Mariusz Rumak: „Więcej zawodników pozwoli na większe manewry”

rumak mariusz na europyGoś­ciem Radia Merkury był w niedzielne popołud­nie tren­er Mar­iusz Rumak, gdzie opowiadał o sytu­acji kadrowej Lecha Poz­nań, młodych piłkarzach, reformie Ekstrak­lasy, trans­fer­ach oraz innych kwes­t­i­ach związanych z “Kole­jorzem”.

Pod­czas czwartkowego spotka­nia z Honką Espoo, tren­er Mar­iusz Rumak, będzie musi­ał sko­rzys­tać bez usług kilku filarów drużyny w poprzed­nim sezonie. — W kadrze miałem już w niedzielę osiem­nas­tu piłkarzy: 15 z pola i 3 dobrych bramkarzy. Tren­ing wyglą­dał naprawdę obiecu­ją­co. Przede wszys­tkim jest gru­pa zawod­ników, którzy nie trenu­ją z zespołem tylko indy­wid­u­al­nie: Rafał Muraws­ki, Luis Hen­riquez i Bar­ry Dou­glas. Nato­mi­ast resz­ta zawod­ników nie przeszła pełnego okre­su przy­go­towaw­czego z zespołem, także ich for­ma jest pod znakiem zapy­ta­nia. Nie brali udzi­ału w grach kon­trol­nych. W więk­szoś­ci są to piłkarze doświad­czeni, dlat­ego myślę, że jest to kwes­t­ia tygod­nia, dwóch i będą w dobrej formie i będą mogli rywal­i­zować z tymi zawod­nika­mi, którzy przes­zli okres przy­go­towaw­czy.szkole­niowiec doda­je, że w ciągu trzech, czterech tygod­ni kon­tuzjowani piłkarze wrócą na dobre do zespołu.

Tren­er odwołał się także do reformy Ekstrak­lasy. Od tego roku sezon będzie podzielony na rundę zasad­niczą (30. kole­jek) oraz pucharową (7. kole­jek). — Do nie do koń­ca tak. Głos klubu był częś­cią głosów wszys­t­kich zespołów w Ekstrak­lasie. Takie decyz­je zostały pod­jęte, jakie zostały pod­jęte. Musimy to zaak­cep­tować i przy­go­tować się do tej reformy, która jest już fak­tem. Jeśli refor­ma się przyjmie i właśnie ona ma pod­nieść poziom pol­skiej pił­ki to niech tak będzie. 

Sezon został wydłużony o sie­dem kole­jek. Lech dys­ponu­je umi­arkowaną kadrą na nad­chodzące roz­gry­w­ki, czy wystar­cza­jącą? — Więcej zawod­ników poz­woli na więk­sze manewry. Trze­ba jed­nak pamię­tać, by mogli zagrać oni od początku, a nie byli tylko uzupełnieniem. 

O sile Lecha Poz­nań decy­du­ją młodzi piłkarze klubu. Jed­nym z nich jest Tomasz Kędzio­ra, boczny obroń­ca, którego jed­nak nie omi­ja­ją ostat­ni­mi cza­sy kon­tuz­je. – Tomek to młody zawod­nik. Bard­zo ambit­ny. Cza­sa­mi ta ambic­ja aż za bard­zo wychodzi, bo częs­to zaciska zęby i trenu­je dalej, zami­ast zgłosić jakąś drob­ną dolegli­wość. Później z tego dzieją się więk­sze rzeczy. On tak naprawdę dość duże­mu obciąże­niu był pod­dany w tym okre­sie, kiedy te kon­tuz­je nastąpiły, które przeszkadza­ją mu w tym, żeby trenował w sposób ciągły i te tygod­nie prz­er­wy nie są na korzyść tego zawod­ni­ka. Tomek to dobry boczny obroń­ca. Z Keb­bą moc­no ze sobą rywal­izu­ją, choć są przyjaciółmi. 

