Duszyczki Cup 2015- pokaz dziecięcego futbolu

Duszyczki Cup 2015- pokaz dziecięcego futbolu

W niedzielę w hali sportowej Zespołu Szkół z Odd­zi­ała­mi Inte­gra­cyjny­mi nr 2 odbyła się pier­wsza edy­c­ja turnieju halowej pił­ki nożnej chłopców “Duszy­cz­ki Cup”. Duszy­cz­ki to młodzieżowa gru­pa Drużyny Wiary Lecha prowad­zona przez tren­era Pio­tra Borowskiego. Sekc­ja skła­da się z dwóch roczników: 2004 i 2006 i właśnie na te dwie kat­e­gorie wiekowe podzielono rozgrywki.

Zawody cieszyły się dużym zain­tere­sowaniem. Do każdego z roczników zgłos­zono po osiem zespołów, które zostały rozlosowane na dwie grupy. Każ­da druży­na zagrała pięć spotkań — 3 w grupie i 2 w fazie pucharowej. Zwycięz­cy otrzy­mali oczy­wiś­cie puchar wręc­zony przez preze­sa Wiary Lecha — Pawła Piestrzyńskiego. Na szy­jach wszys­t­kich uczest­ników turnieju zaw­isły jeszcze pamiątkowe medale, a także sza­li­ki. Obie częś­ci zawodów ofic­jal­nie otwier­ała leg­en­da Lecha Poz­nań i 5‑krotny mis­trz Pol­s­ki z Kole­jorzem — Jarosław Araszkiewicz.

12281965_10206794359235679_1807263451_o

Duszy­cz­ki Cup 2015” odby­wały się w ramach pro­jek­tu “Kibice Razem”, który wspiera dzi­ała­nia kiboli. Orga­ni­za­tor turnieju — Paweł Piestrzyńs­ki przyz­nał, że zawody cieszyły oko i spodobało mu się orga­ni­zowanie turniejów dla dzieci — To zupełnie inny turniej od tych, które orga­ni­zowałem wcześniej dla seniorów. Przede wszys­tkim, dużo więcej osób zasi­adło na try­bunach, co mnie bard­zo cieszy. Turniej dziecię­cy to pokaz czys­tego fut­bolu. Planu­je­my zor­ga­ni­zować jeszcze turniej Pow­stańczy dla najmłod­szych adep­tów fut­bolu i oczy­wiś­cie cyk­licznie roz­gry­wać “Duszy­cz­ki Cup”- komen­tu­je prezes Wiary Lecha.

W godz­i­nach poran­nych odby­wały się roz­gry­w­ki drużyn z roczni­ka 2006, gdzie dry­blował dru­gi zespół Szkoły Fut­bolu Marci­na Dra­jera. Pod­czas, gdy pier­wszy zespół poległ we wszys­t­kich grupowych spotka­ni­ach, klubowi koledzy zdobyli kom­plet zwycięstw w grupie B. “Duszy­cz­ki” zajęły nato­mi­ast 3. lokatę w grupie A po trzech spotka­ni­ach i zostało im już tylko wal­czyć o pozy­c­je 5–8. Ostate­cznie juniorzy Drużyny Wiary Lecha zwyciężyli w meczu o 7. miejsce, a o wyniku zade­cy­dowały rzu­ty karne. Dru­gi zespół Szkoły Fut­bolu Marci­na Dra­jera zwyciężył w całym turnieju, wygry­wa­jąc wszys­tkie spotka­nia i nie tracąc przy tym ani jed­nej bram­ki. Podopieczni byłego lechi­ty zgar­nęli również obie nagrody indy­wid­u­alne. Najlep­szym golkiperem turnieju został Dominik Now­ic­ki, a koronę króla strzel­ców ode­brał Bar­tosz Kraw­czyk (obaj Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II).

12299680_10206794359275680_1378628288_o

Po cer­e­monii deko­racji roczni­ka 2006 rozlosowane zostały grupy turnieju zawod­ników o dwa lata starszych. “Duszy­cz­ki” z roczni­ka 2004 trafiły w grupie na Błęk­it­nych Owińs­ka, Orły Komorni­ki i Polonię Śro­da Wielkopol­s­ka. Druży­na pod wodzą tren­era Borowskiego bezbramkowo zremisowała wszys­tkie trzy spotka­nia w grupie i młodzi kibole znów musieli pogodz­ić się z grą co najwyżej o piątą pozy­cję. Gospo­darze turnieju ostate­cznie zajęli ostat­nie — ósme miejsce. W grupie A nie dało się zauważyć doskonale przy­go­towanej drużyny Akademii Reis­sa z Jaroci­na. Zawod­ni­cy AR jako jed­ni z nielicznych kon­sek­went­nie roz­gry­wali swo­je akc­je szy­bki­mi akc­ja­mi “z klep­ki” po zie­mi. Druży­na z Jaroci­na prze­grała jed­nak nieoczeki­wanie w pół­fi­nale i przyszło jej wal­czyć o brąz z równie moc­nym Gromem Plewiska. Mecz o 3. miejsce był więc star­ciem decy­du­ją­cym o losie nagrody dla najlep­szego strzel­ca “Duszy­czek Cup 2015”. Dwaj wychowankowie Gro­mu i Akademii Reis­sa mieli bowiem na kon­cie po 4 zdobyte bram­ki. W bezpośred­nim spotka­niu lep­szy okazał się Mateusz Kieli­chow­icz. Napast­nik Gro­mu Plewiska wyprzedz­ił swo­jego rywala o jed­ną bramkę i to jemu należała się nagro­da króla strzel­ców. Akademia musi­ała się zad­owolić nato­mi­ast brą­zowy­mi medala­mi, bo mecz zakończył się zwycięst­wem 2:1 dla drużyny z Jaroci­na. Wiel­ki finał zaw­iódł oczeki­wa­nia pod wzglę­dem atrak­cyjnoś­ci, lecz tylko w pod­sta­wowym cza­sie gry. Po dwu­nas­tu min­u­tach meczu Błęk­it­ni Owińs­ka remisowali bezbramkowo z Orła­mi Komorni­ki. Po emocjonu­ją­cych czterech seri­ach rzutów karnych lep­si okaza­li się Błęk­it­ni i to oni mogli unieść w górę puchar tri­umfa­to­ra “Duszy­cz­ki Cup 2015”.

