10.12.2023, g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Piast Gliwice
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.45min.
11.91 X3.40 23.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Chwała Bohaterom — Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 oczami najmłodszych

Chwała Bohaterom — Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 oczami najmłodszych

Wiara Lecha jak w poprzed­nich lat­ach orga­nizu­je konkurs plas­ty­czny  – Chwała Bohaterom – Pow­stanie Wielkopol­skie 1918/1919 ocza­mi najmłod­szych. Konkurs ma na celu posz­erze­nie wiedzy na tem­at Pow­sta­nia Wielkopol­skiego wśród najmłod­szych Wielkopolan, przy okazji łącząc dobrą zabawę.

Głównym orga­ni­za­torem konkur­su jest Sto­warzysze­nie Wiara Lecha przy współpra­cy z Klubem Seniorów Lot­nict­wa Aeroklubu Poz­nań im. Wandy Mod­li­bowskiej, Towarzys­t­wem Pamię­ci Pow­sta­nia Wielkopol­skiego, Wielkopol­skim Muzeum Walk Niepodległoś­ciowych oraz Muzeum Pow­sta­nia Wielkopol­skiego w Lusowie. Patronat medi­al­ny objął por­tal LechNews.pl.

23tcowKonkurs rozpoczy­na się 28 październi­ka 2013 roku i trwa do 17 sty­cz­nia 2014 roku. Prace win­ny zostać nadesłane na adres: Sto­warzysze­nie Wiara Lecha, ul. Buł­gars­ka 17, 60–320 Poznań.

Infor­ma­c­je o konkursie:
- uczest­nika­mi konkur­su mogą być uczniowie szkół pod­sta­wowych z terenu wojew­ództ­wa wielkopol­skiego oraz obszarów obję­tych Pow­staniem Wielkopolskim,
— uczest­ni­cy przy­go­towu­ją prace rysunkowe w formie plakatu z okazji 95 roczni­cy Pow­sta­nia Wielkopol­skiego przy wyko­rzys­ta­niu dowol­nych tech­nik plas­ty­cznych w for­ma­cie A4,
— plakaty powin­ny przed­staw­iać jeden z poniższych tematów:
a) zdoby­cie Ław­icy przez Pow­stańców Wielkopol­s­kich dnia 6 sty­cz­nia 1919 – motyw prze­wod­ni dla szkół pod­sta­wowych na tere­nie Poznania,
b) Pow­stanie Wielkopol­skie w moim region­ie – motyw prze­wod­ni dla szkół pod­sta­wowych na tere­nie wojew­ództ­wa wielkopol­skiego oraz obszarów obję­tych Pow­staniem Wielkopolskim,
c) charak­terysty­czny ele­ment Pow­sta­nia – motyw prze­wod­ni do wyboru zarówno dla szkół pod­sta­wowych z Poz­na­nia, jak i wojew­ództ­wa wielkopol­skiego i obszarów obję­tych Pow­staniem Wielkopolskim.

W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci zaprasza­my do zadawa­nia pytań za pośred­nictwem maila: [email protected].

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.