Surowa kara od UEFA!

Surowa kara od <span class="caps">UEFA</span>!

Zamknię­ty sta­dion na mecz 4. rundy europe­js­kich pucharów i kara grzy­wny — tak UEFA zareagowała na flagę Legionu Piła. 
Sprawa doty­czy meczu 2. rud­ny kwal­i­fika­cyjnej Ligi Mis­trzów w Sara­jew­ie. — Komis­ja Kon­troli i Ety­ki UEFA po meczu wyjaz­dowym w Sara­jew­ie nałożyła na KKS Lech Poz­nań karę finan­sową w wysokoś­ci 50 tys. euro oraz zamknię­cie sta­dionu na jeden mecz. Treś­ci prowoka­cyjnej nie powin­ny mieć miejs­ca. Nieod­powiedzial­ność, głupota dwóch, trzech osób nie może powodować tego, żeby 30 tysię­cy ludzi, mogło nie oglą­dać meczu na żywo. 

Pod­czas spotka­nia z FK Sara­je­wo dwóch, trzech kibiców Lecha wywiesiło trans­par­ent “Legion Piła — krew naszej rasy”. — Będziemy się odwoły­wać od decyzji.  Rano wys­tąpil­iśmy już o uza­sad­nie­nie i powin­niśmy je otrzy­mać w ciągu pię­ciu dni. Wów­czas, jak je poz­namy, będziemy wiedzieć już więcej. Ze strony Lecha dotrzy­mamy wszys­t­kich ter­minów, nie będziemy czekać do ostat­niej chwili. UEFA ma jed­nak swo­je lim­i­ty cza­sowe i trze­ba trochę dobrej woli. Decyz­ja może zapaść już po meczu 4. rundy.-
przyz­nał prezes Karol Klim­czak.  — To był mecz wyjaz­dowy, na którym obow­iązu­ją ścisłe reguły. Czy orga­ni­za­tor zwery­fikował treść tego napisu — tego nie wiemy. Jako KKS Lech Poz­nań ziden­ty­fiku­je­my te oso­by, wiemy, kto to był i surowo ukaże­my — zakazem sta­dionowym — dodał.

Wiele wskazu­je na to, że mecz 4. rundy europe­js­kich pucharów Lech Poz­nań zagra bez udzi­ału włas­nych kibiców. — Naszym celem jest gra przed włas­ną pub­licznoś­cią, kibice na to zasłużyli. Są rożne zachowa­nia kibiców. Ich kat­a­log jest bard­zo sze­ro­ki. Zachowa­nia mogą mieć różną skalę i różny odcień. Nie chcę, aby kosztem trzech osób pon­ad 30 tysię­cy osób nie obe­jrza­ło meczu. Dla nas może to być najważniejszy mecz w roku. Wiemy jak się gra przy Buł­garskiej. Pomoc kibiców jest niezbęd­na — ocenił prezes.- Po to zostal­iśmy mis­trzem Pol­s­ki, aby grać w elim­i­nac­jach. Jeśli sta­dion decyz­ja zostanie podtrzy­mana to mecz będzie mógł się odbyć przy 75 osobach.  Będziemy wnioskować o zamkniecie jed­nej try­buny i zwięk­sze­nie kary finansowej -
dodał.

Co ciekawe, del­e­gat UEFA sam nie wypa­trzył tego napisu. Wniosek wpłynął od orga­ni­za­cji zewnętrznej. — Przed­staw­iciele FARE — Nigdy Więcej złożyli wniosek do UEFY. W pro­tokole z meczu nie było o tym ani słowa. My też tego nie widzieliśmy tego napisu na sta­dion­ie — przyz­nał.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress