Najpopularniejsze metody płatności w kasynach w Europie

Najpopularniejsze metody płatności w kasynach w Europie

Żyje­my w cza­sach, w których coraz bardziej przenosimy swo­ją akty­wność do sieci. Coraz mniej modne sta­ją się kasy­na stacjonarne na rzecz oper­a­torów online, w których moż­na grać na automat­ach w dowol­nym miejs­cu i cza­sie. Automaty to pop­u­larne maszyny haz­ardowe online, których w kasy­nach jest najwięcej.

Pier­wszym krok­iem, jaki trze­ba wykon­ać po rejes­tracji swo­jego kon­ta na wit­rynie haz­ardowej, aby mieć możli­wość gry, jest depozyt. Bez wzglę­du na to, gdzie mieszkasz, zawsze ist­nieje określona licz­ba metod płat­noś­ci, które pozwala­ją Ci na doład­owanie kon­ta. Wszech­stron­ność sposobów wpłat i wypłat dostęp­nych w każdym więk­szym kasynie w Europie jest powala­ją­ca. Dzię­ki czemu każdy gracz bez wzglę­du na to, czy dopiero zaczy­na swo­ją przy­godę lub jest już jej częś­cią od kilku lat, może wybrać swo­ją ulu­bioną metodę płat­noś­ci. W tym artykule dokład­niej omówimy jakie opc­je są dostęp­ne dla europe­js­kich użytkown­ików, dlat­ego czy­taj dalej, aby zdobyć więcej informacji.

Karty debetowe i kredytowe

Trwa deba­ta na tem­at uży­wa­nia kart kredy­towych do wykony­wa­nia transakcji w kasy­nach online. Mówi się, że niek­tóre kra­je zas­tanaw­ia­ją się nad wprowadze­niem zakazu tych kart ze wzglę­du na łatwe popad­nię­cie w prob­le­my finan­sowe. Kasyno to miejsce, w którym łat­wo stracić panowanie nad włas­ny­mi emoc­ja­mi. Doda­jąc do tego możli­wość zaciąg­nię­cia kredy­tu, czyli dodatkowych pieniędzy, których właś­ci­cielem jest bank, użytkown­ik może naraz­ić się na ogromne długi.

Aktu­al­nie rośnie popyt na znacznie bardziej bez­pieczne kar­ty debe­towe. Kar­ty te mają wiele zalet dla klien­tów. Są nie tylko tanie, ale również nie naraża­ją graczy na dodatkowe finan­sowe kon­sek­wenc­je. W prze­ci­wieńst­wie do kart kredy­towych kar­ty debe­towe umożli­wia­ją dokony­wanie płat­noś­ci tylko do kwoty, która zna­j­du­je się na kon­cie bankowym. Nie jest więc możli­we zdoby­cie więk­szej iloś­ci pieniędzy niż te, które zna­j­du­ją się na koncie.

PayPal

Pay­Pal to jed­na z najpop­u­larniejszych metod cyfrowych płat­noś­ci. Port­fel ten w 2021 roku miał 392 mil­iony akty­wnych użytkown­ików na całym świecie. Pay­Pal to bard­zo atrak­cyj­na opc­ja płat­noś­ci dla wielu graczy. Kasy­na również ofer­u­ją ten sposób dokony­wa­nia depozytów, ponieważ mogą wtedy kierować swo­je usłu­gi na ogrom­ny rynek. Amerykańs­ka mar­ka ofer­u­je swoim użytkown­ikom duże bez­pieczeńst­wo, co jest jed­ną z najwięk­szych zalet tego sys­te­mu. Pon­ad­to nie jest konieczne udostęp­ni­an­ie swoich danych bankowych w przy­pad­ku przeprowadza­nia transakcji, które mogą być wykony­wane również z urządzeń mobilnych.

Słyn­ny port­fel inter­ne­towy nie zawsze akcep­tował transakc­je haz­ardowe. Jed­nak obec­nie jest znacznie mniej ograniczeń, które wynika­ją również z olbrzymiego zain­tere­sowa­nia haz­ar­dem online. Aby w pełni móc wyko­rzys­tać pełną funkcjon­al­ność Pay­Pal wystar­czy założyć kon­to i korzys­tać z usług tej wygod­nej metody płatności.

