01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
6dn.14godz.55min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Wszystko o dawkowaniu kreatyny

Wszystko o dawkowaniu kreatyny

Kreaty­na to kole­j­na z głównych sub­stancji, których spoży­wanie w zwięk­szonej iloś­ci przez kul­tu­rys­tów, zawodowych sportow­ców jak i ama­torów wpły­wa pozy­ty­wnie na ich orga­nizm. . Jest ona dość niety­powa. Dlaczego? Kreaty­na jest nat­u­ral­nie wyt­warzana przez każdy ludz­ki orga­nizm. Pomi­mo, ze stanowi sub­stancję chemiczną to jest sub­stancją całkowicie bez­pieczną, pochodza­cą pros­to z ludzkiego krwioobiegu.
Kreaty­na jako sub­stanc­ja nat­u­ral­nie będą­ca w naszym organiźmie wys­tępu­je w trzustce, wątro­bie i mięś­ni­ach szkieletowych.

Krótko o kreatynie

 

Kreaty­na jest związkiem nat­u­ral­nym, który zbu­dowany jest z frag­men­tów białek. Zna­j­du­je się głównie w ludzkiej tkance mięśniowej, a jej ilość wynosi az 95%. Speł­nia przede wszys­tkim funkc­je gro­madze­nie wysok­iej iloś­ci siły w mięś­ni­ach, która zosta­je uwal­ni­a­nia w cza­sie cięż­kich tren­ingów. Już w prze­ciągu 10ciu sekund od rozpoczę­cia treningu Kreaty­na wpły­wa na zwięk­sze­nie wydol­noś­ci mięśni, dzię­ki czemu sportowiec dosta­je możli­wość przedłuże­nia wysiłku oraz wprowadzenia inten­sy­wniejszych ćwiczeń.

 

 

Jak dawkować Kreatynę?

 

Licznie przeprowad­zone bada­nia wykazu­ją, że najszyb­szą metodą na zwięk­sze­nie poziomu kreatyny w ludz­kich mięś­ni­ach jest tak zwana „load­ing method”, czyli „meto­da ład­owa­nia”. Pole­ga ona na spoży­wa­niu dokład­nie 0,3 gra­ma sub­stancji na kilo­gram masy ciała dzi­en­nie. Tę sumę należy podzielić na 3–4 daw­ki, które przyj­mu­je się w różnych porach przez 5–7 dni. Po tym cza­sie następu­je tzw. „nakarmie­nie” mięśni związkiem, wskutek czego powin­no nastąpić przyj­mowanie dawek podtrzy­mu­ją­cych, czyli tych, które wynoszą 3–5 gramow kreatyny na dobę.

 

 

W jakiej formie dostęp­na jest Kreatyna?

 

Najczęś­ciej przyj­mowan jest Kreaty­na w formie mono­hy­dratu (jest to połącze­nie związku z cząsteczka­mi wody). Taka postać jest najbardziej pop­u­larną i uważaną za najwygod­niejszą. Jed­ną z równie znanych form przyj­mowa­nia Kreatyny jest fos­foran (połącze­nie cząsteczek kreatyny z kwasem fos­fora­nowym). Amerykańs­cy Naukow­cy z Creighton Uni­ver­si­ty twierdzą, iż fos­foran kreatyny cechu­je się nawet 3krotnie sil­niejszym dzi­ałaniem niż mono­hy­drat, ponieważ wpły­wa na zmniejsze­nie uczu­cia zmęczenia mięśni.

Artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.