27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
49dn.12godz.28min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Arajuuri: Mamy głód kolejnych zwycięstw

Arajuuri: Mamy głód kolejnych zwycięstw

Wszys­tko wska­zuje na to, że Pau­lus Ara­ju­uri będzie jed­nym fiń­skim zawod­ni­kiem, który pozo­sta­nie w Poznaniu.

Przed meczem z Zagłę­biem Lubin poże­gnano przy Buł­gar­skiej Kaspra Hama­la­inena. Dla sto­pera Kole­jo­rza napast­nik mis­trza Pol­ski to nie tylko kole­ga z boiska. – Kasper to też mój przy­ja­ciel. To dobry zawod­nik. Zoba­czymy, co się wyda­rzy. Nie jestem pewny na 100% czy Kasper nas opu­ści. To na pewno będzie smut­ny moment dla zespołu. Jeśli poże­gna się on z Pozna­niem, to będziemy za nim tęsk­nić, ale taki jest fut­bol – przy­znaje Arajuuri.

Obroń­ca „Poznań­skiej Loko­mo­tywy” w Pozna­niu poja­wił się w 2014roku. – Pole­cił­bym pol­ską ligę. Uwa­żam, że w Eks­tra­kla­sie są dobre stan­dardy. Liga jest na dobrym pozio­mie. Gdy­by jak­iś fiń­ski zawod­nik mnie zapy­tał, to reko­men­do­wałby mu pol­ską ligę – zazna­cza.

Rywa­lami repre­zen­ta­cji Pol­ski pod­czas mar­co­wej prze­rwy kadro­wej będą Ser­bo­wie oraz Fino­wie. Z kra­jem ze Skan­dy­na­wii pod­opieczni selek­cjo­nera Adama Nawał­ki zmie­rzą się jed­nak w Kra­ko­wie, a nie w Pozna­niu. — Żału­ję, że ten mecz nie zosta­nie roze­grany w sto­licy Wiel­ko­pol­ski. Dla mnie było­by dla mnie to wspa­niałe prze­ży­cie. Repre­zen­ta­cji Pol­ski jest moc­na. Dla mojej kadry ter­az ważny czas. Fin­lan­dia w ostat­nich eli­mi­na­cjach poka­zała, że potrafi sta­wić czoła naj­lep­szym dru­ży­nom. Spo­tka­nie z Pol­ską będzie cie­ka­wym meczem, dru­żyna Fin­lan­dii na pewno się nie pod­da – komen­tuje Arajuuri.

Mecz z Pia­stem Gli­wice będzie ostat­nim spo­tka­niem Eks­tra­klasy w tym roku. W Fin­lan­dii roz­grywki ligowe wyglą­dają nieco ina­czej niż w Pol­sce. — Gra w Fin­lan­dii w okre­sie zimo­wym jest trud­na. Nie mamy tam dużej prze­rwy latem. Zde­cy­do­wa­nie wolę pol­ski mod­el roz­gry­wek. Nie wiem, jaki był­by opty­malny sys­tem – oce­nił.

Lech Poz­nań nie prze­grał sze­ściu ostat­nich meczów w lidze. Pod­opieczni tre­nera Jana Urbana są bar­dzo dobrej dys­po­zy­cji. – Oczy­wi­ście, dla nas może lep­iej było­by, gdy­by nie było prze­rwy i kon­ty­nu­owa­li­by­śmy dobrą passę. Jed­nak boiska są ter­az już w coraz gor­szym sta­nie. My też jeste­śmy już w słab­szej dys­po­zy­cji. Prze­rwa jest potrzeb­na. Mamy głód kolej­nych zwy­cięstw. Piąte miej­sce to nie jest loka­ta które nas zado­wala – zakoń­czył sto­per mis­trza Polski.

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.