02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.19godz.15min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Patryk Kniat: Dla młodzieży ta liga jest optymalna

Patryk Kniat: Dla młodzieży ta liga jest optymalna

W sobotę zma­gania w trze­cie lidze rozpoczną rez­er­wy Kole­jorza. Do roze­gra­nia zostało 15 kole­jek, a piłkarze cały czas pod­kreśla­ją, że ich celem jest awans do drugiej ligi. Czy zatem tren­er Patryk Kni­at będzie korzys­tał z piłkarzy pier­wszego zespołu? – Mamy trochę cza­su do ostate­cznych rozstrzyg­nięć, więc wyda­je mi się, że nie będziemy sztucznie budować tego zespołu. Może w przy­pad­ku baraży, po skończe­niu roz­gry­wek ekstrak­lasy zawod­ni­cy z pier­wszego zespołu wspo­mogą rez­er­wy – wyjaś­nia tren­er rezerw

Dru­gi zespół Kole­jorza bard­zo dobrze radzi sobie w Pucharze Pol­s­ki na szczeblu okrę­gowym. Młodzi lechi­ci zamel­dowali się już w pół­fi­nale tych roz­gry­wek.  – Wyda­je mi się, że Puchar Pol­skie ma takie znacze­nie jak liga. Na pewno nie jest żad­ną  alter­naty­wa dla pier­wszego zespołu. Tego typu roz­gry­w­ki są nam, drugiemu zespołowi bard­zo potrzeb­ne. W poprzed­niej rundzie ogry­wal­iśmy  młodzież, która grała w mniejszym wymi­arze cza­sowym i tak pewnie będzie i  w pół­fi­nale jak i mam nadzieję w finale.

Przed startem trze­ci­oligowych roz­gry­wek dużo mówiło się o tym, że rez­er­wy Lecha Poz­nań grać powin­ny w drugiej lidze. Jak pod­kreśla szkole­niowiec zespołu, gra w trze­ciej lidze jest na odpowied­nim poziomie – Dla młodzieży, która w 90% debi­u­tu­je na poziomie seniorskiej pił­ki  ta liga jest opty­mal­na. My musimy pamię­tać, że III Liga inaczej wyglą­da pod wzglę­dem per­son­al­nym. W II lidze zatrud­ni­ani piłkarze są bardziej doświad­czeni, żeby rywal­iza­c­je na poziomie II ligi toczyć opty­mal­nie. Ogry­wanie młodzieży na poziomie seniorskie w tym roku jest dla nas dużym wyzwaniem.

W prz­er­wie zimowej zielone światło w poszuki­wa­niu innego pra­co­daw­cy dostał Michał Jakóbows­ki, jed­nak cały okres przy­go­towaw­czy spędz­ił trenu­jąc z zespołem rez­erw –  Były pewne zapy­ta­nia, ale w całym okre­sie przy­go­towaw­czym trenował z nami i chce zostać z drugim zespołem. Chce wal­czyć o awans do drugiej ligi – Jakóbows­ki ma za sobą również debi­ut w roz­gry­wkach ekstrak­lasy. Czy jed­nak nie jest za późno, aby 22-let­ni zawod­nik został włąc­zony do pier­wszego zespołu? – Potrze­ba nam doświad­c­zonych zawod­ników. W każdym zes­pole potrzeb­ny jest ten bilans doświad­czenia, a Michał to wszys­tko bilan­su­je.  Jest  to bard­zo potrzeb­ny zawod­nik i nie jest powiedziane że albo będzie trenował z pier­wszym zespołem albo odejdzie.

Nie obeszło się również o pytanie doty­czące Miłosza Koza­ka i jego prze­jś­cia do Legii Warsza­wa – Kiedyś mówiłem, że to nie jest tak, że Milosz nie był w drugim zes­pole czy pier­wszym ze wzglę­du na swo­ja men­tal­ność czy trud­ny charak­ter, bo taki też jest potrzeb­ny. Miłosz w poprzed­nim sezonie był w młodej ekstrak­lasie i roze­grał cztery spotka­nia. Nato­mi­ast nie wpisy­wał się w pewien pro­fil zawod­ni­ka na swo­jej pozy­cji pod kątem pier­wszego zespołu. Wierzę, że Miłosz zaist­nieje w piłce seniorskiej na odpowied­nim poziomie. Wybrał Legię i nie widzę w tym żad­nego problemu.

Uważam że nasza młodzież iden­ty­fiku­je się moc­no z klubem. Im lep­sza będzie akademia tym więcej zawod­ników będzie grało w lep­szych klubach. Nie jesteśmy w stanie przekazać wszys­t­kich utal­en­towanych zawod­ników do pier­wszego zespołu, dlat­ego dzieje się tak, że ci młodzi zawod­ni­cy korzys­ta­ją z testów w klubach zagranicznych – tak Patryk Kni­at jako wychowaw­ca młodzieży oce­nia iden­ty­fikację młodych piłkarzy z klubem

W prz­er­wie zimowej do zespołu dołączył Mateusz Kli­chow­icz. Napast­nik w poprzed­niej rundzie strzelił 12 bramek i bronił barw Gro­mu Plewiska – Jest  to ofen­sy­wny, wyróż­ni­a­ją­cy się na poziomie trze­ciej ligi zawod­nik. Wyda­je mi się, że w lep­szym otocze­niu jest to zawod­nik, który potrafi w ofen­sy­wie dać wiele zespołowi i wierzymy, że jeśli będzie taka możli­wość i będzie prezen­tował odpowied­ni poziom otrzy­ma szan­sę od Mar­iusza Rumaka

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.