06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.17min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Podsumowujemy 2015 rok: Oprawa roku

Podsumowujemy 2015 rok: Oprawa roku

W pod­sumowa­niu roku nie mogło zabraknąć tego, co kibole lubią najbardziej- opraw. W 2015 roku ultra­si Lecha zaprezen­towali nam w sum­ie 19 opraw. “93 Lecha”, “Od mias­ta do mias­ta po mis­tr­zost­wo i bas­ta”, “Lubimy Przykuwać Uwagę”, czy wresz­cie mis­tr­zows­ka kar­to­ni­a­da, to prezen­tac­je, które zostaną nam w pamię­ci jeszcze na bard­zo dłu­go. My jed­nak wybral­iśmy inne oprawy.

Mar­ta Kicińs­ka — Racowisko (Finał PP: Lech — Legia)

Chy­ba najwięk­sza i najbardziej efek­tow­na oprawa w tym roku. Roz­mach zro­bił wraże­nie nie tylko na kibi­cach. Mam nadzieję, że w maju tego roku ultra­si Lecha znów będą mogli  się wykazać na jed­nym z najpiękniejszych sta­dionów w Europie.

DSC_0059

Klau­dia Kaźmier­czak - “High Risk sup­port­ers” (Lech Poz­nań — FC Basel)

IMG_7798

 

Wśród kilku­nas­tu opraw mec­zowych zaprezen­towanych w mija­ją­cym roku przez grupy ultra­sowskie ciężko wybrać  jed­ną jedyną. Dla jed­nych będzie to mis­tr­zows­ka sek­torówka w ostat­nim meczu sezonu, dla innych — oprawy z finału Pucharu Pol­s­ki. Moją uwagę zwró­ciła jed­nak sek­torówka, która pojaw­iła się w Kotle pod­czas spotka­nia z FC Basel w elim­i­nac­jach do Ligi Mis­trzów. To był majster­sz­tyk wyko­nany przez ultra­sów! Głośny dop­ing to był tylko zalążek tego, co miało stać się później. Dla przy­pom­nienia — zaprezen­towana chore­ografia skła­da się z trans­par­en­tu “High risk sup­port­ers”, sek­torów­ki przy­pom­i­na­jącej skrzynkę wysok­iego napię­cia z taga­mi “LP” oraz “1922”, a także tablicą ostrze­gaw­czą “Dan­ger high volatage”.Wielu kibiców zgro­mad­zonych wów­czas przy Buł­garskiej myślało zapewne, że na zaprezen­towa­niu sek­torów­ki się skończy. Nic bardziej myl­nego! Po chwili sły­chać było wybuch, z drzwiczek tabl­i­cy ostrze­gaw­czej odpadła klam­ka, zapłonęły stro­boskopy, co przy­pom­i­nało zwar­cie elek­tryczne. Następ­nie drzwi zaczęły się otwier­ać, a wnętrze skrzyn­ki płonęło. Gdy zostały one całkowicie otwarte na skrzy­dłach ukaza­ły się sym­bole grup ultra­sows­kich — Ultras Lech ’01 i e‑Lech ’02. Zapłonęły race. Ultra­si wykon­ali kawał dobrej robo­ty, nic tylko bić brawa i wrzu­cać do puchy!

Michał Szy­man­dera — “High Risk sup­port­ers” (Lech Poz­nań — FC Basel)

IMG_7805

Magia Buł­garskiej. Coś genial­nego, niesamowitego, a co najważniejsze… namacal­nego. Po tej opraw­ie ludzie pisali coś w sty­lu: ” kibi­cowsko to już jest Liga Mis­trzów”. Ośmielę się i pójdę o krok dalej. To coś znacznie więcej. Aż trud­no to opisać. Na samą myśl mam cia­r­ki, jak­by poraz­ił mnie prąd. Oczy wszys­t­kich na te kil­ka min­ut zwró­cone na try­buny, nie na boisko. To mamy prze­cież na codzień, nie?

Karol Jaroni — “Wnosić, pal­ić, depe­nal­i­zować” ( Finał PP: Lech — Legia)

df

2. maja 2015 roku. Piękny, słoneczny dzień. Cud­owne godziny spęd­zone na Sta­diony Nar­o­dowym. Genial­na, kibi­cows­ka atmos­fera. Głośny dop­ing, nie­zlic­zone iloś­ci odpalonej pirotech­ni­ki i 10 tysię­cy kiboli Kole­jorza podróżu­ją­cych ośmioma spec­jala­mi. Wiel­ki dzień w his­torii Lecha (pier­wszy finał Pucharu Pol­s­ki z udzi­ałem Lecha na Sta­dion­ie Nar­o­dowym) uświet­niły wyborowe oprawy przy­go­towane przez ultra­sów Kole­jorza. Mimo licznych prob­lemów tech­nicznych udało się bezbłęd­nie zor­ga­ni­zować wid­owiskowe prezen­tac­je. Pier­wsza z nich podobała mi się najbardziej. 10 tysię­cy kar­tonów pod­nie­sionych w górę tworzyły napis “PIRO”, a pod nim roz­palone płomie­nie. Całość dopełnił dłu­gi mate­ri­ał z napisem “Wnosić, pal­ić, depe­nal­i­zować” i oczy­wiś­cie środ­ki pirotech­niczne. Na try­bunach tego dnia zde­cy­dowanie górowali ultra­si Lecha. Szko­da, że tylko na trybunach…

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.