Oficjalne oświadczenie wszystkich grup kibicowskich Lecha Poznań

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie wszys­t­kich akty­wnie dzi­ała­ją­cy­ch grup kibi­cows­kich Lecha Poz­nań. Na spotka­niu pod­jęliśmy zgod­ną decyzję o kon­tynu­acji rozpoczęte­go w zeszłej rundzie protes­tu.


Decyz­ja spowodowana jest:
1. Naras­ta­ją­cymi repres­jami stosowanymi wobec kibiców oraz niek­tórych klubów przez Rząd miłoś­ci­wie nam panu­jące­go pre­miera Don­al­da Tuska oraz podległe mu Urzędy Wojew­ódzkie oraz służby mundurowe. Repres­je te nakładane są pod pozorem walki z chuli­gańst­wem, a fak­ty­cznie oblic­zone są na niszcze­nie przez władzę oraz część mediów odd­ol­ne­go ruchu społeczne­go, twor­zone­go przez kibiców.
2. Wprowadzaniem nieko­rzyst­nej poli­tyki bile­towej oraz stosowaniem bezpod­stawny­ch utrud­nień i prób ograniczenia swo­body kibiców przez Zarząd klubu, co skutku­je w chwili obec­nej brakiem porozu­mienia pomiędzy kibi­cami, a klubem.

W prze­ci­wieńst­wie do pozostały­ch ekip z pol­skiej Ekstrak­lasy nie mamy zami­aru udawać, że sytu­ac­ja wyt­wor­zona w poprzed­niej rundzie uległa jakiejkol­wiek zmi­an­ie.
Prowad­zony przez nas protest będzie kon­tyn­uowany w następu­jącej formie:

1. Wyjazd na mecz do Lubi­na odbędzie się z naszym udzi­ałem, jed­nakże pojedziemy na niego w czarny­ch barwach — bez barw klubowych, bez fan oraz bez dopin­gu przez więk­szość meczu.
2. Mecz Lech Poz­nań – Ruch Chorzów roz­gry­wany we Wronkach odbędzie się bez udzi­ału zor­ga­ni­zowany­ch Grup Kibi­cows­kich.
3. Kole­jne mecze wyjaz­dowe odbędą się z naszym udzi­ałem, jeżeli otrzy­mamy na nie bile­ty oraz osiąg­niemy porozu­mie­nie w spraw­ie ich dys­try­buowa­nia. Podob­nie jak w przy­pad­ku meczu w Lubinie – nie zabierze­my fan oraz inny­ch akce­soriów kibi­cows­kich. Kon­sek­went­nie jeźdz­imy w czarny­ch barwach.
Mecze wyjaz­dowe z GKS Bełchatów, Polonią Warsza­wa oraz Podbeskidziem Biel­sko-Biała, zostaną przez nas odpuszc­zone w ramach protes­tu.
4. Na mecze wyjaz­dowe będziemy udawać się zor­ga­ni­zowanym trans­portem grupowym
w celu uniknię­cia możli­wych prowokacji służb oraz więk­szej inte­gracji poszczegól­ny­ch grup oraz kibiców niezrzes­zony­ch w ist­nieją­cy­ch gru­pach kibi­cows­kich.
5. Mecze domowe roz­gry­wane na sta­dion­ie przy uli­cy Buł­garskiej odbędą się w następu­jącej formie:
— mecze z Jagiel­lonią Białys­tok, Koroną Kiel­ce, Widzewem Łódź, ŁKS Łódź oraz Zagłę­biem Lubin zostaną przez nas odpuszc­zone orga­ni­za­cyjnie. Decyzję o przyjś­ciu na powyższe mecze pozostaw­iamy każde­mu członkowi Grup Kibi­cows­kich oraz wszys­t­kich wspier­a­ją­cy­ch nas kibiców do oso­bis­te­go pod­ję­cia.
— mecze z Wisłą Kraków oraz Legią Warsza­wa odbędą się z naszym udzi­ałem. Jed­nakże nie zostaną wywies­zone fany oraz nie będzie prowad­zony zor­ga­ni­zowany dop­ing przez więk­szość spotka­nia. Na mecze przy­chodz­imy w czarny­ch barwach.
Mecze te nie zostaną całkowicie odpuszc­zone, aby dobit­niej uzmysłow­ić kon­trast pomiędzy naszymi rozśpiewanymi try­bunami oraz pustym sta­dionem.
6. Decyzję co do inny­ch form protes­tu na poszczegól­ny­ch meczach oraz poza nimi pode­j­mować będziemy na bieżą­co na pod­staw­ie anal­izy sytu­acji.
7. Decyzję w spraw­ie kup­na kar­netów pozostaw­iamy każde­mu do oso­bis­te­go rozważe­nia.

Wszys­t­kich kibiców Lecha Poz­nań, którzy od lat wspier­a­ją naszą dzi­ałal­ność prosimy o zrozu­mie­nie naszej decyzji oraz akty­wne włącze­nie się w zapowiadane formy protes­tu.
Protest, który rozpoczęliśmy nie jest łatwy i zapewne nie skończy się jutro, także wszyscy musimy uzbroić się w cier­pli­wość oraz dołożyć swo­ją kibi­cowską cegiełkę w cza­sie roz­gry­wany­ch meczy.
W związku z możli­wą zmi­aną sytu­acji ogól­nok­ibi­cowskiej oraz toczą­cymi się równole­gle roz­mowami z orga­ni­za­torami roz­gry­wek oraz klubem, przed­staw­ione powyżej decyz­je mogą ulec zmi­an­ie.
Wierzymy, że pod­ję­ta przez nas decyz­ja jest słusz­na oraz dłu­go­falowo przyniesie same pozy­ty­wne skutki oraz oczeki­wany przez nas powrót do nor­mal­noś­ci kibi­cowskiej.

Grupy Kibi­cowskie Lecha Poz­nań

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress