01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.0godz.24min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pomóżmy Polakom na Kresach!

Pomóżmy Polakom na Kresach!

Lech Poz­nań, Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań, Sto­warzysze­nie Pomo­cy Polakom na Wschodzie “Kresy” i Insty­tut Tay­lo­ra wspól­nie pode­j­mu­ją się orga­ni­za­cji świątecznej akcji. 

Pod­czas wszys­t­kich grud­niowych meczów, które Kole­jorz roze­gra na INEA Sta­dion­ie, trwać będzie zbiór­ka darów dla Polaków mieszka­ją­cych na Kre­sach. Dodatkowo KKS Lech Poz­nań przekaże dla najmłod­szych podopiecznych sto­warzyszenia sprzęt sportowy o wartoś­ci niespeł­na 8 tysię­cy euro (ok. 32 tysiące zło­tych) — Osiem tysię­cy euro to ogrom­na kwo­ta, jaką może­my przez­naczyć na kon­to sto­warzyszenia. Liczmy na to, że współpra­ca nie będzie jed­no­ra­zowa. Kibice Kole­jorza reg­u­larnie współpracu­ją z Rodaka­mi mieszka­ją­cy­mi na Kre­sach. W wakac­je odbyła się wyciecz­ka z Litwy. Jesteśmy otwar­ci na dal­szą współpracę —  przyz­na­je Łukasz Borow­icz, rzecznik klubu. - U progu akcji ECA “90 min­utes for hope” zapowiedzieliśmy, że wraz z SKLP zna­jdziemy fun­dację, z którą zre­al­izu­je­my plan pomo­cy dla potrze­bu­ją­cych i przekaże­my na ten cel 1 euro z każdego bile­tu na mecz Lech — Bele­nens­es. Mamy nadzieję, że dzię­ki temu świę­ta dla Polaków mieszka­ją­cych na Kre­sach będą piękniejsze, a najmłod­si jeszcze chęt­niej będą spędza­li czas wol­ny w ruchu i poprzez akty­wny tryb życia dbali o swo­je zdrowie - dodaje.

Dzieci mieszka­jące na Kre­sach otrzy­ma­ją sprzęt sportowy opa­tr­zony klubowym herbem —   koszul­ki, spo­den­ki, getry, kurt­ki treningowe, a także t‑shirty, pił­ki czy tor­by sportowe, a także odzież zimowa. — Statu­towym zadaniem sto­warzyszenia jest pomoc naszym Rodakom za wschod­nią granicą Pol­s­ki – aż po Syber­ię. Wiemy więc, czego najbardziej potrze­ba Polakom na Kre­sach. Trze­ba jeźdz­ić na Wschód, aby poma­gać Rodakom. W szkołach braku­je sprzę­tu sportowego. Jestem bard­zo wdz­ięczny, że Lech Poz­nań włącza się do akcji. Trady­c­ja Świętego Mikoła­ja powoli na Wschodzie zani­ka. Jest wiel­ka potrze­ba młodzieży, aby odwiedz­ić Pol­skę. To marze­nie ludzi starszych, jak i młod­szych. Staramy się w miarę możli­woś­ci to zor­ga­ni­zować, cho­ci­aż­by przez min­is­terst­wo. Być może kiedyś sto­warzysze­nie i Lech Poz­nań zor­ga­nizu­ją wspól­ny wyjazd do kra­ju. Ważnym ele­mentem jest też nau­ka języ­ka pol­skiego – na naukę potrze­ba sprzę­tu, pomo­cy szkol­nej i fun­duszy. Potrzeb­ne są pomoce dydak­ty­czne, aby dzieci mogły swo­ją pol­skość zachować — opisu­je sytu­acje na Kre­sach  Karol Chu­do­ba, prezes sto­warzyszenia “Kresy”.

Sto­warzysze­nie Pomo­cy Polakom na Wschodzie “Kresy” będzie odpowiedzialne za dostar­cze­nie darów na tere­ny zamieszkałe przez kre­sowiaków. To przede wszys­tkim Lit­wa, Białoruś i Ukraina, choć podopieczni krakowskiej fun­dacji żyją również na Łotwie, w Moł­dawii, Rosji, w tym Syberii.

Do akcji włączył się poz­nańs­ki Insty­tut Tay­lo­ra, który połączył ze sobą uczest­ników i zain­spirował ich do wspól­nego dzi­ała­nia — Chci­ałem podz­iękować sto­warzysze­niu oraz klubowi za zau­fanie. Ja nie spodziewam się, że Lech zaak­cep­tu­je pomysł. Jestem zad­owolony, że taka pomoc Polakom kre­sowym zostanie udzielona. Insty­tut Tay­lo­ra nie ma wielkiej roli – my tylko sko­jarzyliśmy ze sobą part­nerów. Lech Poz­nań pokazu­je kole­jny raz, że sport to nie tylko emoc­je, ale też ludzie — oce­nia prezes Insty­tu­tu, Jakub Pawłowski.

źródło: lechpoznan.pl/informacja własna

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.