Odwiedzasz Gniezno? Oto co powinieneś zobaczyć!

Odwiedzasz Gniezno? Oto co powinieneś zobaczyć!

Gniezno nie jest spec­jal­nie dużym miastem na tle innych metropolii w Polsce. Liczy niecałe 70 tysię­cy mieszkańców, którzy rozlokowani są na powierzch­ni 49 kilo­metrów kwadra­towych. Mimo to jest jed­nym z najbardziej rozpoz­nawal­nych miast w kra­ju i wojew­ództwie. Zawdz­ięcza to przede wszys­tkim swo­jej his­torii, jako pier­wsza stoli­ca Pol­s­ki. Choć waga Gniez­na na tle kra­ju z biegiem lat znaczą­co spadła, turyś­ci nadal mogą znaleźć tutaj kil­ka ciekawych atrakcji.

Wycieczka do Gniezna – samemu czy z rodziną?

To mias­to wojew­ództ­wa Wielkopol­skiego jest niezwyk­le uni­w­er­salne. Odwiedz­ić je moż­na zarówno samemu, jak i z rodz­iną, a w obu przy­pad­kach zde­cy­dowanie nikt nie powinien się nudz­ić. Oczy­wiś­cie ciężko tutaj o niezwykłe życie noc­ne i kasyno na każdym rogu, jed­nak nawet fani gier powin­ni znaleźć coś dla siebie.

Fani obiek­tów sakral­nych z pewnoś­cią nie będą zaw­iedzeni. W Gnieźnie zna­j­du­je się bowiem Bazy­li­ka Pry­ma­sows­ka Sank­tu­ar­i­um św. Woj­ciecha, czyli jede­nas­towiecz­na goty­c­ka kat­e­dra, a także liczne koś­cioły, różnych wyz­nań. Gratką w tej kat­e­gorii jest również Muzeum Archi­diecezji Gnieźnieńskiej, gdzie znaleźć moż­na niezwyk­le cenne dzieła sztu­ki sakralnej.

Rodzin­na wyciecz­ka powin­na z kolei zahaczyć o jeden z kilku parków miejs­kich. Nie są one prze­sad­nie duże, a zatem nawet młod­sze dzieci powin­ny dać sobie radę z obe­jś­ciem choć jed­nego z nich na pies­zo. Najwięk­szy z terenów zielonych w Gnieźnie liczy niemal 16 hek­tarów i jest nim Park Miejs­ki im. Gen­er­ała Ander­sa. Znaleźć tutaj moż­na trzy kam­er­alne zbiorni­ki wodne, niewielkie rzeź­by oraz zad­bane trasy piesze.

Poznaj historię kraju z Muzeum Początków Państwa Polskiego

Ten obiekt nietrud­no odnaleźć, nawet bez pomo­cy naw­igacji. Zna­j­du­je się na uboczu głównej dro­gi, która prowadzi od Trzemesz­na do Poz­na­nia i z powrotem. Budynek z zewnątrz jest całkiem okaza­ły, jed­nak tylko jego część wydzielona została na Muzeum. Sama ekspozy­c­ja została powołana w 1983 roku i cieszy oko odwiedza­ją­cych do dziś.

Wys­tawa stała, jak zresztą wskazu­je nazwa Muzeum, przy­bliża pow­stanie naszego kra­ju, jego począt­ki jako państ­wa, a także społeczeńst­wa. Co ciekawe, zna­jdziemy tu też sekcję dla dzieci, która w atrak­cyjny dla młod­szych sposób przed­staw­ia to, co dorośli poz­na­ją w dziesiątkach lin­i­jek tekstu.

Ekspozy­c­ja stała ubo­ga­cona została też liczny­mi obraza­mi oraz wys­tawą cerami­ki gnieźnieńskiej, gdzie odwiedza­ją­cy mogą podzi­wiać kilka­set płytek ceram­icznych oraz kafli, służą­cych do przy­ozd­abi­a­nia pieców. Niek­tóre z nich prezen­tu­ją się nad wyraz okaza­le i ciężko wyobraz­ić sobie, z jakim mozołem były produkowane.

Dobre zapoz­nanie się z całym zbiorem gnieźnieńskiego muzeum nie powin­no zająć więcej jak trzy godziny. Po wycieczce moż­na pokusić się o zakup pamiątek w niewielkim sklepiku. Znaleźć tam moż­na mon­e­ty okolicznoś­ciowe, koszul­ki, broszury oraz kil­ka innych gadżetów.

Jak dotrzeć do Gniezna?

Dotar­cie do Gniez­na jest sprawą względ­nie prostą. Mias­to to leży w okol­i­cy dro­gi ekspre­sowej S5, prowadzącej od Byd­goszczy do niemal do samego Wrocław­ia. Ten sposób podroży autem jest zde­cy­dowanie najszyb­szym i najbardziej opty­mal­nym wyborem. Zmo­to­ry­zowani, którym jed­nak nie po drodze na „eskę”, mogą z kolei sko­rzys­tać z alter­naty­wnych form podróży. Należy do nich oczy­wiś­cie trans­port kole­jowy oraz auto­bu­sowy. W Gnieźnie prężnie dzi­ała główny dworzec PKP, który zachowany jest w całkiem dobrym stanie. W kilka­dziesiąt min­ut moż­na stąd dojechać do Poz­na­nia i Byd­goszczy, a przy odrobinie więk­szej cier­pli­woś­ci, nawet do Wrocławia.

Gnieźnieńs­ki PKS poz­woli z kolei dotrzeć do oraz z takich miejs­cowoś­ci jak Byd­goszcz, Częs­to­chowa, Koło­brzeg, Konin, Kraków czy Poz­nań. Możli­woś­ci jest jed­nak o wiele więcej! Prężnie dzi­ała również komu­nikac­ja w mniejszej skali, łączą­ca mias­to z pom­niejszy­mi miejs­cowoś­ci­a­mi, taki­mi jak Czernieje­wo, Sko­rzęcin czy Wągrowiec.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.