Przelew bankowy

Przelewy bankowe należą do najs­tarszych i najbez­pieczniejszych opcji wpła­ca­nia i wypła­ca­nia pieniędzy w kasynie online. Więk­szość przelewów między­nar­o­dowych jest wykony­wana za pośred­nictwem The Soci­ety for World­wide Inter­bank Finan­cial Telecom­mu­ni­ca­tion (SWIFT), sto­warzyszenia między­nar­o­dowych banków, które obsługu­ją glob­al­ną sieć telekominuka­cyjną służą­ca do szy­bkiej wymi­any informacji.
Aby wykon­ać przelew bankowy konieczne będzie posi­adanie kon­ta bankowego i infor­ma­cji bankowych kasy­na — inny­mi słowy kon­ta, na które wysyłasz pieniądze. Gdy posi­adasz już wszys­tkie dane odbior­cy i jesteś zal­o­gowany na swoim kon­cie bankowoś­ci inter­ne­towej, wystar­czy wybrać funkcję „Przelej pieniądze”, uzu­pełnij infor­ma­c­je i zatwierdź transakcję. W tym momen­cie zale­ty przelewu bankowego się kończą. Za pomocą tej metody pieniądze mogą być księ­gowane do 3 dni roboczych. W porów­na­niu z alter­naty­wny­mi meto­da­mi płat­noś­ci jest to bard­zo dłu­go, dlat­ego wielu użytkown­ików kasyn prefer­u­je port­fele elektroniczne.

Skrill

Skrill (dawniej Mon­ey­book­ers) to niezwyk­le pop­u­larny port­fel elek­tron­iczny, który jest bard­zo pop­u­larny wśród graczy gier haz­ardowych. Wszys­tko ze wzglę­du na pros­totę jego użytkowa­nia. Od momen­tu rozpoczę­cia swo­jej dzi­ałal­noś­ci fir­ma jest już obec­na w pon­ad 100 kra­jach, a wirtu­al­ny port­fel dostęp­ny jest w 40 różnych walu­tach. Użytkown­i­cy mogą wpła­cać środ­ki na port­fel, wyko­rzys­tu­jąc prz­eróżne sposo­by takie jak płat­noś­ci kartą, przelewem bankowym, jak i wielo­ma inny­mi alter­naty­wny­mi meto­da­mi. Pieniądze wpła­cane na kon­to gracza w kasynie są przetwarzane niemal naty­ch­mi­ast, więc maksy­mal­nie w ciągu kilku min­ut od zatwierdzenia transakcji powinieneś je widzieć na swoim koncie.

Neteller

Mar­ka Neteller należy do grupy Paysafe, doświad­c­zonego i sprawd­zonego przed­siębiorstwa, które dzi­ała w branży płat­noś­ci od wielu lat. Gru­pa ta jest również właś­ci­cielem Skrill i Paysafe­card. Podob­nie jak Skrill, Neteller to port­fel elek­tron­iczny, który jeszcze kil­ka lat temu był główną marką, jaką moż­na było znaleźć na wit­ry­nach haz­ardowych. Nieste­ty ze wzglę­du na olbrzymią konkurencję i coraz więk­szą ilość pojaw­ia­ją­cych się metod płat­noś­ci, Neteller nieco stracił na popularności.

Paysafecard

Paysafe­card to przed­pła­cona meto­da płat­noś­ci, która zapew­nia więk­sze bez­pieczeńst­wo płat­noś­ci w kasy­nach online. Kody Paysafe­card moż­na kupić w lokalnych punk­tach sprzedaży lub w Internecie i uży­wać ich do deponowa­nia pieniędzy w całkowicie anon­i­mowy sposób. Nom­i­nały doład­owań dla PSC jakie są dostęp­ne to: 20 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł. Paysafe­card to meto­da jed­nos­tron­na, pozwala­ją­ca jedynie na deponowanie pieniędzy. W przy­pad­ku wypłaty konieczne będzie wybranie innej opcji płatności.

Podsumowanie

Nieza­leżnie od tego, czy chcesz dokon­ać depozy­tu w kasynie inter­ne­towym, czy też wypłacić swo­je wygrane, na pewno zna­jdziesz odpowied­nią metodę płat­noś­ci, która odpowia­da Twoim potrze­bom i preferencjom.

Na rynku dostęp­nych jest przy­na­jm­niej kilka­naś­cie znanych marek, które niemal błyskaw­icznie przetwarza­ją płat­noś­ci. W przy­pad­ku osób, które mają mniejszą sty­czność z tech­nologią, nadal najlep­szą opcją pozosta­je przelew bankowy, nato­mi­ast warto mieć na uwadze nowe mar­ki, które mogą stanow­ić świet­ną alter­naty­wę. Mamy nadzieję, że infor­ma­c­je w tym artykule są ciekawe i pomogą Ci w poszuki­wa­ni­ach ulu­bionej metody płat­noś­ci w kasynie online!

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.