Chwała Bohaterom — Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 oczami najmłodszych

Wiara Lecha jak w poprzed­nich lat­ach orga­nizu­je konkurs plas­ty­czny  – Chwała Bohaterom – Pow­stanie Wielkopol­skie 1918/1919 ocza­mi najmłod­szych. Konkurs ma na celu posz­erze­nie wiedzy na tem­at Pow­sta­nia Wielkopol­skiego wśród najmłod­szych Wielkopolan, przy okazji łącząc dobrą zabawę.

Głównym orga­ni­za­torem konkur­su jest Sto­warzysze­nie Wiara Lecha przy współpra­cy z Klubem Seniorów Lot­nict­wa Aeroklubu Poz­nań im. Wandy Mod­li­bowskiej, Towarzys­t­wem Pamię­ci Pow­sta­nia Wielkopol­skiego, Wielkopol­skim Muzeum Walk Niepodległoś­ciowych oraz Muzeum Pow­sta­nia Wielkopol­skiego w Lusowie. Patronat medi­al­ny objął por­tal LechNews.pl.

23tcowKonkurs rozpoczy­na się 28 październi­ka 2013 roku i trwa do 17 sty­cz­nia 2014 roku. Prace win­ny zostać nadesłane na adres: Sto­warzysze­nie Wiara Lecha, ul. Buł­gars­ka 17, 60–320 Poz­nań.

Infor­ma­c­je o konkur­sie:
- uczest­nika­mi konkur­su mogą być uczniowie szkół pod­sta­wowych z terenu wojew­ództ­wa wielkopol­skiego oraz obszarów obję­tych Pow­staniem Wielkopol­skim,
— uczest­ni­cy przy­go­towu­ją prace rysunkowe w formie plakatu z okazji 95 roczni­cy Pow­sta­nia Wielkopol­skiego przy wyko­rzys­ta­niu dowol­nych tech­nik plas­ty­cznych w for­ma­cie A4,
— plakaty powin­ny przed­staw­iać jeden z poniższych tem­atów:
a) zdoby­cie Ław­icy przez Pow­stańców Wielkopol­s­kich dnia 6 sty­cz­nia 1919 – motyw prze­wod­ni dla szkół pod­sta­wowych na tere­nie Poz­na­nia,
b) Pow­stanie Wielkopol­skie w moim region­ie – motyw prze­wod­ni dla szkół pod­sta­wowych na tere­nie wojew­ództ­wa wielkopol­skiego oraz obszarów obję­tych Pow­staniem Wielkopol­skim,
c) charak­terysty­czny ele­ment Pow­sta­nia – motyw prze­wod­ni do wyboru zarówno dla szkół pod­sta­wowych z Poz­na­nia, jak i wojew­ództ­wa wielkopol­skiego i obszarów obję­tych Pow­staniem Wielkopol­skim.

W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci zaprasza­my do zadawa­nia pytań za pośred­nictwem maila: konkurs@wiaralecha.pl.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress