06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.18godz.5min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bitcoin, a polskie zakłady bukmacherskie

Bitcoin, a polskie zakłady bukmacherskie

Bit­coin. Najproś­ciej mówiąc co to jest bit­coin — jest to walu­ta, która nie posi­a­da fizy­cznej postaci. Nie ma swo­jego odpowied­ni­ka w ban­kno­cie lub mon­ecie. Co najważniejsze, jest emi­towana przez sieć kom­put­erów, które generu­ją ją poprzez skom­p­likowane wzo­ry matem­aty­czne. Nie jest kon­trolowana przez żaden bank cen­tral­ny, co zapew­nia anon­i­mowość, ale z drugiej strony posi­adacze Bit­coinów nie są w żaden sposób chronieni przed utratą swoich środ­ków, na przykład w wyniku ataku hak­er­skiego. Według danych na 18 październi­ka 2021 roku, jeden Bit­coin to równowartość 237 890,23 złotego.

Typowanie za pomocą BTC

Na świecie pojaw­ia się coraz więcej opcji zami­any Bit­coinów w inne formy, nie tylko gotówkę. Za granicą ist­nieją już inter­ne­towe zakłady buk­mach­er­skie, dające możli­wość typowa­nia za pomocą BTC. Strony te zapew­ni­a­ją anon­i­mowość, nie wyma­ga­ją wery­fikacji tożsamoś­ci, a cza­sa­mi nie ma potrze­by podawa­nia jakichkol­wiek danych. Pomi­mo tego, że te strony ist­nieją, nie oznacza to, że są to legalne biz­nesy. Ist­nieje duże ryzyko, że kwo­ta wpła­cona w wirtu­al­nej walu­cie, jaką jest Bit­coin, nigdy nie zostanie odzyskana, nawet w przy­pad­ku wygranej. Do tej pory żaden legal­nie dzi­ała­ją­cy buk­mach­er w Polsce nie wprowadz­ił do swo­jej ofer­ty możli­woś­ci zakładów w walu­cie BTC. Z jed­nej strony wyni­ka to z fak­tu, że Bit­coin jest wciąż nowym zjawiskiem i nie każdy człowiek nawet wie, czym dokład­nie jest.

Problemy prawne

W pol­skim sys­temie prawnym, zakłada­jąc kon­to na jakiejkol­wiek stron­ie buk­machera, który prowadzi swo­je dzi­ała­nia w sposób legal­ny, należy podać wszys­tkie dane, łącznie z numerem PESEL, adresem zamieszka­nia lub numerem kar­ty płat­niczej. Podanie wszys­t­kich tych infor­ma­cji zapew­nia jed­no — kon­trolę. Dla pol­skiego sys­te­mu niemożli­we do zaak­cep­towa­nia była­by sytu­ac­ja, kiedy oby­wa­tele mogli­by obra­cać wirtu­al­ną walutą w grze haz­ardowej, która nie obe­j­mu­je swoim zasięgiem kon­troli przez naczelne władze w kraju.

Co więcej, niewiele osób w Polsce będzie miało możli­wość sko­rzys­ta­nia z ofer­ty typowa­nia w Bit­coinie, gdyż posi­adacze tej wirtu­al­nej walu­cie stanow­ią zde­cy­dowaną mniejs­zość społeczeńst­wa. Kwest­ią dyskusyjną jest również to, czy w przy­pad­ku wygranej buk­mach­er będzie w stanie wypłacić nagrodę. Wyty­powanie zwycięskiej drużyny z kursem 1.5, z wkła­dem 1 Bit­coin, daje wygraną na poziomie pon­ad 300 tysię­cy zło­tych. Wypła­cal­ność buk­macherów w przy­pad­ku tak wyso­kich stawek jest wątpliwa.

co to jest bitcoin

Czy zakłady bukmacherskie za BTC kiedykolwiek zostaną wprowadzone do Polski?

Nie wiado­mo. Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Najbliżej tem­atu wirtu­al­nych walut była For­tu­na, która posi­adała w swo­jej ofer­cie możli­wość typowa­nia, jaki będzie kurs Bit­coina w danym okresie.

Pol­skie zakłady buk­mach­er­skie rozwi­ja­ją się z każdym rok­iem. Do niedaw­na niewyobrażalne było to, aby obstaw­ić zma­gania drużyn esportowych w grach takich jak League of Leg­ends, a jed­nak STS wprowadz­iła taką możli­wość do swo­jej stałej oferty.

Bit­coin jest nową sprawą w Polsce, jak i na świecie. Z każdym rok­iem społeczeńst­wo będzie bardziej przyzwycza­jone do ist­nienia tej wirtu­al­nej walu­ty. Jest możli­wość, że kiedyś nade­jdą cza­sy, gdy wyty­powanie wyniku finału Ligi Mis­trzów będzie możli­we poprzez wpłace­nie czegoś, czego człowiek nie potrafi dotknąć lub zobaczyć.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.