06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.13godz.1min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Ivan Djurdjević trenerem Lecha Poznań od nowego sezonu

Ivan Djurdjević trenerem Lecha Poznań od nowego sezonu

Po ostat­nim meczu w sezonie 2017/2018 Lot­to Ekstrak­lasy Ivan Djur­d­je­vić zostanie trenerem pier­wszej drużyny Lecha Poz­nań. Były zawod­nik Kole­jorza był przy­go­towywany do tej roli od 2013 roku, gdy postanow­ił o zakończe­niu swo­jej kari­ery piłkarskiej.

Roz­mowy o obję­ciu pier­wszej drużyny przez Djur­d­je­vi­cia rozpoczęły się naty­ch­mi­ast po rozwiąza­niu współpra­cy ze sztabem Nena­da Bjel­i­cy. W ten sam czwartek zapadła zresztą ostate­cz­na decyz­ja. — Wiemy, że jest gotowy. Chce­my w Lechu jego sil­nego charak­teru, nieustę­pli­woś­ci, walecznoś­ci i twardej ręki. Tego nam w tym roku zabrakło - mówi Piotr Rutkows­ki, wiceprezes Lecha Poz­nań. — Dziś uzgod­nil­iśmy ostat­nie szczegóły współpra­cy i uścis­nęliśmy sobie ręce.

Pochodzą­cy z Bel­gradu 41-let­ni tren­er pod­pisał 2‑letni kon­trakt. Ma skom­ple­towany sztab szkole­niowy, który zostanie przed­staw­iony w ciągu kilku dni. - Nie chce­my dłużej zwlekać z ogłaszaniem naszej decyzji, wiemy jak waż­na jest ona dla wszys­t­kich kibiców. Pojaw­ia się zbyt wiele speku­lacji, a nasze roz­mowy od samego początku prowadzil­iśmy tylko z Ivanem. Ofic­jal­nie zostanie zaprezen­towany pod­czas kon­fer­encji pra­sowej w przyszłym tygod­niu — mówi wiceprezes.

Sprawa hon­oru. Wal­czyłem o dobrą sprawę, w biegu wytr­wałem do koń­ca, dochowałem wiary. Niepoko­nany.” W koszulce z takim napisem po raz ostat­ni Serb wys­tępował w niebiesko-białych barwach. Mówił wtedy, że Kole­jorz to właśnie ta sprawa hon­oru. Przez kole­jne lata staw­iał kole­jne kro­ki w roli tren­era w Akademii Lecha Poz­nań, dru­gi sezon prowadzi drużynę rezerw.

- Czułem, że to nastąpi w trud­nym momen­cie i przy­go­towałem się na to. Nie chodzi tylko o to, że ja świet­nie znam ten klub — mówi Dju­ka. - Dziś mogę powiedzieć, że ja jestem stąd, Poz­nań to mój dom. Stąd jest moja żona, tu żyją moje dzieci i chodzą tu do przed­szko­la. Nie wyobrażam sobie tego, że po dwóch dni­ach, w razie czego spaku­ję się i wyjadę. To dla mnie wiel­ka odpowiedzial­ność. Nie jeden raz mówiłem, że wiem jak ważny dla mias­ta i regionu jest Lech, że jego koszul­ka, z jego herbem, to nie 20 gram, a 20 kilo­gramów. Ten klub jest wiel­ki i zasługu­je na to, by za niego wskoczyć w ogień. I ja to zrobię.

Nowy tren­er Kole­jorza dys­ponu­je bard­zo bogatym doświad­cze­niem piłkarskim. Zawodowo w piłkę grał przez 17 lat, wys­tępował na boiskach w Ser­bii, Hisz­panii, Por­tu­galii i to stamtąd trafił do Pol­s­ki. W barwach Kole­jorza roze­grał 134 mecze i strzelił dla niego 6 goli. Po zaw­iesze­niu butów na kołku rozpoczął pracę szkole­niową w klubowej akademii, a w między­cza­sie odbył kilka­naś­cie stażów, między inny­mi w Vil­lare­al, Sportin­gu Lizbona, FC Basel, Ath­leticu Bil­bao, czy Atleti­co Madryt.

Djur­d­je­vić jest w trak­cie kur­su tren­er­skiego, który zakończy się przyz­naniem cer­ty­fikatu UEFA Pro, czyli najwyższych uprawnień dla szkole­niow­ca piłkarskiego. O zatwierdze­niu go na stanowisku pier­wszego tren­era zade­cy­dować może Zarząd Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej. Decyz­ja ta ma zostać wydana w przyszłym tygodniu

Komu­nikat pra­sowy KKS Lech Poznań

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.