WTK na rękawach piłkarzy

19 października Telewiz­ja WTK uzyskała sta­tus Part­nera Pre­mi­um w dra­bince spon­sorskiej Lecha Poz­nań. Logo stacji będzie widoczne między innymi na rękawach koszulek zawod­ników.

Umowa obow­iązy­wać będzie do koń­ca sezonu 2012/2013 i wynika z dłu­gotr­wałej współpra­cy obu pod­miotów. Sfor­mal­i­zowane w piątek part­nerst­wo grun­tu­je współpracę pod­miotów na płaszczyz­nach tech­nicznej (WTK real­izu­je syg­nał na ekranach LED i CCTV w cza­sie meczów),  pro­gramowej (reg­u­larne pro­gramy o Lechu na ante­nie WTK oraz retrans­mis­ja wybrany­ch meczów kwal­i­fika­cyjny­ch do Ligi Europy) i reklam­owej. W ramach objęte­go paki­etu świad­czeń, Telewiz­ja WTK otrzy­ma tytuł Part­nera Pre­mi­um, na co składa się ekspozy­c­ja logo­ty­pu stacji na wszys­t­kich mate­ri­ałach pro­mo­cyjny­ch klubu, na sta­dion­ie a także na prawym rękaw­ie koszulek zawod­ników.

- Kibi­cow­al­iśmy Lechowi zawsze, od roku  nasza współpra­ca wyraźnie się zacieś­ni­ała, obus­tron­nie odnosimy korzyś­ci z pow­iąza­nia najsil­niejsze­go klubu w Wielkopolsce z najwięk­szą lokalną stacją w region­ie — mówi Krzysztof Szy­dłowski, prezes Telewiz­ji WTK.

- Wita­my w gronie part­nerów Lecha Poz­nań kole­jną fir­mę. Współpra­ca WTK z Lechem trwa od wielu lat. Mam nadzieję, że ter­az będzie ona prze­b­ie­gała jeszcze lep­iej, a jej zwieńcze­niem będzie nie tylko sukces mar­ketingowy i finan­sowy tego przed­sięwz­ię­cia, ale także możli­wość wspól­ne­go świę­towa­nia wielu sportowych sukcesów poz­nańskiego Lecha - powiedzi­ał po pod­pisa­niu umowy Karol Klim­czak, prezes KKS Lech Poz­nań.

Wartość kon­trak­tu nie została ujawniona.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress