03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.15godz.50min.
11.95 X3.25 23.80 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Najpopularniejsze metody płatności w kasynach w Europie

Najpopularniejsze metody płatności w kasynach w Europie

Żyje­my w cza­sach, w których coraz bardziej przenosimy swo­ją akty­wność do sieci. Coraz mniej modne sta­ją się kasy­na stacjonarne na rzecz oper­a­torów online, w których moż­na grać na automat­ach w dowol­nym miejs­cu i cza­sie. Automaty to pop­u­larne maszyny haz­ardowe online, których w kasy­nach jest najwięcej.

Pier­wszym krok­iem, jaki trze­ba wykon­ać po rejes­tracji swo­jego kon­ta na wit­rynie haz­ardowej, aby mieć możli­wość gry, jest depozyt. Bez wzglę­du na to, gdzie mieszkasz, zawsze ist­nieje określona licz­ba metod płat­noś­ci, które pozwala­ją Ci na doład­owanie kon­ta. Wszech­stron­ność sposobów wpłat i wypłat dostęp­nych w każdym więk­szym kasynie w Europie jest powala­ją­ca. Dzię­ki czemu każdy gracz bez wzglę­du na to, czy dopiero zaczy­na swo­ją przy­godę lub jest już jej częś­cią od kilku lat, może wybrać swo­ją ulu­bioną metodę płat­noś­ci. W tym artykule dokład­niej omówimy jakie opc­je są dostęp­ne dla europe­js­kich użytkown­ików, dlat­ego czy­taj dalej, aby zdobyć więcej informacji.

Karty debetowe i kredytowe

Trwa deba­ta na tem­at uży­wa­nia kart kredy­towych do wykony­wa­nia transakcji w kasy­nach online. Mówi się, że niek­tóre kra­je zas­tanaw­ia­ją się nad wprowadze­niem zakazu tych kart ze wzglę­du na łatwe popad­nię­cie w prob­le­my finan­sowe. Kasyno to miejsce, w którym łat­wo stracić panowanie nad włas­ny­mi emoc­ja­mi. Doda­jąc do tego możli­wość zaciąg­nię­cia kredy­tu, czyli dodatkowych pieniędzy, których właś­ci­cielem jest bank, użytkown­ik może naraz­ić się na ogromne długi.

Aktu­al­nie rośnie popyt na znacznie bardziej bez­pieczne kar­ty debe­towe. Kar­ty te mają wiele zalet dla klien­tów. Są nie tylko tanie, ale również nie naraża­ją graczy na dodatkowe finan­sowe kon­sek­wenc­je. W prze­ci­wieńst­wie do kart kredy­towych kar­ty debe­towe umożli­wia­ją dokony­wanie płat­noś­ci tylko do kwoty, która zna­j­du­je się na kon­cie bankowym. Nie jest więc możli­we zdoby­cie więk­szej iloś­ci pieniędzy niż te, które zna­j­du­ją się na koncie.

PayPal

Pay­Pal to jed­na z najpop­u­larniejszych metod cyfrowych płat­noś­ci. Port­fel ten w 2021 roku miał 392 mil­iony akty­wnych użytkown­ików na całym świecie. Pay­Pal to bard­zo atrak­cyj­na opc­ja płat­noś­ci dla wielu graczy. Kasy­na również ofer­u­ją ten sposób dokony­wa­nia depozytów, ponieważ mogą wtedy kierować swo­je usłu­gi na ogrom­ny rynek. Amerykańs­ka mar­ka ofer­u­je swoim użytkown­ikom duże bez­pieczeńst­wo, co jest jed­ną z najwięk­szych zalet tego sys­te­mu. Pon­ad­to nie jest konieczne udostęp­ni­an­ie swoich danych bankowych w przy­pad­ku przeprowadza­nia transakcji, które mogą być wykony­wane również z urządzeń mobilnych.

Słyn­ny port­fel inter­ne­towy nie zawsze akcep­tował transakc­je haz­ardowe. Jed­nak obec­nie jest znacznie mniej ograniczeń, które wynika­ją również z olbrzymiego zain­tere­sowa­nia haz­ar­dem online. Aby w pełni móc wyko­rzys­tać pełną funkcjon­al­ność Pay­Pal wystar­czy założyć kon­to i korzys­tać z usług tej wygod­nej metody płatności.

Przelew bankowy

Przelewy bankowe należą do najs­tarszych i najbez­pieczniejszych opcji wpła­ca­nia i wypła­ca­nia pieniędzy w kasynie online. Więk­szość przelewów między­nar­o­dowych jest wykony­wana za pośred­nictwem The Soci­ety for World­wide Inter­bank Finan­cial Telecom­mu­ni­ca­tion (SWIFT), sto­warzyszenia między­nar­o­dowych banków, które obsługu­ją glob­al­ną sieć telekominuka­cyjną służą­ca do szy­bkiej wymi­any informacji.
Aby wykon­ać przelew bankowy konieczne będzie posi­adanie kon­ta bankowego i infor­ma­cji bankowych kasy­na — inny­mi słowy kon­ta, na które wysyłasz pieniądze. Gdy posi­adasz już wszys­tkie dane odbior­cy i jesteś zal­o­gowany na swoim kon­cie bankowoś­ci inter­ne­towej, wystar­czy wybrać funkcję „Przelej pieniądze”, uzu­pełnij infor­ma­c­je i zatwierdź transakcję. W tym momen­cie zale­ty przelewu bankowego się kończą. Za pomocą tej metody pieniądze mogą być księ­gowane do 3 dni roboczych. W porów­na­niu z alter­naty­wny­mi meto­da­mi płat­noś­ci jest to bard­zo dłu­go, dlat­ego wielu użytkown­ików kasyn prefer­u­je port­fele elektroniczne.

Skrill

Skrill (dawniej Mon­ey­book­ers) to niezwyk­le pop­u­larny port­fel elek­tron­iczny, który jest bard­zo pop­u­larny wśród graczy gier haz­ardowych. Wszys­tko ze wzglę­du na pros­totę jego użytkowa­nia. Od momen­tu rozpoczę­cia swo­jej dzi­ałal­noś­ci fir­ma jest już obec­na w pon­ad 100 kra­jach, a wirtu­al­ny port­fel dostęp­ny jest w 40 różnych walu­tach. Użytkown­i­cy mogą wpła­cać środ­ki na port­fel, wyko­rzys­tu­jąc prz­eróżne sposo­by takie jak płat­noś­ci kartą, przelewem bankowym, jak i wielo­ma inny­mi alter­naty­wny­mi meto­da­mi. Pieniądze wpła­cane na kon­to gracza w kasynie są przetwarzane niemal naty­ch­mi­ast, więc maksy­mal­nie w ciągu kilku min­ut od zatwierdzenia transakcji powinieneś je widzieć na swoim koncie.

Neteller

Mar­ka Neteller należy do grupy Paysafe, doświad­c­zonego i sprawd­zonego przed­siębiorstwa, które dzi­ała w branży płat­noś­ci od wielu lat. Gru­pa ta jest również właś­ci­cielem Skrill i Paysafe­card. Podob­nie jak Skrill, Neteller to port­fel elek­tron­iczny, który jeszcze kil­ka lat temu był główną marką, jaką moż­na było znaleźć na wit­ry­nach haz­ardowych. Nieste­ty ze wzglę­du na olbrzymią konkurencję i coraz więk­szą ilość pojaw­ia­ją­cych się metod płat­noś­ci, Neteller nieco stracił na popularności.

Paysafecard

Paysafe­card to przed­pła­cona meto­da płat­noś­ci, która zapew­nia więk­sze bez­pieczeńst­wo płat­noś­ci w kasy­nach online. Kody Paysafe­card moż­na kupić w lokalnych punk­tach sprzedaży lub w Internecie i uży­wać ich do deponowa­nia pieniędzy w całkowicie anon­i­mowy sposób. Nom­i­nały doład­owań dla PSC jakie są dostęp­ne to: 20 zł, 30 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł. Paysafe­card to meto­da jed­nos­tron­na, pozwala­ją­ca jedynie na deponowanie pieniędzy. W przy­pad­ku wypłaty konieczne będzie wybranie innej opcji płatności.

Podsumowanie

Nieza­leżnie od tego, czy chcesz dokon­ać depozy­tu w kasynie inter­ne­towym, czy też wypłacić swo­je wygrane, na pewno zna­jdziesz odpowied­nią metodę płat­noś­ci, która odpowia­da Twoim potrze­bom i preferencjom.

Na rynku dostęp­nych jest przy­na­jm­niej kilka­naś­cie znanych marek, które niemal błyskaw­icznie przetwarza­ją płat­noś­ci. W przy­pad­ku osób, które mają mniejszą sty­czność z tech­nologią, nadal najlep­szą opcją pozosta­je przelew bankowy, nato­mi­ast warto mieć na uwadze nowe mar­ki, które mogą stanow­ić świet­ną alter­naty­wę. Mamy nadzieję, że infor­ma­c­je w tym artykule są ciekawe i pomogą Ci w poszuki­wa­ni­ach ulu­bionej metody płat­noś­ci w kasynie online!

Kursy na mecze Lecha

Chicago Fire - FC Cincinnati

MLS

03/03/2024 02:30

FC Dallas - Montreal Impact

MLS

03/03/2024 02:30

Houston Dynamo - New York Red Bulls

MLS

03/03/2024 02:30

Sporting Kansas City - Philadelphia Union

MLS

03/03/2024 02:30

St. Louis City SC - New York City FC

MLS

03/03/2024 02:30

Chicago Fire - FC Cincinnati

MLS

03/03/2024 02:30

FC Dallas - Montreal Impact

MLS

03/03/2024 02:30

Houston Dynamo - New York Red Bulls

MLS

03/03/2024 02:30

Sporting Kansas City - Philadelphia Union

MLS

03/03/2024 02:30

St. Louis City SC - New York City FC

MLS

03/03/2024 02:30

Chicago Fire - FC Cincinnati

MLS

03/03/2024 02:30

FC Dallas - Montreal Impact

MLS

03/03/2024 02:30

Houston Dynamo - New York Red Bulls

MLS

03/03/2024 02:30

Sporting Kansas City - Philadelphia Union

MLS

03/03/2024 02:30

St. Louis City SC - New York City FC

MLS

03/03/2024 02:30

Chicago Fire - FC Cincinnati

MLS

03/03/2024 02:30

FC Dallas - Montreal Impact

MLS

03/03/2024 02:30

Houston Dynamo - New York Red Bulls

MLS

03/03/2024 02:30

Sporting Kansas City - Philadelphia Union

MLS

03/03/2024 02:30

St. Louis City SC - New York City FC

MLS

03/03/2024 02:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Raków Częstochowa - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 17:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Raków Częstochowa - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 17:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Raków Częstochowa - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 17:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 12:30

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 15:00

Raków Częstochowa - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

03/03/2024 17:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.