10.12.2023, g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Piast Gliwice
Do meczu pozostało:
1dn.8godz.30min.
11.91 X3.40 23.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rusza program Lechici

Rusza program Lechici

Rusza pro­gram LECHICI. To najważniejszy pro­jekt frek­wen­cyjny w his­torii Lecha Poznań. 

Są prost­sze sposo­by, żeby być bliżej klubu. Tak brz­mi hasło pro­mu­jące nową i najważniejszą inic­jaty­wę profrek­wen­cyjną w his­torii Lecha Poz­nań. Kole­jorz uruchamia pro­gram LECHICI, który jest skierowany do wszys­t­kich jego kibiców. Co gwaran­tu­je? Przede wszys­tkim znacznie bardziej ekskluzy­wny dostęp do Lecha Poz­nań, wach­larz przy­wile­jów i nagród dla uczest­ników, dzię­ki którym ich przeży­cia związane z kibi­cow­aniem mają być inten­sy­wniejsze. Kluczem do jak najlep­szego wyko­rzys­ta­nia możli­woś­ci pro­gra­mu będzie obec­ność na meczach Kole­jorza, a efek­tem ma być ros­ną­ca frek­wenc­ja na try­bunach na przestrzeni najbliższych lat.

Lech Poz­nań nie ma prob­lemów z dotar­ciem do nowych kibiców. Naby­w­cą śred­nio co trze­ciego bile­tu sprzedawanego na każdy mecz jest oso­ba, która jeszcze nigdy nie była na Buł­garskiej. To dowód, że z prowad­zony­mi dzi­ała­ni­a­mi pro­mo­cyjny­mi Kole­jorz dociera bard­zo skutecznie, bo zaprosze­nie na INEA Sta­dion jest chęt­nie przyjmowane.

- Z anal­izy samych danych sys­te­mu sprzedaży biletów wiemy, że 80 pro­cent kibiców Kole­jorza pojaw­ia się na naszych meczach maksy­mal­nie 2 razy w sezonie — mówi Sebas­t­ian Star­czews­ki, dyrek­tor mar­ketingu Lecha Poz­nań. — Ze spotkań i rozmów z kibi­ca­mi, a także bada­nia ich opinii wiemy, że bycie bliżej klubu jest jed­ną z ich głównych, nat­u­ral­nych potrzeb. Nie ule­gało więc wąt­pli­woś­ci, że jako klub musimy wzbo­ga­cać ich przeży­cia, jako sym­pa­tyków Lecha.

LECHICI to pro­gram, który ma spraw­ić, że każdy kibic zys­ka real­ny wpływ na budowanie frek­wencji i jeszcze lep­szej atmos­fery na meczach Kole­jorza. W ręce każdego wpad­nie bowiem możli­wość połączenia przy­jem­nego z pożytecznym. W jaki sposób? Z per­spek­ty­wy sym­pa­ty­ka Lecha zmieni się tylko jed­no. Bez koniecznoś­ci zmi­any nawyków czy formy kibi­cow­a­nia, chodząc na mecze czy robiąc zakupy w klubowym sklepie, uczest­nik pro­gra­mu LECHICI będzie od ter­az otrzymy­wał dodatkowe prof­i­ty wyrażone w postaci punk­tów zgro­mad­zonych na swoim kon­cie. Punk­ty będzie moż­na w dal­szej kole­jnoś­ci wyko­rzys­tać na niedostęp­ne doty­chczas, wyjątkowe i ekskluzy­wne nagrody, akc­je lub zniż­ki na zakup biletów czy karnetów.

Jedynym warunk­iem jest zare­je­strowanie się w pro­gramie, który daje możli­wość gro­madzenia punk­tów w zależnoś­ci od inten­sy­wnoś­ci kibi­cowskiej akty­wnoś­ci. Każ­da obec­ność na meczu (a nie zakup bile­tu!), każdy zakup w klubowym sklepie to kole­jne punk­ty na koncie.

Nasze prace trwały kilka­naś­cie miesię­cy i wyma­gały od nas pow­iąza­nia ze sobą trzech różnych sys­temów obsłu­gi kibi­ca: bile­towego, hand­lowego w punk­tach sprzedaży i hand­lowego w sklepie inter­ne­towym, a także stworzenia plat­formy, która je zin­te­gru­je i będzie pod­stawą dzi­ała­nia pro­gra­mu LECHICI. Wiedzieliśmy od samego początku, że kluczem do sukce­su będzie scale­nie ze sobą wszys­t­kich punk­tów styku życia kibi­ca i dzi­ałal­noś­ci klubu — mówi Daniel Zielińs­ki, kierown­ik pro­jek­tu i na co dzień szef dzi­ału sprzedaży biletów Lecha Poznań.

Po zal­o­gowa­niu się na kon­to na stron­ie lechpoznan.pl/LECHICI — oprócz licz­by zgro­mad­zonych punk­tów — widocz­na jest m.in. ran­ga użytkown­i­ka (jest ich pięć), która jest zależ­na tylko i wyłącznie od uczest­nict­wa kibi­ca w meczach domowych Lecha w Lot­to Ekstrak­lasie. Im więcej meczów na kon­cie ma Lechi­ta, tym wyższą zdoby­wa rangę. A im wyższą ma rangę, tym więk­szy zysku­je dostęp do ekskluzy­wnych nagród, których nie jest w stanie nigdzie kupić.

Każdy Lechi­ta, czyli uczest­nik pro­gra­mu, w trak­cie trwa­nia jed­nej edy­cji — tożsamej z ligowym sezonem — zysku­je szereg przy­wile­jów. Sama rejes­trac­ja wystar­czy do otwar­cia możli­woś­ci zbiera­nia punk­tów i wymieni­a­nia ich na zniż­ki lub nagrody, dostępu do spec­jal­nych pro­mocji na zakupy, newslet­tera, a także ofer­u­je 2 bezpłatne trenin­gi w LPFA. Wraz z awansem na kole­jne ran­gi Lechi­ci zysku­ją dostęp do coraz bardziej ekskluzy­wnych nagród, takich jak uczest­nict­wo w kon­fer­encji pra­sowej, oglą­danie meczu z bezpośred­niej okol­i­cy ław­ki rez­er­wowych, uczest­nict­wo w prezen­tacji anal­izy pomec­zowej z klubowym anal­i­tykiem, a nawet ekskluzy­wny spac­er pod dachem INEA Sta­dionu. Warto pamię­tać, że zebrane punk­ty na końcu każdej edy­cji nie prze­chodzą na kole­jną edy­cję. Będzie jed­nak moż­na je przeliczyć na zniżkę na kar­net na kole­jny sezon lub rundę, albo na zakupy w klubowym sklepie.

- Z dniem uru­chomienia pro­gra­mu rusza też kam­pa­nia reklam­owa, która najbardziej inten­sy­w­na będzie w okre­sie star­towym, czyli przez około 3 miesię­cy. Pod­czas kon­fer­encji pra­sowej zaprezen­towany został jeden z czterech przy­go­towanych mate­ri­ałów video, których pre­miery zaplanowane są na kole­jne tygod­nie. Oprócz wyko­rzys­ta­nia typowych rozwiązań w kanałach zarówno wewnętrznych jaki zewnętrznych, nie zabraknie również nie­s­tandar­d­owych, ambi­en­towych dzi­ałań pro­mo­cyjnych — zdradza Starczewski.

Pro­gram LECHICI został stwor­zony na potrze­by Lecha Poz­nań i będzie stale rozwi­jany. W wielomiesięczny pro­ces pow­stawa­nia pro­jek­tu Kole­jorza zaan­gażowane było pięć firm: Spar­tavi­ty, Robot­ick­et, H7, Maco­pe­dia i Supre­mo. Już na okres rundy wiosen­nej zaplanowano kole­jne ruchy posz­erza­jące możli­woś­ci inic­jaty­wy. Zak­tu­al­i­zowane o dostęp do pro­gra­mu zostaną aplikac­je Lech Poz­nań i Lech Poz­nań Bile­ty, na klubowej stron­ie inter­ne­towej pow­stawać będą newsy i sekc­je dostęp­ne tylko dla zare­je­strowanych Lechitów. Uczest­ni­cy pro­gra­mu mogą spodziewać się wielu akcji spec­jal­nie dedykowanych tylko dla nich  czy udostęp­ni­a­nia lim­i­towanych nagród dostęp­nych tylko w okre­sach promocyjnych.

Pier­wszy spot pro­mu­ją­cy pro­gram LECHICIhttps://www.youtube.com/watch?v=3DGQa5vgdsA&feature=youtu.be

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.