02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.15godz.55min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rumak: Pressing ma charakteryzować Lecha

Rumak: Pressing ma charakteryzować Lecha

Jak pier­wsze zgrupowanie oce­nia tren­er lechitów, Mar­iusz Rumak?

Dwa tysiące widzów obe­jrza­ło pier­wszy w tym roku sparingowy mecz Lecha Poz­nań, w którym Kole­jorz pokon­ał Lechię Gdańsk 1:0 po bram­ce Day­lona Classena.

- Cieszy po pier­wsze frek­wenc­ja. Bard­zo dzięku­ję wszys­tkim, którzy przys­zli na ten mecz. Pokazu­je to, że musimy wyjeżdżać z Poz­na­nia na mecze, bo jest bard­zo dużo miejsc w Wielkopolsce, gdzie mamy swoich odd­anych fanów. Pod­czas spotka­nia był prowad­zony bard­zo fajny dop­ing, więc atmos­fera mec­zowa była – sko­men­tował trener.

Pod­czas spotka­nia oglą­dal­iśmy dwie różne „11”. Do gry wró­cił Tomasz Kędzio­ra, a Mateusz Możdżeń – do linii pomo­cy. Szkole­niowiec sko­rzys­tał również z okazji i wpuś­cił na pozy­cji piłkarzy z rezerw.

- Jeśli zaś chodzi o samo granie założe­nia zostały spełnione. Zawod­ni­cy grali po 45 min­ut, więc jest to dopełnie­nie tych tren­ingów, które mieliśmy w min­ionym tygod­niu. Pod­chodzę do tego trochę z uśmiechem na twarzy i spoko­jem, bowiem spar­ing był najlże­jszą jed­nos­tką treningową, jaką mieliśmy zaplanowaną na zgrupowanie w Jarocinie – powiedzi­ał — Wybór był dopa­sowany do pewnych założeń tak­ty­cznych i stref, w których może­my się poruszać. W drugiej połowie wys­tąpiło wielu piłkarzy z rez­erw. Doda­jmy, że to bard­zo młodzi zawod­ni­cy, którzy z nami na co dzień nie trenu­ją, więc trze­ba było to tak poukładać, żeby ich wkom­ponować w zespół. Jed­nocześnie musieliśmy zre­al­i­zować założe­nia tak­ty­czne, które na co dzień real­izu­je­my w treningach, żeby druży­na zaczęła już funkcjonować — dodał.

Tren­er pier­wszego zespołu Kole­jorza dodał, że atutem jego piłkarzy w tym spotka­niu było to, że na drugą połowę wyszła zupełnie nowa „11”.

- Po piłkarzach było widać, że w piątek mieliśmy trzy trenin­gi. Zauważyć to  moż­na zwłaszcza po dokład­noś­ci podań, nogi nie niosły zawod­ników tak jak powin­ny. W pier­wszej połowie zespól Lechii Gdańsk był na tym samym poziomie wejś­cia w mecz, co Lech. W związku z czym było trud­niej oraz moż­na było mieć wraże­nie, że pier­wsza połowa była dużo lep­sza od drugiej. Zro­bil­iśmy dużo zmi­an w składzie w prz­er­wy, bowiem zostali zmie­nieni wszyscy zawod­ni­cy. Tren­er rywali nato­mi­ast nie zro­bił żad­nych roszad w ustaw­ie­niu w prz­er­wie, więc dzię­ki temu mieliśmy więcej pola do gry w drugich 45 min­u­tach, a to przełożyło się na sytu­acje bramkowe — zaz­naczył.

Tren­er ocenił również zgrupowanie w Jarocinie - Moc­ne zaję­cia będą do samego koń­ca. Zgrupowanie w Jarocinie jest poświę­cone przy­go­towa­niu fizy­czne­mu, men­tal­ne­mu, pewne założe­nia tak­ty­czne były ćwic­zone. Na pewno nie zwol­nimy i będziemy pra­cow­ać, aż do czwartku kiedy to mamy jeszcze moc­ny tren­ing w Poz­na­niu, a później nas czeka dru­ga część przy­go­towań w Hisz­panii – przyznał.

Piłkarze zgod­nie twierdzą, że jeszcze tak ciężko nie trenowali. Co takiego zmieniło się zatem w treningach Kolejorza?

- To jest kole­jny etap z tej pra­cy, która została przeze mnie założona na trzy lata. Musimy pod­nosić obciąże­nia, ale nie będziemy robić tego od samego początku. Także będziemy to robić ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. W związku czym, nakładamy kole­jne obciąże­nia na te, które pojaw­iały się w poprzed­nich okre­sach przy­go­towaw­czych. Pracu­je­my moc­no ale myślę, że przyniesie to efekt na boisku. Zawod­ni­cy dzię­ki temu będą mogli mówić, że nogi ich niosą pod­czas gry — powiedzi­ał szkoleniowiec.

Co zatem ma być wyróżnikiem wicemistrza Pol­s­ki z poprzed­niego sezonu?

- Press­ing ma charak­tery­zować Lecha. To już było widoczne w końców­ce rundy i tak ma być ter­az w kole­jnych meczach  — ozna­jmił.

W spotka­niu z Lechią Gdańsk zade­bi­u­tował Paulus Ajaru­uri. Jak szkole­niowiec Lecha ocenił Fina?

- Jak na pier­wsze 45 min­ut był to poprawny wys­tęp. Na dzień dzisiejszy jest to dobry zawod­nik. Nato­mi­ast on musi się wkom­ponować w drużynę i pewne mech­a­nizmy muszą zacząć dzi­ałać i przed nim jeszcze dużo pra­cy. Paulus ma również moc­nych konkuren­tów w rywal­iza­cji o pozy­cję więc zarazem ma o co wal­czyć. Potrze­ba więcej cza­su na jego dokład­niejszą ocenę – ocenił tren­er Rumak.

Pod­czas sobot­niego sparingu Dar­iusz Formel­la zagrał na „9”. Pomysł na dłuższą metę czy taki jed­no­ra­zowy eksperyment?

- Nie. To jest myśli, która pojaw­iała się już wcześniej. W spotka­ni­ach zespołu rez­erw Darek też był tak ustaw­iany. Myślę, że potenc­jał tego zawod­ni­ka wskazu­je na to, aby zna­j­dował się zde­cy­dowanie bliżej bram­ki i kończył akc­je, bo ma taką umiejęt­ność. Powoli przek­wal­i­fiku­je­my tę jego pozy­cję i raczej będzie poruszał się w środ­kowych sek­torach, co nie oznacza, że nie będzie momen­tów, w których będzie grał na bokach — zaz­naczył.

Nie tak dawno mówiło się o tym, że Formel­la ma opuś­cić Kole­jorza i piłkarz ma zostać wypożyczonym.

- Jest to piłkarz, na którym na pewno nam zależy i chce­my budować tak jego ścieżkę, żeby się rozwinął. Dlat­ego będziemy chcieli pod­jąć dla niego opty­malne decyz­je. Jest to piłkarz z tej grupy zawod­ników, których ja nazy­wam przyszłoś­ciowy­mi. Zobaczymy jak będzie rozwi­jać się sytu­ac­ja kadrowa. Na dzień dzisiejszy musimy pamię­tać, że nie tylko rozwój sportowy ale także poza­s­portowy jest bard­zo ważny. On jest w klasie mat­u­ral­nej, więc może te decyz­je, które będą pode­j­mowane w spraw­ie jego przyszłoś­ci, nie będą należeć tylko do mnie. Będę je kon­sul­tować z jego rodzi­ca­mi jeśli będzie w ogóle tem­at ode­jś­cia — zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.