Szkole­niowiec Lecha wypowiedzi­ał się także w spraw­ie trans­feru Dim­itri­ja Inja­ca – Zawsze jest na coś na rzeczy, jeżeli piłkarz potrze­bu­je pomo­cy. Jest to były Lechi­ta, który dużo ser­ca i zdrowia zostaw­ił na boisku u nas w klu­bie. Z tego, co ja się ori­en­tu­je to jest to obcokra­jowiec, który zagrał najwięcej meczów w barwach Kole­jorza. Ja roz­maw­iałem z Dimą i to jest tylko kwes­t­ia tego, że jest on po kon­tuzji, pół roku nie grał. Jeżeli będzie potrze­bował pomo­cy to na pewno mu pomoże­my, by mógł dalej rywal­i­zować i rozwi­jać swo­ją karierę.


W okienku trans­fer­owym zostałam sprowad­zony Maciej Gos­tom­s­ki. Bramkarz dru­goligowej drużyny z Bytowa. Czy mając tak dobrych golkiperów jak Burić i Kotorows­ki taki zabieg był konieczny? – Maciej Gos­tom­s­ki jest bard­zo potrzeb­ny. Końcówka ubiegłego sezonu mieliśmy prob­lem w przy­pad­ku, gdy dwóch bramkarzy było kon­tuzjowanych nie mieliśmy senio­ra na ław­ce, który wszedł­by z ław­ki, kiedy gral­iśmy o mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. To jest trans­fer w kon­tekś­cie tego, że on jest zdol­ny do tego, by pod­jąć rywal­iza­cję z dwójką Kotorows­ki, Burić. Jest młody, zdol­ny, o bard­zo dobrych warunk­ach fizy­cznych, sil­ny men­tal­nie. Ma szan­sę zro­bić w krótkim cza­sie duży krok do przo­du i być dobrym bramkarzem. Jed­nocześnie da nam możli­wość w dal­szym stop­niu ogry­wa­nia Karo­la Szymańskiego. 

Oprócz Gos­tom­skiego do Lecha trafili jeszcze Bar­ry Dou­glas oraz Szy­mon Pawłows­ki. Czy moż­na spodziewać się dal­szych trans­fer­ów w poz­nańskim klu­bie? — Chy­ba nie ma na świecie tren­era, który nie chci­ał­by pozyskać piłkarzy. Myślę, że jeden czy dwóch zawod­ników na pewno by nam się przy­dał, ale zawod­ników, którzy wzmoc­nili­by ten zespół, a nie uzu­pełnili. Roz­mowy trwa­ją, ale z dobry­mi piłkarza­mi. Jeśli w tym okienku trans­fer­owym do Poz­na­nia przyjdą jacyś piłkarze to na pewno będą oni wzmocnieniem.

Nadal niewy­jaśniona jest przyszłość Marci­na Kamińskiego. Defen­sor Kole­jorza miał pod­pisać z klubem nowy kon­trakt, jed­nak na razie do porozu­mienia nie doszło. — Zarząd robi bard­zo dużo. Myślę, że przed meczem z Honką Marcin pod­pisze nowy kon­trakt, bo tak nas zapew­nia, zatem poniedzi­ałek, wtorek lub w środę musimy się to wydarzyć.

Wciąż powraca do Poz­na­nia tem­at Bar­tosza Bereszyńskiego. Tym razem w kon­tekś­cie jego ewen­tu­al­nego trans­feru do Ben­fi­ki Lizbona – Jeżeli to była praw­da to fajnie jak­by miał taką propozy­cję. Jeżeli Ben­fi­ka, czyli final­ista Ligi Europe­jskiej, zain­tere­sował­by się takim zawod­nikiem to jest to duża sprawa. Powiem szcz­erze, że to jest bard­zo dobry syg­nał dla mnie i dla ludzi, którzy zaj­mu­ją się tutaj szkole­niem młodzieży. Może wypuś­cil­iśmy bard­zo dobrego zawod­ni­ka, jed­nak to jest syg­nał, że młodzi piłkarze potrafią wchodz­ić na najwyższe szczeble.

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress