27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
61dn.2godz.53min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Duszyczki Cup 2015- pokaz dziecięcego futbolu

Duszyczki Cup 2015- pokaz dziecięcego futbolu

W niedzielę w hali sportowej Zespołu Szkół z Odd­zi­ała­mi Inte­gra­cyjny­mi nr 2 odbyła się pier­wsza edy­c­ja turnieju halowej pił­ki nożnej chłopców “Duszy­cz­ki Cup”. Duszy­cz­ki to młodzieżowa gru­pa Drużyny Wiary Lecha prowad­zona przez tren­era Pio­tra Borowskiego. Sekc­ja skła­da się z dwóch roczników: 2004 i 2006 i właśnie na te dwie kat­e­gorie wiekowe podzielono rozgrywki.

Zawody cieszyły się dużym zain­tere­sowaniem. Do każdego z roczników zgłos­zono po osiem zespołów, które zostały rozlosowane na dwie grupy. Każ­da druży­na zagrała pięć spotkań — 3 w grupie i 2 w fazie pucharowej. Zwycięz­cy otrzy­mali oczy­wiś­cie puchar wręc­zony przez preze­sa Wiary Lecha — Pawła Piestrzyńskiego. Na szy­jach wszys­t­kich uczest­ników turnieju zaw­isły jeszcze pamiątkowe medale, a także sza­li­ki. Obie częś­ci zawodów ofic­jal­nie otwier­ała leg­en­da Lecha Poz­nań i 5‑krotny mis­trz Pol­s­ki z Kole­jorzem — Jarosław Araszkiewicz.

12281965_10206794359235679_1807263451_o

Duszy­cz­ki Cup 2015” odby­wały się w ramach pro­jek­tu “Kibice Razem”, który wspiera dzi­ała­nia kiboli. Orga­ni­za­tor turnieju — Paweł Piestrzyńs­ki przyz­nał, że zawody cieszyły oko i spodobało mu się orga­ni­zowanie turniejów dla dzieci — To zupełnie inny turniej od tych, które orga­ni­zowałem wcześniej dla seniorów. Przede wszys­tkim, dużo więcej osób zasi­adło na try­bunach, co mnie bard­zo cieszy. Turniej dziecię­cy to pokaz czys­tego fut­bolu. Planu­je­my zor­ga­ni­zować jeszcze turniej Pow­stańczy dla najmłod­szych adep­tów fut­bolu i oczy­wiś­cie cyk­licznie roz­gry­wać “Duszy­cz­ki Cup”- komen­tu­je prezes Wiary Lecha.

W godz­i­nach poran­nych odby­wały się roz­gry­w­ki drużyn z roczni­ka 2006, gdzie dry­blował dru­gi zespół Szkoły Fut­bolu Marci­na Dra­jera. Pod­czas, gdy pier­wszy zespół poległ we wszys­t­kich grupowych spotka­ni­ach, klubowi koledzy zdobyli kom­plet zwycięstw w grupie B. “Duszy­cz­ki” zajęły nato­mi­ast 3. lokatę w grupie A po trzech spotka­ni­ach i zostało im już tylko wal­czyć o pozy­c­je 5–8. Ostate­cznie juniorzy Drużyny Wiary Lecha zwyciężyli w meczu o 7. miejsce, a o wyniku zade­cy­dowały rzu­ty karne. Dru­gi zespół Szkoły Fut­bolu Marci­na Dra­jera zwyciężył w całym turnieju, wygry­wa­jąc wszys­tkie spotka­nia i nie tracąc przy tym ani jed­nej bram­ki. Podopieczni byłego lechi­ty zgar­nęli również obie nagrody indy­wid­u­alne. Najlep­szym golkiperem turnieju został Dominik Now­ic­ki, a koronę króla strzel­ców ode­brał Bar­tosz Kraw­czyk (obaj Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II).

12299680_10206794359275680_1378628288_o

Po cer­e­monii deko­racji roczni­ka 2006 rozlosowane zostały grupy turnieju zawod­ników o dwa lata starszych. “Duszy­cz­ki” z roczni­ka 2004 trafiły w grupie na Błęk­it­nych Owińs­ka, Orły Komorni­ki i Polonię Śro­da Wielkopol­s­ka. Druży­na pod wodzą tren­era Borowskiego bezbramkowo zremisowała wszys­tkie trzy spotka­nia w grupie i młodzi kibole znów musieli pogodz­ić się z grą co najwyżej o piątą pozy­cję. Gospo­darze turnieju ostate­cznie zajęli ostat­nie — ósme miejsce. W grupie A nie dało się zauważyć doskonale przy­go­towanej drużyny Akademii Reis­sa z Jaroci­na. Zawod­ni­cy AR jako jed­ni z nielicznych kon­sek­went­nie roz­gry­wali swo­je akc­je szy­bki­mi akc­ja­mi “z klep­ki” po zie­mi. Druży­na z Jaroci­na prze­grała jed­nak nieoczeki­wanie w pół­fi­nale i przyszło jej wal­czyć o brąz z równie moc­nym Gromem Plewiska. Mecz o 3. miejsce był więc star­ciem decy­du­ją­cym o losie nagrody dla najlep­szego strzel­ca “Duszy­czek Cup 2015”. Dwaj wychowankowie Gro­mu i Akademii Reis­sa mieli bowiem na kon­cie po 4 zdobyte bram­ki. W bezpośred­nim spotka­niu lep­szy okazał się Mateusz Kieli­chow­icz. Napast­nik Gro­mu Plewiska wyprzedz­ił swo­jego rywala o jed­ną bramkę i to jemu należała się nagro­da króla strzel­ców. Akademia musi­ała się zad­owolić nato­mi­ast brą­zowy­mi medala­mi, bo mecz zakończył się zwycięst­wem 2:1 dla drużyny z Jaroci­na. Wiel­ki finał zaw­iódł oczeki­wa­nia pod wzglę­dem atrak­cyjnoś­ci, lecz tylko w pod­sta­wowym cza­sie gry. Po dwu­nas­tu min­u­tach meczu Błęk­it­ni Owińs­ka remisowali bezbramkowo z Orła­mi Komorni­ki. Po emocjonu­ją­cych czterech seri­ach rzutów karnych lep­si okaza­li się Błęk­it­ni i to oni mogli unieść w górę puchar tri­umfa­to­ra “Duszy­cz­ki Cup 2015”.