  12295777_10206794359195678_1793621607_o

ROCZNIK 2006

Gru­pa A

 1. FC Galac­ti­cos Poz­nań 7pkt.
 2. Wielkopol­s­ka Komorni­ki 6pkt.
 3. K.K.S. Wiara Lecha 4pkt.
 4. Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I 0pkt.

Wyni­ki:

Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I  —  FC Galac­ti­cos Poz­nań 0:1
K.K.S. Wiara Lecha- Wielkopol­s­ka Komorni­ki 0:1
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I  - K.K.S. Wiara Lecha 0:2
FC Galac­ti­cos Poz­nań — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 1:0
FC Galac­ti­cos Poz­nań — K.K.S. Wiara Lecha 0:0
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I  — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 0:1

Gru­pa B

 1. Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II 9pkt.
 2. Junior Koziegłowy 4pkt.
 3. Grom Plewiska 2pkt.
 4. Canarin­hos Skórze­wo 1pkt.

Wyni­ki:

Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Junior Koziegłowy 1:0
Grom Plewiska- Canarin­hos Skórzewo0:0
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Grom Plewiska 1:0
Junior Koziegłowy- Canarin­hos Skórze­wo 1:0
Junior Koziegłowy- Grom Plewiska 0:0
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Canarin­hos Skórze­wo 3:0

1/2 FINAŁU O MIEJSCA 1–4

FC Galac­ti­cos Poz­nań ‑Junior Koziegłowy 0:2
Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 2:0

1/2 FINAŁU O MIEJSCA 5–8

K.K.S. Wiara LechaCanarin­hos Skórze­wo 0:0 karne 3:2

Grom Plewiska — Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I 0:1

MECZ O 7. MIEJSCE Grom Plewiska — Canarin­hos Skórze­wo 2:1
MECZ O 5. MIEJSCE Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera I- K.K.S. Wiara Lecha  0:0 karne 1:0
MECZ O 3. MIEJSCE Wielkopol­s­ka Kor­moni­ki– FC Galac­ti­cos Poz­nań 2:0
FINAŁ Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II — Junior Koziegłowy 5:0

Najlep­szy bramkarz - Dominik Now­ic­ki (Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II)
Najlep­szy strz­elec — Bar­tosz Kraw­czyk (Szkoła Fut­bolu Marci­na Dra­jera II)

ROCZNIK 2004

Gru­pa A

 1. Akademia Reis­sa Jarocin 7pkt.
 2. Grom Plewiska 4pkt.
 3. Wielkopol­s­ka Komorni­ki 2pkt.
 4. FC Galac­ti­cos Poz­nań 2pkt.

Wyni­ki:

FC Galac­ti­cos Poz­nań- Grom Plewiska 0:0
Wielkopol­s­ka Komorni­ki — Akademia Reis­sa Jarocin 0:0
FC Galac­ti­cos Poz­nań — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 0:0
Grom Plewiska — Akademia Reis­sa Jarocin 1:3
Grom Plewiska — Wielkopol­s­ka Komorni­ki 3:0
FC Galac­ti­cos Poz­nań — Akademia Reis­sa Jarocin 0:4

Gru­pa B

 1. Błęk­it­ni Owińs­ka 5pkt.
 2. Orły Komorni­ki 5pkt.
 3. K.K.S. Wiara Lecha 3pkt. 
 4. Polo­nia Śro­da Wlkp. 1pkt.

Wyni­ki:

Orły Komorni­ki — Błęk­it­ni Owińs­ka 1:1
Polo­nia Śro­da Wlkp. — K.K.S. Wiara Lecha 0:0
Orły Komorni­ki — Polo­nia Śro­da Wlkp. 1:0
Błęk­it­ni Owińs­ka - K.K.S. Wiara Lecha 0:0
Błęk­it­ni Owińs­ka — Polo­nia Śro­da Wlkp. 1:0
Orły Komorni­ki — K.K.S. Wiara Lecha 0:0
 1/2 FINAŁU O MIEJSCA 1–4
Akademia Reis­sa Jarocin- Orły Komorni­ki 0:1
Błęk­it­ni Owińs­ka — Grom Plewiska 1:0
O MIEJSCE 5–8
Wielkopol­s­ka Komorni­ki — Polo­nia Śro­da Wlkp. 0:1
K.K.S. Wiara Lecha - FC Galac­ti­cos Poz­nań 1:2
MECZ O 7. MIEJSCE Wielkopol­s­ka Komorni­ki — K.K.S. Wiara Lecha 0:0 karne 2:1
MECZ O 5. MIEJSCE FC Galac­ti­cos Poz­nań ‑Polo­nia Śro­da Wlkp. 1:0
MECZ O 3. MIEJSCE Akademia Reis­sa Jarocin — Grom Plewiska 2:1
FINAŁ Błęk­it­ni Owińs­ka — Orły Komorni­ki 0:0 karne 3:2
Najlep­szy bramkarz - Mikołaj Ren­ert (Błęk­it­ni Owińska) 
Najlep­szy strz­elec - Jakub Kieliszews­ki (Grom Plewiska)

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.