Zulciak: Chcę zostać na dłużej w pierwszej drużynie!

Niklas Zul­ci­ak jest jed­nym z trzech piłkarzy rez­erw, który pojedzie z pier­wszym zespołem na zgrupowanie do Tur­cji. Już wcześniej 20-let­ni zawod­nik miał okazję wys­tępować w meczach sparingowych z bardziej doświad­c­zony­mi kolega­mi.

Zul­ci­ak dłu­go musi­ał czekać na swo­ją szan­sę, by moc wyjechać na obóz przy­go­towaw­czy z pier­wszym zespołem – Dla mnie to duży krok do przo­du i wiel­ka szansa, by się pokazać. Trze­ba to wyko­rzys­tać, by zro­bić kole­jny krok i dłużej pra­cow­ać z pier­wszym zespołem. Chcę dobrze wypaść i zostać tu na stałe – przyz­na­je.

20-let­ni piłkarz wys­tępował już w pier­wszej drużynie, ale tylko w meczach sparingowych. Jed­nak dobra dys­pozy­c­ja w rez­erwach zaowocow­ała powołaniem na zgrupowanie – Trochę liczyłem, że pojadę na obóz, bo kil­ka razy miałem okazję, by tu trenować. Dowiedzi­ałem się od tren­era drugiego zespołu, gdy wró­ciłem do Pol­s­ki po prz­er­wie, że jest taka szansa, że polecę do Tur­cji. Wczo­raj była w szat­ni lista i okaza­ło się, że jadę – nie krył zad­owole­nia Zul­ci­ak.

- Kilku z nas już było na treningach w pier­wszym zes­pole, ale to w Lechu nor­mal­na rzecz. Jeśli grasz dobrze w rez­erwach lub junio­rach, to dosta­jesz szanse trenowa­nia z pier­wszym zespołem – doda­je.

Zaję­cia pod okiem Macie­ja Sko­rży na pewno różnią się od tych prowad­zonych przez tren­era Kni­a­ta – Czuć tę różnice, przede wszys­tkim pod wzglę­dem fizy­cznym i trze­ba się do tego dopa­sować. Jak dobrze się wszys­tko przepracu­je, to wtedy łatwiej jest się zaak­li­maty­zować.

Albo zosta­jesz w pier­wszym zes­pole, albo zosta­jesz wypoży­c­zony. Tak było w przy­pad­ku Szy­mona Zgardy, który też udał się na zgrupowanie z pier­wszym zespołem jako gracz rez­erw. Jak będze w przy­pad­ku Zul­ci­a­ka? - Na razie nie myślę jeszcze o takich sprawach. Ter­az jest ten obóz, na którym chcę się jak najlepiej pokazać i po obozie trze­ba roz­maw­iać z trenerem jakie ma plany co do mojej oso­by.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress