Sadajew pod lupą

Sadajew pod lupą
Zaur Sada­jew, czyli ostat­ni­mi cza­sy jeden z najbardziej kry­tykowanych jak i chwalonych zawod­ników Lecha Poz­nań. Gra na pozy­cji wysuniętego napast­ni­ka, choć we wszys­t­kich meczach sposób jego poczy­nań na muraw­ie przy­pom­i­nał raczej grę ofen­sy­wnego pomocnika.

ejberempire

Kiedy Czeczen bie­ga­ją­cy z numerem 95 na ple­cach, przy­chodz­ił do Kole­jorza, wielu kibiców stukało się w czoło. Mówili, że co dru­gi mecz będziemy kończyć w dziesię­ciu z powodu czer­wonych kartek. Tym­cza­sem w ostat­nim meczu faulował tylko dwa razy, a faulowany był raz.
zaur sadajew
Czeczen w środowym meczu zal­iczył powyżej 30 kon­tak­tów z piłką. Ist­nieje przeko­nanie wśród piłkars­kich ekspertów, że Sada­jew nie gra z zespołem i nie dzieli się piłką z kolega­mi. Licz­ba podań, które wykon­ał w pod­czas spotka­nia z Górnikiem, pokazu­je że to niepraw­da. Zaur podawał pon­ad 20 razy,  z czego tylko 2 zagra­nia były niecelne. Co praw­da, licz­ba strat — 7 — jest dość duża, ale pomi­mo tego uważam, że nie należy go za nie kry­tykować. Prze­ci­wni­cy zabier­ali mu piłkę prze­ważnie na swo­jej połowie, ale i tak wracała ona szy­bko do lechitów. Ryzyko strat prze­ważnie się opła­cało, ponieważ bro­daty napast­nik Lecha stwarzał zagroże­nie pod bramką Górników.
Napast­nik powinien strze­lać bram­ki i tutaj sytu­ac­ja się nieco kom­p­liku­je. Czeczen odd­ał w sum­ie 3 strza­ły- 1 niecel­ny i 2 celne. Strzelił nawet bard­zo efek­townego gola. Moż­na wręcz powiedzieć, że uderzył z lewej nogi jak z bazoo­ki i nie pozostaw­ił Grze­gor­zowi Kasprzikowi żad­nych szans. Trze­ba pamię­tać, że Sada­jew to napast­nik i żyje z posyła­nia pił­ki do siat­ki, a w tym sezonie Czeczen cieszył się ze strze­le­nia gola zaled­wie 9 razy.
sadajew pawlowski lechici
Zaur w meczu w Zabrzu był wielo­funkcyjny. Odbier­ał, roz­gry­wał i wresz­cie uderzał. Gra­jąc w defen­sy­wie akty­wnie poma­gał kole­gom w obronie. Częs­to się wracał, próbu­jąc prze­jąć fut­bolówkę. Wbrew pozorom, w tym meczu udało mu się to jed­nak tylko dwukrotnie.
Jesienią byłem negaty­wnie nastaw­iony w kwestii wypoży­czenia tego piłkarza do Lecha. Nie podobała mi się za zbyt­nia agres­ja w jego grze i częste marnowanie sytu­acji bramkowych, co prze­cież wciąż mu się przy­darza. Nur­towała również indy­wid­u­al­ność w jego sty­lu gry. Rzad­ko widzieliśmy Sada­je­wa poda­jącego do kole­gi w niebiesko-białym tryko­cie. Należy jed­nak zauważyć ogrom­ny postęp w jego grze po dziesię­ciu miesią­cach gry w Poz­na­niu. Zaur zaczął mnie przekony­wać. Maciej Sko­rża diame­tral­nie zmienił go w znany tylko dla siebie sposób. Ter­az Czeczen poda­je, nie wpa­da w zbędne sprzecz­ki z prze­ci­wnika­mi. Pozostanie tego zawod­ni­ka w Lechu, i dal­sza współpra­ca z trenerem Sko­rżą zro­bi z niego jeszcze lep­szego piłkarza. Ale czy napast­ni­ka? Tego się dowiemy jeśli Sada­jew w Lechu pozostanie.
zaur sadajew

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress