Wola walki i siła drużyny. Oceny po meczu z Lechią Gdańsk

Wola walki i siła drużyny. Oceny po meczu z Lechią Gdańsk

Mecz na pewno kibiców nie zach­wycił. Tylko łut szczęś­cia zapewnił pełną pulę punk­tów we wczo­ra­jszym spotka­niu. Wszyscy zre­ha­bil­i­towali się przy zwycięskiej bram­ce, która na pewno będzie jeszcze wspom­i­nana przez bard­zo dłu­gi czas. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z oce­na­mi piłkarzy po meczu z Lechią Gdańsk.

Burić – 5

Ciężko znaleźć wiele pozy­ty­wów w grze Buri­cia. Na minus moż­na zal­iczyć mu brak pewnych wyjść przy stałych frag­men­tach gry. Nie decy­dował się na nie instynk­town­ie, co skutkowało ich brakiem, albo wyjś­ciem w nieod­powied­nim momen­cie. Kole­jną rzeczą, która nie prze­maw­iała za bramkarzem Lecha były złe wznowienia po odzyska­niu pił­ki. Fut­bolówka częs­to lądowała pod noga­mi prze­ci­wników. Jeśli chodzi o stra­coną bramkę, to nie moż­na za nią winić Buricia.

Kędzio­ra – 5

Zawod­nik, który chci­ał wnieść w meczu pewną jakość. Jed­nak prze­cięt­ność całego zespołu przez więk­szość meczu rzu­towała także na prze­cięt­noś­ci tego konkret­nego zawod­ni­ka. Wielkim plusem była ambic­ja przy akc­jach ofen­sy­wnych. W pamię­ci zapa­da szczegól­nie jed­na sytu­ac­ja, gdy prze­biegł sprint­em kilka­dziesiąt metrów, żeby dostać prostopadłe podanie, jed­nak biegł na dar­mo, ponieważ zagranie było niecelne.

Kamińs­ki – 5

Przy nieko­rzyst­nym wyniku zachowywał się, jak rasowy pomoc­nik. Pewnie wszedł w pole karne i zaczął… dry­blować. Chęć wygra­nia meczu i przy­czynienia się do zwycięst­wa nie odzwier­cied­lała zachowa­nia „Kamy­ka” w obronie. Na pewno mógł wnieść więcej jakoś­ci w defen­sy­wie, czego we wczo­ra­jszym meczu brakowało.

Kadar – 4

Nie był to dobry mecz w wyko­na­niu defen­so­ra. Liczne błędy krycia. Moż­na to było zobaczyć przy stra­cie bram­ki. W tej sytu­acji troszkę zas­pał i nie wyskoczył w tem­po do zawod­ni­ka goś­ci. Ten bez więk­szych prob­lemów skierował piłkę do siat­ki. Kadarowi zarzu­cić moż­na też wiele bard­zo ryzykownych i nieod­powiedzial­nych inter­wencji. Wśl­iz­gi w polu karnym i zabawa z piłką na włas­nej połowie. W następ­nych meczach Kadar musi to zmienić.

Dou­glas – 5

Ciężko ocenić Szko­ta. Niby podłączał się w akc­je ofen­sy­wne, nie bał się poje­dynków jeden na jeden, dobrze dośrod­kowywał, a jed­nak w obronie po pros­tu sobie nie radz­ił. Prze­gry­wał wiele poje­dynków, dawał nabier­ać się na proste dry­blin­gi, niepotrzeb­nie faulował. Trze­ba to po pros­tu wypośrod­kować, wszys­tko wyrów­nać. Ubyt­ki w defen­sy­wie, ale dobre zachowanie w ofen­sy­wie. Oce­na wyjś­ciowa będzie chy­ba najbardziej sprawiedliwa.

