Nowe stowarzyszenie kibiców Lecha

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań zostało ofic­jal­nie zare­je­strowane w sądzie. Zastąpi ono “Wiarę Lecha”.


Główny­mi zada­ni­a­mi nowej orga­ni­za­cji będzie rozwój struk­tur kibi­cows­kich, wspieranie klubu oraz prowadze­nie dzi­ałań, mają­cych zwięk­szyć frek­wencję na sta­dion­ie. Wiceprezes nowego sto­warzyszenia Radosław Majchrzak przyz­nał, że głównym zadaniem nowej orga­ni­za­cji będzie  jed­nak wykre­owanie pozy­ty­wnego wiz­erunku kibo­la Lecha, a także rozwój struk­tur kibi­cows­kich.

Decyz­ja o zakończe­niu dzi­ałal­noś­ci “Wiary Lecha” została pod­ję­ta w sierp­niu ubiegłego roku. Ofic­jal­nie z powodu wycz­er­pa­nia się for­muły sto­warzyszenia, a także brak chęt­nych do zarzą­du orga­ni­za­cją. Nie­ofic­jal­nie — nagon­ka medi­al­na na kibiców Lecha.

O pow­sta­niu nowego sto­warzyszenia roz­maw­iano już po ogłosze­niu decyzji o zakończe­niu dzi­ałal­noś­ci “Wiary Lecha”. Od tego cza­su WL zade­cy­dowała, że zajmie się tylko piłką nożną. Obec­nie piłkarze “Wiary Lecha” wys­tępu­ją w A-klasie.

W najbliższym cza­sie zostanie ustalony plan dzi­ała­nia nowego sto­warzyszenia. Nie od dziś wiado­mo, że klub bez kibiców ist­nieć nie będzie. Dlat­ego Sto­warzysze­nie będzie chci­ało, by współpra­ca między kibi­ca­mi a klubem była korzyst­na dla obu stron.

Piotr Ciesiel­s­ki będzie preze­sem sto­warzyszenia, a członkiem zarzą­du Jarosław Czyż. Członkost­wo w sto­warzysze­niu będzie bezpłatne.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress