Arajuuri: Mamy głód kolejnych zwycięstw

Arajuuri: Mamy głód kolejnych zwycięstw

Wszys­tko wska­zuje na to, że Pau­lus Ara­ju­uri będzie jed­nym fiń­skim zawod­ni­kiem, który pozo­sta­nie w Poznaniu.

Przed meczem z Zagłę­biem Lubin poże­gnano przy Buł­gar­skiej Kaspra Hama­la­inena. Dla sto­pera Kole­jo­rza napast­nik mis­trza Pol­ski to nie tylko kole­ga z boiska. – Kasper to też mój przy­ja­ciel. To dobry zawod­nik. Zoba­czymy, co się wyda­rzy. Nie jestem pewny na 100% czy Kasper nas opu­ści. To na pewno będzie smut­ny moment dla zespołu. Jeśli poże­gna się on z Pozna­niem, to będziemy za nim tęsk­nić, ale taki jest fut­bol – przy­znaje Arajuuri.

Obroń­ca „Poznań­skiej Loko­mo­tywy” w Pozna­niu poja­wił się w 2014roku. – Pole­cił­bym pol­ską ligę. Uwa­żam, że w Eks­tra­kla­sie są dobre stan­dardy. Liga jest na dobrym pozio­mie. Gdy­by jak­iś fiń­ski zawod­nik mnie zapy­tał, to reko­men­do­wałby mu pol­ską ligę – zazna­cza.

Rywa­lami repre­zen­ta­cji Pol­ski pod­czas mar­co­wej prze­rwy kadro­wej będą Ser­bo­wie oraz Fino­wie. Z kra­jem ze Skan­dy­na­wii pod­opieczni selek­cjo­nera Adama Nawał­ki zmie­rzą się jed­nak w Kra­ko­wie, a nie w Pozna­niu. — Żału­ję, że ten mecz nie zosta­nie roze­grany w sto­licy Wiel­ko­pol­ski. Dla mnie było­by dla mnie to wspa­niałe prze­ży­cie. Repre­zen­ta­cji Pol­ski jest moc­na. Dla mojej kadry ter­az ważny czas. Fin­lan­dia w ostat­nich eli­mi­na­cjach poka­zała, że potrafi sta­wić czoła naj­lep­szym dru­ży­nom. Spo­tka­nie z Pol­ską będzie cie­ka­wym meczem, dru­żyna Fin­lan­dii na pewno się nie pod­da – komen­tuje Arajuuri.

Mecz z Pia­stem Gli­wice będzie ostat­nim spo­tka­niem Eks­tra­klasy w tym roku. W Fin­lan­dii roz­grywki ligowe wyglą­dają nieco ina­czej niż w Pol­sce. — Gra w Fin­lan­dii w okre­sie zimo­wym jest trud­na. Nie mamy tam dużej prze­rwy latem. Zde­cy­do­wa­nie wolę pol­ski mod­el roz­gry­wek. Nie wiem, jaki był­by opty­malny sys­tem – oce­nił.

Lech Poz­nań nie prze­grał sze­ściu ostat­nich meczów w lidze. Pod­opieczni tre­nera Jana Urbana są bar­dzo dobrej dys­po­zy­cji. – Oczy­wi­ście, dla nas może lep­iej było­by, gdy­by nie było prze­rwy i kon­ty­nu­owa­li­by­śmy dobrą passę. Jed­nak boiska są ter­az już w coraz gor­szym sta­nie. My też jeste­śmy już w słab­szej dys­po­zy­cji. Prze­rwa jest potrzeb­na. Mamy głód kolej­nych zwy­cięstw. Piąte miej­sce to nie jest loka­ta które nas zado­wala – zakoń­czył sto­per mis­trza Polski.

Kursy na mecze Lecha

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.