewnym punk­tem defen­sy­wy. Twardy, nieustę­pli­wy, skuteczny – nowy Arboleda?

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.