  12295777_10206794359195678_1793621607_o

ROCZNIK 2006

Gru­pa A

 1. FC Galac­ti­cos Poz­nań 7pkt.
 2. Wielkopol­s­ka Komorni­ki 6pkt.
 3. K.K.S. Wiara Lecha 4pkt.
 4. Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I 0pkt.

Wyni­ki:

Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I  —  FC Galac­ti­cos Poz­nań 0:1
K.K.S. Wiara Lecha- Wielkopol­s­ka Komorni­ki 0:1
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I  - K.K.S. Wiara Lecha 0:2
FC Galac­ti­cos Poz­nań — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 1:0
FC Galac­ti­cos Poz­nań — K.K.S. Wiara Lecha 0:0
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I  — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 0:1

Gru­pa B

 1. Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II 9pkt.
 2. Junior Koziegłowy 4pkt.
 3. Grom Plewiska 2pkt.
 4. Canarin­hos Skórze­wo 1pkt.

Wyni­ki:

Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Junior Koziegłowy 1:0
Grom Plewiska- Canarin­hos Skórzewo0:0
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Grom Plewiska 1:0
Junior Koziegłowy- Canarin­hos Skórze­wo 1:0
Junior Koziegłowy- Grom Plewiska 0:0
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Canarin­hos Skórze­wo 3:0

1/2 FINAŁU O MIEJSCA 1–4

FC Galac­ti­cos Poz­nań ‑Junior Koziegłowy 0:2
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 2:0

1/2 FINAŁU O MIEJSCA 5–8

K.K.S. Wiara LechaCanarin­hos Skórze­wo 0:0 karne 3:2

Grom Plewiska — Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I 0:1

MECZ O 7. MIEJSCE Grom Plewiska — Canarin­hos Skórze­wo 2:1
MECZ O 5. MIEJSCE Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I- K.K.S. Wiara Lecha  0:0 karne 1:0
MECZ O 3. MIEJSCE Wielkopol­s­ka Kor­moni­ki– FC Galac­ti­cos Poz­nań 2:0
FINAŁ Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Junior Koziegłowy 5:0

Najlep­szy bramkarz - Dominik Now­ic­ki (Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II)
Najlep­szy strz­elec — Bar­tosz Kraw­czyk (Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II)

ROCZNIK 2004

Gru­pa A

 1. Akademia Reis­sa Jarocin 7pkt.
 2. Grom Plewiska 4pkt.
 3. Wielkopol­s­ka Komorni­ki 2pkt.
 4. FC Galac­ti­cos Poz­nań 2pkt.

Wyni­ki:

FC Galac­ti­cos Poz­nań- Grom Plewiska 0:0
Wielkopol­s­ka Komorni­ki — Akademia Reis­sa Jarocin 0:0
FC Galac­ti­cos Poz­nań — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 0:0
Grom Plewiska — Akademia Reis­sa Jarocin 1:3
Grom Plewiska — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 3:0
FC Galac­ti­cos Poz­nań — Akademia Reis­sa Jarocin 0:4

Gru­pa B

 1. Błęk­it­ni Owińs­ka 5pkt.
 2. Orły Komorni­ki 5pkt.
 3. K.K.S. Wiara Lecha 3pkt. 
 4. Polo­nia Śro­da Wlkp. 1pkt.

Wyni­ki:

Orły Komorni­ki — Błęk­it­ni Owińs­ka 1:1
Polo­nia Śro­da Wlkp. — K.K.S. Wiara Lecha 0:0
Orły Komorni­ki — Polo­nia Śro­da Wlkp. 1:0
Błęk­it­ni Owińs­ka - K.K.S. Wiara Lecha 0:0
Błęk­it­ni Owińs­ka — Polo­nia Śro­da Wlkp. 1:0
Orły Komorni­ki — K.K.S. Wiara Lecha 0:0
 1/2 FINAŁU O MIEJSCA 1–4
Akademia Reis­sa Jarocin- Orły Komorni­ki 0:1
Błęk­it­ni Owińs­ka — Grom Plewiska 1:0
O MIEJSCE 5–8
Wielkopol­s­ka Komorni­ki — Polo­nia Śro­da Wlkp. 0:1
K.K.S. Wiara Lecha - FC Galac­ti­cos Poz­nań 1:2
MECZ O 7. MIEJSCE Wielkopol­s­ka Komorni­ki — K.K.S. Wiara Lecha 0:0 karne 2:1
MECZ O 5. MIEJSCE FC Galac­ti­cos Poz­nań ‑Polo­nia Śro­da Wlkp. 1:0
MECZ O 3. MIEJSCE Akademia Reis­sa Jarocin — Grom Plewiska 2:1
FINAŁ Błęk­it­ni Owińs­ka — Orły Komorni­ki 0:0 karne 3:2
Najlep­szy bramkarz - Mikołaj Ren­ert (Błęk­it­ni Owińska) 
Najlep­szy strz­elec - Jakub Kieliszews­ki (Grom Plewiska)

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.