Dud­ka – 3

To już kole­jny mecz z kolei, gdy Dud­ka dosta­je wcześnie upom­nie­nie od sędziego i nic sobie z tego nie robi. Nikt nie miał­by pre­ten­sji do sędziego, gdy­by Lech mecz ten skończył w dziesiątkę. Przez całą drugą połowę ciężko pra­cow­ał na czer­woną kartkę. Tylko łut szczęś­cia spraw­ił, że drugiej żółtej kart­ki nie otrzy­mał. Poza tym bard­zo częs­to gubił się na boisku, nie potrafił zrozu­mieć się z Trałką. Zdarzyło się, że we dwóch biegli do jed­nej pił­ki i nie potrafili jej prze­jąć. Bard­zo zły występ.
Trał­ka – 4

Niby się starał, niby wal­czył, był zawz­ię­ty, ale nie wychodz­iło mu wiele. Źle oce­ni­ał sytu­acje na boisku. I pomi­mo kilku otwier­a­ją­cych podań i asysty drugiego stop­nia, nie pokazał się z dobrej strony.

Jevtić – 5

Pow­tarzał stare schematy: wiele dry­blingów i poda­nia, które miały zach­wycać. I cho­ci­aż kil­ka razy się udało, to moż­na było słyszeć na try­bunach jęki niezad­owole­nia. Na wiel­ki plus odbiór i asys­ta przy pier­wszej bram­ce. W tej akcji pokazał wielką przy­tom­ność umysłu.

Hamalainen – 6

Pan Piłkarz. Nieje­den napast­nik nie pow­sty­dz­ił­by się tak pięknego, tak wyk­wint­nego strza­łu. Uderze­nie z serii: cudo, ale jak­byś nie trafił, to byśmy wszyscy marudzili. Na szczęś­cie wpadło. Później Fin trochę zgasł, nie miał tak wielkiego wpły­wu na grę ofensywną.

Pawłows­ki – 5

Widzi­ał bard­zo dużo przez cały mecz. Moż­na przy­pom­nieć sytu­acje z 7. min­u­ty, gdy ide­al­nie obsłużył Roba­ka prostopadłym podaniem. Dru­ga połowa nie była już tak dobra, jed­nak nadal chci­ał wiele wnieść. Zdarza­ły mu się głupie straty, które stwarza­ły wielkie niebez­pieczeńst­wo przy bram­ce Buricia.

Robak – 6

Myślisz napast­nik, mówisz gole. Gdy­by nie zwycięs­ka bram­ka, oce­na Roba­ka była­by na pewno niższa. Przez 90 min­ut miał min­i­mum trzy wyśmien­ite okaz­je, by wpisać się na listę strzel­ców. Na szczęś­cie udało mu się wyko­rzys­tać czwartą po pięknej akcji całego zespołu. Na pomec­zowej kon­fer­encji pra­sowej, tren­er Sko­rża powiedzi­ał, że to spotkanie było najlep­szym meczem w wyko­na­niu Roba­ka. Trud­no się nie zgodz­ić – pier­wsza bram­ka w barwach klubu. Jed­nak po zawod­niku tak topowej drużyny moż­na oczeki­wać na pewno o wiele więcej.

Lovren­ci­cs – 5

Przez pier­wsze kil­ka min­ut po wejś­ciu na boisku wdawał się w nieu­dane dry­blin­gi, co szkodz­iło całej drużynie. Szy­bko się jed­nak zre­ha­bil­i­tował i zaczął napędzać ata­ki Lecha. Dobry wys­tęp, jak na czas spęd­zony na boisku.

Formel­la – 6

Tak powinien wyglą­dać każdy zawod­nik, który wchodzi z ław­ki, by pomóc drużynie. Ogrom­na wola wal­ki i do tego mały udzi­ał przy zdoby­ciu zwycięskiej bram­ki. Po takiej zmi­an­ie na pewno w szat­ni usłyszał słowa pochwały od trenera.

Thoma­l­la – 6

To jego przy­tom­ność umysłu i chęć staw­ia­nia dobra drużyny pon­ad dobro indy­wid­u­alne przy­czyniło się do zdoby­cia pełnej puli punk­tów w tym meczu. 7 na 10 piłkarzy mając taką pozy­cję, jaką miał Thoma­l­la po zagra­niu Trał­ki pokusił­by się na strzał. Dojrza­łość młodego napast­ni­ka poz­woliła mu dostrzec lep­iej ustaw­ionego kolegę, który musi­ał tylko dołożyć nogę, by pił­ka zatrzepotała w siatce. Ale i tak wszyscy wiemy, że Thoma­l­la jeszcze w pełni nie zaprezen­tował swo­jego potencjału.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress