03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.1godz.41min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bo Kolejorz jest również Twój. Wyraź swoją opinię

Bo Kolejorz jest również Twój. Wyraź swoją opinię

Lech Poz­nań wychodzi naprze­ciw kibi­com. Wraz z Sports Ana­lyt­ics klub przeprowadzi anki­etę “Twój Kole­jorz. Wyraź swo­ją opinię o Lechu” doty­czącą funkcjonowa­nia klubu.

Sebas­t­ian Star­czews­ki (dyrek­tor mar­ketingu i komu­nikacji KKS Lech Poz­nań): W ciągu roku pon­ad 100 tysię­cy osób pojaw­ia się na sta­dion­ie Lecha Poz­nań. Jeżeli pomyślimy o wszys­t­kich sym­pa­tykach Kole­jorza to mówimy już o mil­ionach. Przez social media jesteśmy w stanie dostać się do takiego grona. Chce­my poz­nać ich opinie i poz­nać ich zdanie na tem­at funkcjonowa­nia klubu: od cen biletów po zaan­gażowanie prospołeczne. Wszys­tkie rzeczy będą porus­zone w naszym bada­niu. Lech to duma, trady­c­ja, klub powinien nieść radość. Chce­my, aby kom­fort na sta­dion­ie był coraz wyższy. To wszys­tko będziemy poruszać w naszych bada­ni­ach. Takie badanie poz­woli nam w sposób obiek­ty­wny pode­jść do wiz­ji kibiców.

Każdy z dzi­en­nikarzy będzie miał szan­sę wziąć udzi­ał w bada­niu. Nie wyk­lucza­my w przyszłoś­ci przeprowadze­nie bardziej szczegółowych badań. Będziemy potrze­bowali więcej infor­ma­cji. Mamy 57 pytań – bard­zo sze­ro­kich od cen biletów, akty­wnoś­ci prospołecznej klubu do kanałów infor­ma­cyjnych Lecha Poz­nań. Anki­eta będzie dostęp­na w medi­ach klubowych. Zachę­camy do tego, aby dotr­wać do koń­ca. Narzędzie zag­waran­tu­je to, że każdy będzie mógł do anki­ety wró­cić i rozwiązać ją od momen­tu na którym się ja wcześniej zakończyło wypełniać.

Bada­nia są dla klubu – dla osób, które pracu­ją po stron­ie sportowej, ale także dla tych, którzy dba­ją o kibica.

dr Marcin Cybul­s­ki: To moment, w którym pojaw­ia się nowa jakość. Bada­nia pojaw­iały się uprzed­nio, ale ter­az pojaw­ia­ją się prace cyk­liczne – wzorem klubów zachod­nioeu­rope­js­kich. Chodzi oto, aby mieć możli­wość porówny­wa­nia wyników z poprzed­nich edy­cji. Bada­nia oparte są o klubu europe­jskie. Mamy osąd jak to wyglą­da na Zachodzie. W przy­go­towywa­niu samej metodologii i wyglą­du wzorowal­iśmy się na bada­ni­ach z ligi ang­iel­skiej – nie moż­na zro­bić jed­nak kal­ki, każdy kraj jest inny, lecz metodolo­gia jest zbliżona. Słowem kluc­zowym jest kom­fort i chce­my go mierzyć. Anki­eta musi być czytel­na i zrozu­mi­ała dla prze­cięt­nego kibi­ca pił­ki nożnej. To wzorzec, który przy­chodzi z Europy Zachod­niej. Anki­eta skła­da się z pytań zamknię­tych. Są też pyta­nia jakoś­ciowe, które doty­czą głównie przyszłych inic­jatyw Lecha Poznań.

Paweł Chmielows­ki: Pro­fil kibi­ca Lecha Poz­nań znamy. Określil­iśmy min­i­mal­ną próbę bada­nia. Na ten moment anki­eta będzie miała for­mę tylko elek­tron­iczną. Myślę, że dziś wycz­er­piemy próbę bada­nia. Nie moż­na określić, kiedy dokład­nie przed­staw­imy raport — musimy spotkać się z wło­darza­mi klubu i razem wybrać, które infor­ma­c­je są najważniejsze.

Anki­eta dostęp­na jest tutaj

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.