02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.2godz.30min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kibicuj z klasą na Bułgarskiej!

Kibicuj z klasą na Bułgarskiej!

25 wrześ­nia pod­czas spotka­nia Lecha Poz­nań z Arką Gdy­nia odbędzie się kole­j­na edy­c­ja akcji “Kibicuj z klasą”. Bezpłat­ny udzi­ał w niej mogą wziąć wszys­tkie grupy zor­ga­ni­zowane złożone z dzieci i młodzieży w wieku do 16. roku życia. To akc­ja przy­go­towana nie tylko dla szkół i placówek wychowaw­c­zo-opiekuńczych, ale także dla klubów sportowych, kółek zain­tere­sowań, czy po pros­tu znajomych.

Po raz pier­wszy akc­ja odbyła się w  lutym 2013 roku pod­czas spotka­nia Lecha Poz­nań z GKS-em Bełchatów i nosiła nazwę “Gim­naz­jal­iś­ci na Kole­jorza”. Wtedy przy Buł­garskiej pojaw­iło się pon­ad 7 tysię­cy osób. Z każdą kole­jną edy­cją coraz więcej młodych poz­na­ni­aków i Wielkopolan przy­chodz­iło na INEA Sta­dion. Niecałe pół roku temu try­buny ugoś­ciły aż 10 918 uczniów. Bard­zo praw­dopodob­ne, że pod­czas star­cia Lecha z Arką pad­nie kole­jny reko­rd akcji.

- Cieszę się, że po raz kole­jny może­my być na INEA Sta­dion­ie i wspól­nie z całą szkołą dopin­gować drużynę w walce o zwycięst­wo. Atmos­fera tutaj jest niepow­tarzal­na, a nasi uczniowie po każdym wspól­nym wyjeździe na mecz, czeka­ją na kole­jne edy­c­je akcji i dążą do przy­jaz­du do Poz­na­nia. Moim zdaniem takie akc­je są bard­zo potrzeb­ne, bo dzię­ki nim młodzież może zain­tere­sować się sportem i zła­pać bak­cy­la kibi­cow­a­nia. Liczę, że jeszcze nie raz wrócimy na Buł­garską — mówił po ostat­niej edy­cji Pan Krzysztof, nauczy­ciel matem­aty­ki w jed­nym z pod­poz­nańs­kich gimnazjów.

Tuż przed ostat­nią edy­cją zmieniona została for­muła akcji. Wcześniej udzi­ał w niej mogli wziąć wyłącznie uczniowie szkół gim­naz­jal­nych. Ter­az do uczest­nict­wa zaprasza­my również podopiecznych szkół pod­sta­wowych, przed­szkoli i innych placówek oświa­towo-wychowaw­czych mieszczą­cych się nie tylko w Poz­na­niu i Wielkopolsce, ale również w wojew­ództwach ościennych.

- Dla wielu młodych nasza akc­ja jest okazją do pojaw­ienia się po raz pier­wszy na INEA Sta­dion­ie — mówi Daniel Zielińs­ki, kierown­ik dzi­ału sprzedaży biletów. — Chce­my zaszczepić w nich miłość do pił­ki nożnej, kibi­cow­a­nia i w ogóle do sportu. Zależy nam na tym, by po powro­cie do domu dzieci­a­ki prze­bier­ały się w sportowe stro­je i wychodz­iły na pod­wórko, czy okolicznego orli­ka i pograły w piłkę, siatkówkę, czy kosza. Ich zdrowie jest bard­zo ważne, a akty­wny styl życia pomoże im zachować odpowied­nią for­mę. Potem zebrane siły zawsze moż­na spożytkować na dopin­gowanie Kole­jorza — dodaje.

Zgłoszenia przyj­mowane są bezpłat­nie pod adresem [email protected] do czwartku (22 wrześ­nia), do godziny 20:00. Każ­da gru­pa powin­na składać się z min­i­mum 10 osób, na które przy­pa­da 1 opiekun. — Niek­tóre czeka­ją tylko na syg­nał o rozpoczę­ciu zapisów, by tylko zapewnić sobie miejs­ca na try­bunach. To cieszy, bo w ten sposób otrzy­mu­je­my dowody na to, że rośnie nam kole­jne pokole­nie kibiców, którzy świet­nie wiedzą, jak fajną zabawą są odwiedziny na Buł­garskiej. Oczy­wiś­cie poza stały­mi bywal­ca­mi zaprasza­my też tych, którzy jeszcze nigdy nie pojaw­ili się więk­szą grupą na INEA Sta­dion­ie — kończy Zieliński.

Warto wspól­nie z Lechem świę­tować rozpoczę­cie nowego roku szkol­nego. Serdecznie zapraszamy!

Infor­ma­c­ja prasowa

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.